مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهستان روان گام

اعلام جزئیات استفاده از امتیاز حافظان کل قرآن در کنکور ارشد 97

نحوه استفاده از امتیاز حافظان قران در کنکور ارشد 97 - 98

دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط علوم قرآنی می توانند از تسهیلات امتیاز حافظان، در مقطع کارشناسی ارشد استفاده نمایند.

به گزارش مسترتست، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان (۱۳۷۶/۱۱/۵)، ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ (ﻛﺪ ۱۱۱۱) را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱- داوﻃﻠﺒﺎن دارای ﻣﺪرک رﺳﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ثبت نام کنکور ارشد ۹۸، ﺣﺎﻓﻆ ﻗـﺮآن ﺑـﻮدن ﺧـﻮد را اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ (ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ) ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ، ﺟﻬـﺖ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۵۷۳ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آن دﺳﺘﻪ از ﺣﺎﻓﻈﺎن دﻳﭙﻠﻢ، زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارج ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ذﻳﻞ، ﻣﺪارک ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﭙﻠﻢ، ﻻزم اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺑﻨـﺪ ۲۳ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻤﻨًﺎ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﻓﺎر غاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ ۲۰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻛﺪ ۱۹۹۹ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺟﺰای اول و ﺳﻲام دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن وﻳﮋه و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۴- ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺎﻓﻈﺎن، در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺪارک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۵- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪ هاﻧﺪ، ﺑـﺮای ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ.

۶- ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻲ و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ را در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ درج ﻧﻤﺎیند.

 

مطالب مرتبط:

چراغ سبز وزارت علوم برای حذف کنکور کارشناسی ارشد... معاون آموزشی وزیر علوم می گوید که این وزارتخانه موافق حذف کنکور کارشناسی ارشد در صورت فراهم آمدن شرایط آن است. مجتبی شریعتی در گفت و گو با خبرگزاری ا...
لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد... مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از لغو قانون «حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد» خبر داد. محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با ...
درمورد تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد نگران باش... تاثیر معدل در پذیرش کارشناسی ارشد همواره موضوعی است که موجب نگرانی برخی از داوطلبان این آزمون است. در این مطلب سعی داریم به ابهامات داوطلبان عزیز در ا...
حذف مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سال ۹۸... معاون آموزشی وزارت علوم از حذف تکمیل ظرفیت از سال 98 خبر داد و گفت: از سال آینده مرحله تکمیل ظرفیت حذف می شود. به گزارش مهر، مجتبی شریعتی نیاسر ص...
اعلام شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد غی... مدیرکل دفتر آموزش های غیردولتی وزارت علوم با اشاره به شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد پس از ادغام مؤسسه یا دانشگاه غیرانتفاعی محل تحصیل، از ...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
دی
دی

سلام علیکم ببخشید الان فراموش کردم که آیا گزینه حافظ قرآن را تیک زده ام یا نه.آیا استفاده از سهمیه حفظ در کارت ورود به جلسه درج میشد یا خیر؟

محمد جعفر
محمد جعفر

باعرض سلام و خدا قوت..
آندسته از حافظانی که مدرک کارشناسی ندارد ودیپلم ویا حتی زیر دیپلم هستند در بند های ۱۹، ۲۱،۲۲ در فرم ثبت نام چه چیزی وارد کنند تا فرم ثبت نام تکمیل شود..
با تشکر و سپاس فراوان..

مهسا
مهسا

سلام
شما بند مربوط به حافظ قرآن اخذ مدرک کارشناسی (مخصوص دارندگان مدرک فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم) را علامت بزنید تا مشکل حل شود.

محمد جعفر
محمد جعفر

سلام
بزرگوارممنون وسپاس از پاسختون..
من بیشتر
منظورم بند ۱۹بودکه باید کد ۱۰۶۸رو وارد می کردیم وما که مدرک
کارشناسی
نداشتیم مردد بودم که
معدل چی
رو وارد کنم

امیدوارم
موفق و
پیروز باشید..

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان