ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در مجموعه مهندسی مواد و متالوژی به شرح زیر است:

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد