ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در مجموعه هنرهای ساخت و معماری به شرح زیر است:


اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد