ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به شرح زیر است:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد