ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در علوم و مهندسی صنایع غذایی به شرح زیر است:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد