ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری درمجموعه مهندسی پلیمر به شرح زیر است:


اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد