شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ازسوی مرکز آزمون این دانشگاه اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست ،‌با انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شرایط پذیرش بدون آزمون این دانشگاه نیز مشخص شد.

به داوطلبان عزیز شدیدا توصیه می کنیم برای اطلاع از آخرین اخبار ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور در کانال تخصصی کارشناسی ارشد عضو شوند. کلیک کنید…

بر اساس ابلاغیه دانشـگاه آزاد اسـلامی فـارغ التحصـیلان ممتـاز مقطـع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته محلهای دانشـگاهی خـود را براساس ضوابط و مقررات مذکور در ذیل این بخـش بـدون آزمـون در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشته های همنام یا متجـانس از یـک مجموعـه پـذیرش می نماید.

شرایط پذیرش داوطلبان بدون آزمون به شرح زیر است:

۱- معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشند.

      – دانشجویانی که دارای دروس معـادل سـازی شده باشند اگرچـه دارای معـدل کـل بـالای ۱۷ باشـند مشمول پذیرش بدون آزمون نمیشوند.

      – دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئیننامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده کرده باشـند مشـمول پـذیرش بدون آزمون نمیشوند.

۲- جزو ده درصد فارغالتحصیلان برتـر براسـاس تعـداد ثبت نام شدگان محل دانشگاهی در رشـته مربوطـه و در سـال ورود باشند.

      – تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه میشود و در صورتی که ده درصد محاسـبه شـده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بـالاتر مـلاک عمـل  قرار مـی گیـرد. در مـورد دوره کارشناسـی پیوسـته در صورتی که محل فارغالتحصیلی هم دارای دوره پارهوقت و هم دارای دوره تمام وقت باشد مجموع ظرفیـت هـای  آنها با هم ملاک محاسبه خواهد بود.
– رتبـه اکتسابی داوطلب در آزمــون ورودی مقطع کارشناسی ملاک عمل قرار نمیگیرد.

۳- متقاضیان فارغ التحصیل دوره کارشناسی پیوسـته بایـد حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال و متقاضیان فـارغ التحصـیل دوره کارشناسی ناپیوسته باید حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال دوره های مذکور را به پایان رسانده باشند.

      -دانشجویانی که از مرخصی بـدون احتسـاب در سنوات استفاده کرده اند در صورتی مشـمول پـذیرش بدون آزمون میشوند کـه مجمـوع تعـداد نیمسـال هـای تحصیلی آنها از هشت برای کارشناسی پیوسـته و چهـار برای کارشناسی ناپیوسته تجاوز ننموده باشد.
– در صورتی که دانشجو پس از هشت نیمسال برای کارشناسی پیوسته و چهار نیمسال برای کارشناسـی ناپیوسته بتواند براساس ضوابط و مقـررات آموزشـی بـا اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول پذیرش بدون آزمون می گرد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسال هـای تحصـیلی محسـوب نمیشود.

      -فارغ التحصـیلان رشـته هـایی کـه براسـاس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان بـیش از طـول مدتهای مذکور در بند ۳ تعریف شده باشد میتوانند از مزایای پذیرش بـدون آزمـون برخـوردار شـوند. (ایـن موضوع شامل دروس پیشنیاز دانشگاهی نمیشود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود).

۴- فارغ التحصیلان واجد شرایط پذیرش بدون آزمـون در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقـط در همـان دوره امکـان استفاده از این امتیاز را خواهند داشت.

 ۵-  پذیرش دانشجو فقط در رشته های همنام و یا متجانس از یک مجموعه امکانپذیر است.پ

      -داوطلبـان دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته بدون آزمون مجاز به انتخاب حداکثر ۱۰ رشـته محل از یک مجموعه از جدول شـماره یـک و دو ایـن دفترچـه راهنما میباشند.

     – داوطلبان مشمول وظیفه عمومی پذیرش بدون آزمـون دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته در صـورت پذیرفتـه شـدن لازم اسـت سـایر شـرایط را مشـابه پذیرفته شدگان با آزمون این دوره دارا بـوده و در موعـد ثبت نام مدارک لازم، از جملـه مـدرک وضـعیت وظیفـه عمومی ارائه کند و شرایط اشاره شده در پیوست دفترچه راهنما را دارا باشند.

تأکید میگردد متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون لازم است در زمان ثبت نام (آذر ماه ۹۳ ) از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد