دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط علوم قرآنی می توانند از تسهیلات امتیاز حافظان، در مقطع کارشناسی ارشد استفاده نمایند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان (۱۳۷۶/۱۱/۵)، ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ (ﻛﺪ ۱۱۱۱) را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱- داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﻣﺪرک رﺳﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ثبت نام کنکور ارشد، ﺣﺎﻓﻆ ﻗـﺮآن ﺑـﻮدن ﺧـﻮد را اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ (ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ) ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ، ﺟﻬـﺖ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۵۷۳ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺎﻓﻈﺎن دﻳﭙﻠﻢ، زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارج ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ذﻳﻞ، ﻣﺪارک ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ، ﻻزم اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺑﻨـﺪ ۲۳ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻤﻨًﺎ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﺎر غاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ ۲۰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻛﺪ ۱۹۹۹ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺟﺰای اول و ﺳﻲام دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن وﻳﮋه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۴- ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺎﻓﻈﺎن، در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۵- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑـﺮای ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۶- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ را در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ درج ﻧﻤﺎیند.

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد