مشاوره تخصصی رایگان کارشناسی ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش دانلود سوالات کنکور ارشد پژوهش  

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1397 دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد بدون آزمون 97 -98 دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه در نظر دارد برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان متقاضیان دانشگاه های دولتی دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش نماید.

به گزارش مستر تست، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس ”آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱/۷۷۹۴۸ ﻣﻮرخ ۹۳/۵/۵ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ۲/۱۴۰۰۳۶ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۲/۲۹۹۵۷۴ ﻣﻮرﺧ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۷-۹۸ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺪون آزﻣﻮن از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ را از ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺗﺎ ﻣﻮرخ ۹۷/۲/۳۱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ آﻗﺎی ﯾﺎﺳﺮ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ در اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ آدرس داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱- رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت، ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ ۲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۲- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ورودی ۹۳ و ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۸ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

۵- ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۶- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

 • ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﺖ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺪوﯾﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻗﺎ از ﻃﺮف ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
 • در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و درج ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﺑﻌﻠﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ، ﺣﺬف ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ:

۱- اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ (در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۱ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ها)

۲- رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل۶ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۳- ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۴- اﺻﻞ ﻓﯿﺶ و ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰/۰۰۰ رﯾﺎل (ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۰۱۱۰۱۷۸۴۸۴۰۰۴ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻮاﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ. (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎ)

۵-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻟﯿﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮان وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ وداﻧﺸﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻻزم ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز حداﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۰۲/۳۱ ﺑﻪ اداره ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس: آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، اروﻣﯿﻪ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۱ ﺟﺎده ﺳﺮو، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎزﻟﻮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۵ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۵۱۸۱۸ -۵۷۵۶۱ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. روی ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درج ﺷﻮد: “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

افزودن دیدگاه جدید

avatar

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

امکان یک بار ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷ آزاد
فرصت ویرایش اولویت ‌های انتخاب رشته داوطلبان آزمون...
انتشار اطلاعیه نحوه استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ارشد پزشکی ۹۷
اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص استفاده از سهميه...
انتشار نتایج ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه خواجه نصیر
اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه...
اعلام زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه آزاد
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از...
فرصت مجدد انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷ آزاد از امروز
فرصت مجدد انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1397 دانشگاه آزاد...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۷ دانشگاه علوم و فنون مازندران
دانشگاه علوم و فنون مازندران برای سال تحصیلی 97-98 از...
امکان ویرایش انتخاب رشته ارشد ۹۷ آزاد از شنبه
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد...
زمان اعلام نتایج المپیاد علمی دانشجویی سال ۹۷
رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در حاشیه بازدید از بیست...
عدم برگزاری المپیاد بین‌ المللی علمی دانشجویی در سال ۹۷
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به حد نصاب...
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۹۷
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج کنکور...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97   دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 97  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: