مشاوره تخصصی رایگان کارشناسی ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آیت الله حائری میبد

دانشگاه آیت الله حائری میبد برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش مستر تست ، دانشگاه آیت الله حائری میبد در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسـهیلات بـه برگزیـدگان علمـی بـرای ورود بـه دوره هـای تحصیلی بالاتر طبق «آئین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مـورخ ۱۳۹۳/۰۵/۵ وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری» و ابلاغیه شماره ۲۱/۹۶۴۷۴مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ برای نیمسـال اول سـال تحصـیلی ۹۵-۹۶ اقـدام بـه پـذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد نماید.

شرایط پذیرش دانشجویان دانشگاه آیت الله حائری:

دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی (ورودی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ و نیمسال اول ۹۱-۹۲) که حـائز یکـی از شـرایط زیـر هستند، می توانند برای استفاده از مزایای این آئـین نامـه درخواسـت خـود را بـه آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

الف) برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط، با معرفی دبیرخانه المپیاد

ب) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی (بـا گذرانـدن حـداقل ۱۱۵ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند. (اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

تبصره: دانشجویان مندرج در بند ب که در مدت ۶ نیمسال دانش آموخته شـوند و بـه لحـاظ میـانگین کـل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیـت پـذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد پذیرفته خواهند شد. (اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱)

شرایط پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه ها:

براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی (ورودی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ و نیمسال اول ۹۱-۹۲) که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آئین نامه درخواست خود را به دانشـگاه آیت الله حائری میبد ارائه نمایند:

الف) برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یـا رشـته هـای مـرتبط، بـا معرفـی دبیرخانـه المپیاد

ب) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن هفت نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جـزو ده درصـد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند. (اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

تبصره: دانشجویان مندرج در بند ب که در مدت ۶ نیمسال دانش آموخته شوند در صورت تائید علمی به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره بالاتر پذیرفتـه خواهنـد شد. (اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱)

1

اطلاعات ثبت نام:

متقاضیان باید تا تاریخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ فرم شماره یک را به آموزش دانشگاه تحویل دهند و به تقاضاهای دریافت شده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

۱-فرم تکمیل شده شماره ۱ و ۲

۲-تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۳- ریز نمرات تایید شده تا پایان ترم هفتم

۴- اصل معرفی نامه یا تصویر برابر با اصل شده برای متقاضیان بند الف

۵-سایر مدارک (رزومه علمی بعلاوه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی)

۶- کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاه ها مجاز به انتخاب حداکثر ۲ رشته گرایش می باشند که برای انتخاب گرایش اول باید مبلغ ۴۵۰۰۰۰ (چهارصد و پنجاه هزار ریال) و برای انتخاب گرایش دوم مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار ریال) به شماره حساب ۲۰۲۷۱۲۷۷۷۳ نزد بانک تجارت به نام سایردرآمدهای اختصاصی دانشگاه آیت الله حائری میبد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز نمایند. (ارسال اصل فیش ضروری می باشد)

توضیحات مهم در خصوص دانشجویان دانشگاه آیت الله حائری:

*پذیرش بدون آزمون دانشـجویان ممتاز کارشناسـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد، مطـابق ضـوابط وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه انجام می پذیرد.

* اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوط برای تطبیق شرایط و اعلام پذیرفته شـدگان نهـائی، به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

* اولویت ادامه تحصیل افراد مشمول این آئـین نامـه در همـان رشـته تحصـیلی مـی باشـد. همچنـین متقاضـیان می توانند در یکی از گرایش های متناسب درخواست دهند (تشخیص این تناسب با گروه مربوط خواهد بود)

* پذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آئین نامه در دوره کارشناسی ارشـد به صـورت رایگـان و بـدون دریافـت شهریه خواهد بود.

* دانشجویانی که از طریق این تسهیلات در دانشگاه آیت الله حائری میبد پذیرفته شوند، در صورتی که اقدام به ثبـت نـام نمـوده و شروع به تحصیل نمایند، در صورت انصراف، ملزم به پرداخت هزینه آمـوزش رایگـان در نیمسـال هـای ثبـت نـامی خواهند بود.

*انتقالی، میهمانی، تغییر رشته و تغییر گرایش برای دانشجویانی که از طریـق آئـین نامـه اسـتعدادهای درخشـان پذیرش بدون آزمون شده اند، ممنوع است.

* ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانـه هیـأت مرکـزی گـزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور است، بنابراین دانشگاه آیت ا… حائری میبد از صدور هرگونـه گـواهی اشـتغال بـه تحصیل برای دانشجویان پذیرفته شده تا دریافت این تائیدیه معذور است.

* داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره ۰۳۵۳۲۳۵۷۵۰۵ داخلی ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

توضیحات مهم درخصوص دانشجویان سایر دانشگا ها:

* پذیرش بدون آزمون از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی، غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضـوری، جـامع علمـی کـاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس های دانشـگاهی و دوره هـای بـین الملـل و همچنـین متقاضـیان دارای مـدرک تحصـیلی کارشناسـی ناپیوسـته صورت نمی گیرد.

* پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشـگاه، پس  ازارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبین انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی برای داوطلـب ایجاد نخواهد کرد.

* اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوطه بـرای تطبیـق شـرایط و اعلام پذیرفتـه شـدگان نهائی، بـه سـازمان سـنجش آمـوزش کشوراعلام خواهد شد.

* اولویت ادامه تحصیل افراد مشمول آئین نامه در همان رشته تحصیلی می باشد.

* پذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه، در دوره های تحصیلی بالاتر بصورت رایگان و بدون دریافت شهریه می باشد.

* دانشجویانی که از طریق این تسهیلات در این دانشگاه پذیرفته شوند در صورتی که اقدام به ثبت نام نموده و شروع بـه تحصـیل نماینـد در صـورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان نیمسال های ثبت نام شده خواهند بود.

* مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

* انتقالی، میهمانی، تغییررشته و تغییر گرایش برای دانشجویانی که از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمـون شـده انـد ممنوع می باشد.

* ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آمـوزش کشـور مـی باشـد. بنابراین دانشگاه آیت الله حائری میبد از صدور هر گونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تأییدیه معذور است.

* پذیرش دانشجو بر اساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و در صورت صلاحدید، افـراد حـائز شـرایط بـرای مصـاحبه علمـی بـه دانشــکده هــای مربوطــه معرفــی مــیگردنــد. (رزومــه علمــی بعــلاوه مــدارک و مســتندات مربــوط بــه فعالیــت هــای پژوهشــی ضــمیمه شــود)

* لازم به ذکر است به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تـا پـایـان وقت اداری ۱۳۹۵/۱/۳۱ با پست پیشتـاز به نشـانی: میبد- میدان دفاع مقدس- کیلـومتر۳ جاده میبد- ندوشن- دانشگاه آیت ا… حائری میبد- آموزش دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت “مربوط به پـذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد” و “نام رشـته مـورد تقاضـا” بـر روی پاکـت الزامـی اسـت.

* زمان تقربیی اعلام نتایج از طریق سایت دانشگاه به نشانی www.haeri.ac.ir تیرماه خواهد بود. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۵۳۲۳۵۷۵۰۵ داخلی ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آیت الله حائری میبد”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد...
آخرین مهلت پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه ساری
متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون...
محدود شدن ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ظرفیت پذیرش...
فراخوان پذیرش تکمیل ظرفیت ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تبریز
جزئیات و شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون در مرحله...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شاهد در سال ۹۷
داوطلبان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 97-98...
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان در سال ۹۷
دانشگاه گیلان از بین برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی...
انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه صنعتی ارومیه از بین متقاضیان واجد شرایط کلیه...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۳۹۷ مجتمع آموزش عالی بم
مجتمع آموزش عالی بم برای سال تحصیلی 97-98 از بین دانش...
کاهش استقبال دانشجویان از تحصیل در مقطع ارشد پردیس های پولی
رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به کاهش استقبال...
آگهی پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه صنعتی سیرجان
جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97   شاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و ازاد 97  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: