ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی به شرح زیر است:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد