مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشدپژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد قبولی روان گام

تأثیر 20درصدی معدل در کنکور ارشد 97 فراگیر پیام نور

میزان تاثیر معدل در آزمون ارشد فراگیر پیام نور 97 - 98

معدل مقطع کارشناسی در پذیرش داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فراگیر پیام نور تأثیر ۲۰ درصدی خواهد داشت.

به گزارش مسترتست، بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به تأثیر ۲۰ درصدی معدل دوره‌ کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فراگیر پیام نور، اکیداً توصیه می‌گردد که داوطلبان، معدل دوره کارشناسی خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسی تراز شده و میانگین وزنی آنها تأثیر بیست درصدی در نمره کل داوطلبان خواهد داشت.

گفتنی است زمان شروع ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه ۹۷ از روز یکشنبه ۲۹ مهرماه خواهد بود و زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۳۹۷ فراگیر پیام نور نیز ۲۳ آذر ماه سال جاری است.

نحوه ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ:

 1. ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ۸۰ درﺻﺪی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دروس ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن و ﺗﺄﺛﻴﺮ ۲۰ درﺻﺪی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺪل دو ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑـﻮط در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 4. ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﭘﺬﻳﺮش و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺳﺖ:

۱-۴- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن دوره داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۶ ﺗﺎ ۱۰ واﺣﺪ درﺳﻲ.
۲-۴- ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۴٫

مطالب مرتبط:

اعلام جزئیات پذیرش ارشد معماری و طراحی شهری فراگیر... جزئیات پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری در دوره های فراگیر پیام نور سال 1397 اعلام شد. به گزارش مستر تست، بر اساس دفتر...
اعلام نتایج ارشد ۹۷ فراگیر پیام نور در بهمن ماه... نتایج آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر پیام نور سال 1397 در دهه اول بهمن ماه منتشر خواهد شد. به گزارش مستر تست، جدول زمان‌ بندی دوره‌های فراگیر کا...
اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پی... شرایط و ﺿﻮاﺑﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دانش پذیری مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه 97 اعلام شد.به گزارش مستر تست، شرایط تحصیل آن دﺳﺘﻪ از داﻧ...
تمدید مهلت ثبت‌ نام کارشناسی ارشد ۹۷ فراگیر پیام ن... مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397 تا ساعت 24 روز شنبه 12 آبان ماه تمدید شد. به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور،...
امشب؛ آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارشد ۹۷ فراگیر پ... مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد نوبت بهمن 97 فراگیر دانشگاه پیام نور ساعت 24 امشب ششم آبان 97 پایان می پذیرد.به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد مسترتست پیج اینستاگرام کارشناسی ارشد مسترتست
avatar
مریم پارسوماش
مریم پارسوماش

پ کی تکمیل ظرفیت دانشگاه ارشد آزاد میزارن؟؟؟؟😕😕😕

پژوهشکانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان عمومی کارشناسی ارشد

 • آزمون کارشناسی ارشد 98
 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

خیریه بچه های آسمان