مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1397 دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد بدون آزمون 97 -98 دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه در نظر دارد برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان متقاضیان دانشگاه های دولتی دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش نماید.

به گزارش مستر تست، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس ”آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱/۷۷۹۴۸ ﻣﻮرخ ۹۳/۵/۵ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ۲/۱۴۰۰۳۶ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۲/۲۹۹۵۷۴ ﻣﻮرﺧ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۷-۹۸ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺪون آزﻣﻮن از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ را از ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺗﺎ ﻣﻮرخ ۹۷/۲/۳۱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ آﻗﺎی ﯾﺎﺳﺮ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ در اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ آدرس داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱- رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت، ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ ۲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۲- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ورودی ۹۳ و ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۸ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

۵- ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۶- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

 • ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﺖ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺪوﯾﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻗﺎ از ﻃﺮف ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
 • در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و درج ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﺑﻌﻠﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ، ﺣﺬف ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ:

۱- اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ (در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۱ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ها)

۲- رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل۶ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۳- ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۴- اﺻﻞ ﻓﯿﺶ و ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰/۰۰۰ رﯾﺎل (ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۰۱۱۰۱۷۸۴۸۴۰۰۴ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻮاﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ. (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎ)

۵-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻟﯿﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮان وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ وداﻧﺸﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻻزم ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز حداﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۰۲/۳۱ ﺑﻪ اداره ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس: آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، اروﻣﯿﻪ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۱ ﺟﺎده ﺳﺮو، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎزﻟﻮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۵ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۵۱۸۱۸ -۵۷۵۶۱ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. روی ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درج ﺷﻮد: “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

avatar

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

احتمال اعلام تکمیل ظرفیت ارشد ۹۷ علوم پزشکی
در صورت اعلام ظرفیت جدید و یا پر نشدن ظرفیت دانشگاه ها...
اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه های برتر به جذب استعدادهای درخشان
معاون آموزشی وزیر علوم توضیح داد: به دانشگاه های سطح یک...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد آزاد ۹۷
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد...
انتشار جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۷ علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص ثبت نام...
انتشار نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه‌های...
بامداد فردا؛ اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
اعلام سقف تعداد دانشجویان کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت علوم
معاون آموزشی وزیر علوم با ابراز نگرانی از رشد بیش از حد...
توضیح معاون وزیر علوم درباره دلیل تأخیر در اعلام نتایج ارشد آزاد ۹۷
معاون وزیر علوم درباره دیر اعلام شدن نتایج کارشناسی...
شروع ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد از امروز
ثبت نام پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۷...
پذیرش ۱۸۹هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد ۹۷
بر اساس تصمیمات وزارت علوم، ظرفیت دانشگاه ها در مقطع...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

زمان اعلام نتایج کنکور ارشد آزاد 97

زمان ثبت نام کنکور ارشد 98

زمان کنکور ارشد 98

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور