ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در مجموعه الهیات و معارف اسلامی ۱ به شرح زیر است:اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد