ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش پژوهش مدیریت کارگاه نحوه اپلای و تحصیل کارشناسی ارشد خارج از کشور کارشناسی ارشد دانلود سوالات کیهان پردیس معماری  

پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه صنعتی سیرجان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اقدام به پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های دولتی در مقطع کارشناسی ارشد می‌نماید.

به گزارش مستر تست، در راستای اجرای آیین ﻧاﻣﻪ تسهیلات آﻣوزشی داﻧشجویان ﻣمتاز دوره کارشناسی برای ورود به دوره های تحصیلی باﻻتر و اجرای آئین ﻧاﻣﻪ پذیرش بدون آزﻣون استعداد های درخشان در دوره کارشناسی ارشد به شماره ٢٧/٧٧٩۴٨ ﻣورخ ١٣٩٣/٠۵/٠۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داﻧشگاه صنعتی سیرجان از بین داﻧشجویان ﻣمتاز کارشناسی داﻧشگاه های دولتی، پس از بررسی ﻣدارک و اﻧجام ﻣصاﺣﺒﻪ، برای سال تحصیلی ٩۶-٩٧، تعدادی داﻧشجو در ﻣقطع کارشناسی ارشد پذیرش می نماید.

شرایط پذیرش:

 • داوطلبانی که پس از ۶ ﻧیمسال تحصیلی سه چهارم واﺣد های درسی یا ١١۵ واﺣد تا پایان ﻧیم سال هﻔتم را گذراﻧده باشد و جزء ١٠ درصد داﻧشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره١: دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته صرﻓا دانشگاه صنعتی سیرجان، تا پایان نیمسال ششم با گذراندن سه چهارم کل واحدهای درسی دوره کارشناسی، یا تا پایان نیمسال هفتم با گذراندن حداقل ١١۵ واحد درسی، به لحاظ میانگین کل بین جزو بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند، نیز می توانند در این ﻓراخوان شرکت نمایند .بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان مشروط به عدم تکمیل ظرﻓیت توسط ده درصد اول می باشد.

تبصره ٢: داﻧشجویان و داﻧش آﻣوختگان دوره های نیمه ﺣضوری، یادگیری الکتروﻧیکی و پردیس بین الملل داﻧشگاه های دولتی و همچنین کلیه داﻧشجویان و داﻧش آﻣوختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام ﻧور، آﻣوزشکده های فنی ﺣرفه ای، ﻣراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و سایر ﻣوسسات و داﻧشگاه های غیر دولتی و غیر اﻧتفاعی ﻣجاز به ﺛﺒت ﻧام ﻧمی باشند.

 • داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از یک مهر سال ۱۳۹۵ (١٣٩۵/٠٧/٠١) لغایت ٣١ شهریور سال ١٣٩۶ (١٣٩۶/٠۶/٣١) باشد ﻣیتواﻧند ﻣتقاضی این ﻧوع پذیرش شوﻧد.
 • داوطلبان باید ﺣداکثر در ﻣدت هشت ﻧیمسال تحصیلی داﻧش آﻣوخته شده باشند یا داﻧش آﻣوخته شوﻧد.

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک ﻻزم :

داوطلبان واجد شرایط ﻻزم است تا پایان روز چهارشنبه ﻣورخ ١٣٩۶/٠٣/١٠ نسبت به ارسال اسکن ﻣدارک ﻣورد ﻧیاز به شرح زیر را در فرﻣت ﻣناسب تهیه و در قالب یک فایل فشرده (فایل rar) به ایمیل زیر ارسال ﻧمایند.
Email: edu@sirjantech.ac.ir

داﻧشجویان داﻧشگاه صنعتی ﻣیتواﻧند ﻣدارک خود را به آﻣوزش داﻧشگاه تحویل دهند.

 1. تصویر عکس ٣ × ۴
 2. تصویر کارت ﻣلی
 3. تصویر صفحه اول شناسناﻣﻪ
 4. تصویر ریزﻧمرات کارشناسی به تفکیک ﻧیمسال تحصیلی در یک فایل با درج ﻣشخصات داﻧشجو و ﻧوع دوره تحصیلی
 5. تصویر ﻣدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) ﻣقطع کارشناسی پیوسته برای داﻧش آﻣوختگانی که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، ﻣیاﻧگین کل ﻧمرات و ﻧوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد.
 6. تصویر فرم تکمیل شده (١) ﻣربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد داﻧشجویان هم رشته و هم ورودی و فرم شماره (٢) ﻣربوط به اولویت اﻧتخاب رشته
 7. دو توصیه ﻧاﻣﻪ از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی
 8. ﻣدارک و ﻣستندات ﻣربوط به سوابق علمی، آﻣوزشی و پژوهشی به شرح زیر (توجه: ارائه این ﻣدارک اختیاری است، ولی صرفا در صورت ارائه و تایید ﻣستندات ﻣربوطﻪ ﻣورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)
 • ﻣستندات ﻣربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول ﻣرتبط با رشته در دوران تحصیل (گواهی صادره از دبیر خاﻧﻪ یا ﻣراجع ذیربط)
 • ﻣستندات اختراع به ﺛﺒت رسیده (گواهی ﺛﺒت اختراع ﻣورد تایید سازﻣان پژوهش های علمی وصنعتی ایران) یا اﺛر هنری چشمگیر و ﻣوﺛر در جامعه (به تشخیص داﻧشگاه)
 • ﻣستندات ﻣربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تایید از شورای پژوهشی داﻧشگاه ﻣحل تحصیل یا سایر ﻣراجع ذی صلاح (به تشخیص داﻧشگاه)
 • تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ﻣستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی داﻧشجو در مجلات علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای ﻧاﻣﻪ پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی پژوهشی معتبر (ﻣورد تایید داﻧشگاه)
 • ﻣستندات ﻣربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد، شناسناﻣﻪ کتاب و گواهی اﻧتشار از ﻧاشر ﻣربوطﻪ)
 • ﻣستندات ﻣربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها

داوطلبان جهت اطﻼع از اینکه مدارک آنها دریاﻓت شده است باید حداکثر پس از سه روز کاری از طریق دانشگاه ایمیل دریاﻓت کنند. در غیر این صورت دوباره نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه:

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان ﺣداکثر تا ﻧیمه اول تیرﻣاه سال ١٣٩۶ از طریق تماس تلفنی به آنها اطﻼع داده می شود. ﻧتیجه ﻧهایی پذیرش نیز ﺣداکثر تا ﻧیمه اول شهریور سال ١٣٩۶ از طریق تلفن و وبگاه داﻧشگاه( بخش آﻣوزش ) داﻧشگاه صنعتی سیرجان اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از ﻣراجعه ﺣضوری یا تماس تلفنی در اینخصوص خودداری ﻧمایند. شایان ذکر است داﻧشگاه ﻣسئولیتی برای اطﻼع رسانی از طرق دیگر ﻧدارد و داوطلبان ﻣلزم هستند از زﻣان ﺛﺒت ﻧام تا اعلام ﻧتایج اخبار ﻣربوط را از وبگاه داﻧشگاه، بخش آﻣوزش پیگیری ﻧمایند و از وضعیت درخواست خود ﻣطلع شوﻧد.

کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه صنعتی سیرجان”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پژوهش طرح طلایی سنجش و دانش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

انتخاب رشته بیش از ۷۴ هزار نفر در تکمیل ظرفیت ارشد ۱۳۹۶
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه...
ثبت‎نام بیش از ۱۵هزار نفر در آزمون ارشد فراگیر پیام نور
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور...
تمدید مهلت تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ۹۶ علوم پزشکی
ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 وزارت...
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ پزشکی تا نیمه آبان
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ پزشکی...
امکان فراهم شدن فرصت انتقال دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد گفت: در صورت امکان‎پذیر بودن،...
امروز؛ آخرین فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ علوم پزشکی
مهلت ثبت‎نام تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396...
کارگاه آموزشی کارشناسی ارشد خارج از کشور
کارگاه آموزشی کارشناسی ارشد خارج از...
تمدید مهلت تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ سراسری
فرصت انتخاب رشته مرحله تکمیل آزمون کارشناسی ارشد سال...
انتشار اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶
ظرفیت‎های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از...
ثبت‌نام بیش از ۱۰هزار نفر در کنکور ارشد ۹۶ فراگیر پیام نور
مشلور سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از ۱۰هزار نفر در...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری   دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96   زمان تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: