مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

انتشار راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون ارشد 97 آزاد

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون کنکور آزاد 97 - 98

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون گروه غیرپزشکی سال ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی لازم اسـت در روز سه شنبه ۱۷ مهرماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مراجعه نمایند.  

به گزارش مسترتست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) گروه غیرپزشکی سال ۹۷ جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محل های دانشگاهی خواهد رسید.

– سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه بـرای مشمولین ۳ سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نمی باشد.

– مشمولان خدمت وظیفه عمومی لازم است براساس مقرراتی کـه از سوی سازمان وظیفه عمـومی اعـلام گردیـده و همچنـین منـدرجات دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محولـه را بـه موقـع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعایت آن مسـئولیتی نـدارد. از جمله آن که از زمان فراغت از تحصیل بیش از یک سـال سـپری نشـده باشـد و چنانچـه بـیش از یـک سـال از اتمـام تحصـیل آنـان در دوره کارشناسی سپری شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند.

– با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت می باشد.

زمان و محل ثبت نام:
پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز سه شـنبه ۹۷/۰۷/۱۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه مراجعه نمایند.

– عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره: پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، سنندج، نجـف آبـاد، تبریـز، کـرج، قـم، قـزوین، بروجـرد، شـیراز، خوراسگان، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند.

علوم و تحقیقات به آدرس: www.srbiau.ac.ir
تهران مرکزی به آدرس: www.iauctb.ac.ir
تهران جنوب به آدرس: www.azad.ac.ir

پزشکی تهران به آدرس: www.iautmu.a
تهران شمال به آدرس: www.iau-tnb.ac.ir
الکترونیکی به آدرس: www.iauec.ac.ir

نجف آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir

سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir
کرج به آدرس: www.kiau.ac.ir  
قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir
قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir
پرند به آدرس: www.piau.ac.ir 
بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir 
اراک به آدرس: www.iau-arak.ac.ir
خوراسگان به آدرس: www.register.khuisf.ac.ir
یادگار امام (ره) شهرری به آدرس: www.iausr.ac.ir

خوراسگان به آدرس: www.register.khuisf.ac.ir

مــدارک لازم بــرای ثبــت نــام در دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته (فوق لیسانس):

۱- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مـورد تأییـد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.

تبصره: پذیرفته شدگانی که به دلایلی قـادر بـه ارائـه اصـل مـدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمی باشند باید اصل گواهی تأیید شده دال بـر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.

تذکر: فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی که بـا ارائـه گـواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبتنام مـی نماینـد ، عـلاوه بـر گواهی و ریز نمرات مذکور بایستی تصویر برگ لغو معافیـت تحصـیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده اند بایستی تصویر مجـوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شـش سـال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.

۲- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصـل شناسنامه برای تطبیق می باشد).

۳- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی. (ارائه اصل کـارت جهـت برابر با اصل بودن تصویر کارت می باشد).

۴- شش قطعه عکس ۳×۴تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیـراً تهیـه شده باشد (برای برادران مشمول ۱۲قطعه).

۵- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی بـرادران را مشـخص نماید.

تذکر: افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نـام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می باشند و یا بـا غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام آنان دانشجوی اخراجـی یا انصرافی یا ترک تحصیل ذکر شده است) مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۶- تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود.

 

میزان شهریه، هزینه خـدمات آموزشی و حـق بیمه دانشـجویی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷:
۱-شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایـه (ثابـت) و متغیـر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گـردد.
علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقـط در نیمسال اول باید مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشـی، به شماره حساب جاری اعلامی از سوی محل دانشـگاهی قبـولی واریـز نمایند.
۲- حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ ۳۱۵۰۰ ریال می باشد کـه هـر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشـگاه مشـخص نمـوده واریـز نماید.
۳- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجـه داشته باشند که (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شـرایطی بـه آنهـا داده نخواهد شد.

مطالب مرتبط:

اعلام جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان ارشد بازمانده ا... معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بازمانده از تحصیل رشته های غیرپزشکی را به روسای واحد...
انتشار نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه آ... نتایج نهایی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی هم‌ اکنون منتشر شد. به گزارش مستر تست، نتایج نهایی داوطلبان پذیرش بدون آزمون مقطع ک...
سرگردانی استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد در انتظار ... در حالی که دو هفته از شروع سال تحصیلی 97-98 گذشته است، همچنان داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی در انتظار اعلام نتایج هستند...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون... فرصت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد پزشکی سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی امروز دوشنبه 9 مهرماه پایان می‌یابد. به گزارش مستر ت...
امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد آزاد ... ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد اسلامی که از دیروز آغاز شده تا امروز یکم مهرماه ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد...

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

avatar
مریم
مریم

سلام دوستان اولویت دوم چیه؟ واسه استعداد درخشان هست؟ یعنی میتونیم اولویت دوم رو انتخاب کنیم؟

الهه
الهه

دوستان کسی میدونه جواب انتخاب الویت بعدی کی میاد؟و تکمیل ظرفیت کی هست ؟

ارشد97
ارشد97

سلام.
من ۱۹شهریور انتخاب اولویت بعدی غیرانتفاعی مشهد زدم هنوزم ک هنوزه جواب نیومده
نمیدونم قبولم میکنن یا ن
خدا کنه همه قبولشیم و فکر تکمیل نباشیم.
درمورد تکمیل ظرفیت بگم که پیام نور و غیرانتفاعی ها گقتن ظرفیت خالیه و باید تکمیل بذارن ولی فعلا چیزی نگفتن

سمیرا
سمیرا

آخه من آزاد رو بیشتر از غیرانتفاعی دوست دارم وگرنه دانشگاه خاتم رو میرفتم یا دانشگاه آزاد رو

مریم
مریم

سلام، یعنی اولویت بعدی از انتخاب استعداد درخشانت بوده؟ این اخبارش که اومده؟

nil
nil

هنوز چیزی اعلام نکردن

Mehdi
Mehdi

دوستان احتمال تکمیل ظرفیت ارشد ازاد رو چقدر میدونین تو روزای باقی مونده؟ممنون میشم جواب بدین

nil
nil

سلام. اگر بخوام طبق تعداد متقاضیان ارشد امسال، درصد ثبت نام کنندگان، افزایش شهریه ها و ظرفیت بالای همه ی دانشگاه ها نظرمو بگم، میگم ۱۰۰٪. من خودم الان تنها امید به تکمیل ظرفیت هست، خیلی این مدت پیگیر بودم. همه ی دانشگاه ها قاطعانه می گفتن تکمیل ظرفیت هست. امیدوارم همینطور… ادامه نظر»

مریم
مریم

خدا کنه اجرا بشه🙇همچنان چشم انتظارم

Mehdi
Mehdi

خدا از دهنت بشنوه؛ان شاءالله که میاد

سمیرا
سمیرا

امیدوارم که تکمیل ظرفیت بیاد دانشگاه تهران مرکز و خاتم رو که از دست دادم حداقل یک جای دیگه قبول بشم 😔 خداوکیلی سخته با کلی سختی درس خوندن نتونی آخرشم اون سال دانشگاه بری من سال قبل هم این حس رو داشتم بدترین حس ممکن بود اما اگر امسالم نتونم برم… ادامه نظر»

nil
nil

تکمیل ظرفیت همیشه آخرین مرحله هست. اگر واقعا قرار باشه بذارن، از الان که نتایج استعدادهای درخشان هم اعلام شده باید منتظر باشیم.

Mitra
Mitra

احتمال ۹۹% بزارن چون ظرفیت دانشگاه های آزاد خالیه

مریم
مریم

خدا ازدهنت بشنوه خواهر

پژوهش کانال تلگرام کارشناسی ارشد

تازه‌ترین خبرها

مطالب برگزیده

 • آزمون کارشناسی ارشد 98
 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشانمنابع کنکور کارشناسی ارشددانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد بدون کنکور پردیس پولی

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

خیریه بچه های آسمان