مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اقدام به پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی در مقطع کارشناسی ارشد می‌نماید.

به گزارش مستر تست، در راستای اجرای آیین ﻧاﻣﻪ تسهیلات آﻣوزشی داﻧشجویان ﻣمتاز دوره کارشناسی برای ورود به دوره های تحصیلی باﻻتر و اجرای آئین ﻧاﻣﻪ پذیرش بدون آزﻣون استعداد های درخشان در دوره کارشناسی ارشد به شماره ٢٧/٧٧٩۴٨ ﻣورخ ١٣٩٣/٠۵/٠۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داﻧشگاه صنعتی سیرجان از بین داﻧشجویان ﻣمتاز کارشناسی داﻧشگاه های دولتی، پس از بررسی ﻣدارک و اﻧجام ﻣصاﺣﺒﻪ، برای سال تحصیلی ٩۶-٩٧، تعدادی داﻧشجو در ﻣقطع کارشناسی ارشد پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:

 • داوطلبانی که پس از ۶ ﻧیمسال تحصیلی سه چهارم واﺣد های درسی یا ١١۵ واﺣد تا پایان ﻧیم سال هﻔتم را گذراﻧده باشد و جزء ١٠ درصد داﻧشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره١: دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته صرﻓا دانشگاه صنعتی سیرجان، تا پایان نیمسال ششم با گذراندن سه چهارم کل واحدهای درسی دوره کارشناسی، یا تا پایان نیمسال هفتم با گذراندن حداقل ١١۵ واحد درسی، به لحاظ میانگین کل بین جزو بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند، نیز می توانند در این ﻓراخوان شرکت نمایند .بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان مشروط به عدم تکمیل ظرﻓیت توسط ده درصد اول می باشد.

تبصره ٢: داﻧشجویان و داﻧش آﻣوختگان دوره های نیمه ﺣضوری، یادگیری الکتروﻧیکی و پردیس بین الملل داﻧشگاه های دولتی و همچنین کلیه داﻧشجویان و داﻧش آﻣوختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام ﻧور، آﻣوزشکده های فنی ﺣرفه ای، ﻣراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و سایر ﻣوسسات و داﻧشگاه های غیر دولتی و غیر اﻧتفاعی ﻣجاز به ﺛﺒت ﻧام ﻧمی باشند.

 • داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از یک مهر سال ۱۳۹۵ (١٣٩۵/٠٧/٠١) لغایت ٣١ شهریور سال ١٣٩۶ (١٣٩۶/٠۶/٣١) باشد ﻣیتواﻧند ﻣتقاضی این ﻧوع پذیرش شوﻧد.
 • داوطلبان باید ﺣداکثر در ﻣدت هشت ﻧیمسال تحصیلی داﻧش آﻣوخته شده باشند یا داﻧش آﻣوخته شوﻧد.

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک ﻻزم :

داوطلبان واجد شرایط ﻻزم است تا پایان روز چهارشنبه ﻣورخ ١٣٩۶/٠٣/١٠ نسبت به ارسال اسکن ﻣدارک ﻣورد ﻧیاز به شرح زیر را در فرﻣت ﻣناسب تهیه و در قالب یک فایل فشرده (فایل rar) به ایمیل زیر ارسال ﻧمایند.
Email: edu@sirjantech.ac.ir

داﻧشجویان داﻧشگاه صنعتی ﻣیتواﻧند ﻣدارک خود را به آﻣوزش داﻧشگاه تحویل دهند.

 1. تصویر عکس ٣ × ۴
 2. تصویر کارت ﻣلی
 3. تصویر صفحه اول شناسناﻣﻪ
 4. تصویر ریزﻧمرات کارشناسی به تفکیک ﻧیمسال تحصیلی در یک فایل با درج ﻣشخصات داﻧشجو و ﻧوع دوره تحصیلی
 5. تصویر ﻣدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) ﻣقطع کارشناسی پیوسته برای داﻧش آﻣوختگانی که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، ﻣیاﻧگین کل ﻧمرات و ﻧوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد.
 6. تصویر فرم تکمیل شده (١) ﻣربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد داﻧشجویان هم رشته و هم ورودی و فرم شماره (٢) ﻣربوط به اولویت اﻧتخاب رشته
 7. دو توصیه ﻧاﻣﻪ از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی
 8. ﻣدارک و ﻣستندات ﻣربوط به سوابق علمی، آﻣوزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این ﻣدارک اختیاری است، ولی صرفا در صورت ارائه و تایید ﻣستندات ﻣربوطﻪ ﻣورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)
 • ﻣستندات ﻣربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول ﻣرتبط با رشته در دوران تحصیل (گواهی صادره از دبیر خاﻧﻪ یا ﻣراجع ذیربط)
 • ﻣستندات اختراع به ﺛﺒت رسیده (گواهی ﺛﺒت اختراع ﻣورد تایید سازﻣان پژوهش های علمی وصنعتی ایران) یا اﺛر هنری چشمگیر و ﻣوﺛر در جامعه (به تشخیص داﻧشگاه)
 • ﻣستندات ﻣربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تایید از شورای پژوهشی داﻧشگاه ﻣحل تحصیل یا سایر ﻣراجع ذی صلاح (به تشخیص داﻧشگاه)
 • تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ﻣستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی داﻧشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای ﻧاﻣﻪ پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (ﻣورد تایید داﻧشگاه)
 • ﻣستندات ﻣربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسناﻣﻪ کتاب و گواهی اﻧتشار از ﻧاشر ﻣربوطﻪ)
 • ﻣستندات ﻣربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها

داوطلبان جهت اطﻼع از اینکه مدارک آنها دریاﻓت شده است باید حداکثر پس از سه روز کاری از طریق دانشگاه ایمیل دریاﻓت کنند. در غیر این صورت دوباره نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه:

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان ﺣداکثر تا ﻧیمه اول تیرﻣاه سال ١٣٩۶ از طریق تماس تلفنی به آنها اطﻼع داده می شود. ﻧتیجه ﻧهایی پذیرش نیز ﺣداکثر تا ﻧیمه اول شهریور سال ١٣٩۶ از طریق تلفن و وبگاه داﻧشگاه( بخش آﻣوزش ) داﻧشگاه صنعتی سیرجان اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از ﻣراجعه ﺣضوری یا تماس تلفنی در اینخصوص خودداری ﻧمایند. شایان ذکر است داﻧشگاه ﻣسئولیتی برای اطﻼع رسانی از طرق دیگر ﻧدارد و داوطلبان ﻣلزم هستند از زﻣان ﺛﺒت ﻧام تا اعلام ﻧتایج اخبار ﻣربوط را از وبگاه داﻧشگاه، بخش آﻣوزش پیگیری ﻧمایند و از وضعیت درخواست خود ﻣطلع شوﻧد.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

avatar

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

توضیح وزیر علوم در خصوص اعتبار مدارک تحصیلی
وزیر علوم گفت: مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاهی که با...
محرومیت یک ساله پذیرفته شدگان دوره روزانه ارشد ۹۷ وزارت بهداشت
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 97 دوره های غیرشهریه...
احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ علوم پزشکی
در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا پر نشدن ظرفیت دانشگاه ها...
اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه های برتر به جذب استعدادهای درخشان
معاون آموزشی وزیر علوم توضیح داد: به دانشگاه های سطح یک...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد آزاد ۹۷
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد...
انتشار جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۷ علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص ثبت نام...
انتشار نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه‌های...
بامداد فردا؛ اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
اعلام سقف تعداد دانشجویان کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم
معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز نگرانی از رشد بیش از حد...
توضیح معاون وزیر علوم درباره دلیل تأخیر در اعلام نتایج ارشد آزاد ۹۷
معاون وزیر علوم درباره دیر اعلام شدن نتایج کارشناسی...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد آزاد 97

زمان ثبت نام کنکور ارشد 98

زمان کنکور ارشد 98

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور