ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در مجموعه مدیریت به شرح زیر است:اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد