مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشدپژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد قبولی روان گام

اعلام جزئیات استفاده از امتیاز حافظان کل قرآن در کنکور ارشد 97

نحوه استفاده از امتیاز حافظان قران در کنکور ارشد 97 - 98

دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط علوم قرآنی می توانند از تسهیلات امتیاز حافظان، در مقطع کارشناسی ارشد استفاده نمایند.

به گزارش مسترتست، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان (۱۳۷۶/۱۱/۵)، ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ (ﻛﺪ ۱۱۱۱) را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱- داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﻣﺪرک رﺳﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ثبت نام کنکور ارشد ۹۸، ﺣﺎﻓﻆ ﻗـﺮآن ﺑـﻮدن ﺧـﻮد را اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ (ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ) ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ، ﺟﻬـﺖ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۵۷۳ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺎﻓﻈﺎن دﻳﭙﻠﻢ، زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارج ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ذﻳﻞ، ﻣﺪارک ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ، ﻻزم اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺑﻨـﺪ ۲۳ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻤﻨًﺎ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﺎر غاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ ۲۰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻛﺪ ۱۹۹۹ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺟﺰای اول و ﺳﻲام دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن وﻳﮋه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۴- ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺎﻓﻈﺎن، در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۵- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪ هاﻧﺪ، ﺑـﺮای ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۶- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ را در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ درج ﻧﻤﺎیند.

مطالب مرتبط:

ایجاد مشکلات اجرایی در فرآیند پذیرش تکمیل ظرفیت... رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور می گوید: با متمرکز شدن زیرنظام ها، نیازی به پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت نیست و دانشگاه ها در برگزاری فرایند تکمیل ...
عضو کمیسیون آموزش: اشتباه وزارت علوم در ممنوعیت بر... عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت علوم درباره موضوع تکمیل ظرفیت ها دچار اشتباه شد. محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیق...
توقف برنامه تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از سال آینده... معاون آموزشی وزارت علوم از متوقف شدن برنامه تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از سال آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیا...
اقدام غیرقانونی برخی از مراکز در جذب دانشجوی کارشن... معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برخی مراکز به صورت غیرقانونی اقدام به جذب دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد کرده بودند که به شدت با آنها برخورد شده است. ...
پذیرش تکمیل ظرفیت؛ نیاز به حق داوطلبان کنکور کارشن... در حالی دو ماه از شروع سال تحصیلی می‌گذرد که تنها خبری که از تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد منتشر شده است، اطلاعیه‌های سازمان سنجش مبنی بر عدم پذیرش ...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد مسترتست پیج اینستاگرام کارشناسی ارشد مسترتست
avatar
دی
دی

سلام علیکم ببخشید الان فراموش کردم که آیا گزینه حافظ قرآن را تیک زده ام یا نه.آیا استفاده از سهمیه حفظ در کارت ورود به جلسه درج میشد یا خیر؟

محمد جعفر
محمد جعفر

باعرض سلام و خدا قوت..
آندسته از حافظانی که مدرک کارشناسی ندارد ودیپلم ویا حتی زیر دیپلم هستند در بند های ۱۹، ۲۱،۲۲ در فرم ثبت نام چه چیزی وارد کنند تا فرم ثبت نام تکمیل شود..
با تشکر و سپاس فراوان..

مهسا
مهسا

سلام
شما بند مربوط به حافظ قرآن اخذ مدرک کارشناسی (مخصوص دارندگان مدرک فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم) را علامت بزنید تا مشکل حل شود.

محمد جعفر
محمد جعفر

سلام
بزرگوارممنون وسپاس از پاسختون..
من بیشتر
منظورم بند ۱۹بودکه باید کد ۱۰۶۸رو وارد می کردیم وما که مدرک
کارشناسی
نداشتیم مردد بودم که
معدل چی
رو وارد کنم

امیدوارم
موفق و
پیروز باشید..

پژوهشکانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان عمومی کارشناسی ارشد

 • آزمون کارشناسی ارشد 98
 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

خیریه بچه های آسمان