مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش پاروت کیهان پژوهش صنایع دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp

اعلام جزئیات سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور ارشد 97

سهمیه رزمندگان ، جانبازان ، ایثارگران ، بسیجی کنکور ارشد 97

نحوه اعمال ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اعلام شد.

به داوطلبان عزیز شدیداً توصیه می کنیم جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور ارشد ۹۷ به عضویت کانال تخصصی کارشناسی ارشد مسترتست درآیند… کلیک کنید…

 

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻫﺮ ﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» و «ب» ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ) ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن:

۱- اﻟﻒ) رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۱ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (۶) ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ از واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام و آن را در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ و درج ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﻫﺮ آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۴: ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران وﻇﻴﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺟﺒﻬﻪ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ۶ ﻣﺎﻫﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۵: ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻋﺎدی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

۲- اﻟﻒ) آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻇﻔﻲ، ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﺗﺎ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ۹ ﻣﺎه ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان «آﺟﺎ»، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ «ودﺟﺎ»، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان «ﻧﺎﺟﺎ») ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن «آﺟﺎ» ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ: www.aja.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ۲ ﻣﺎده ۱۰ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۸/۲/۱۸ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱/۹/۱۱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۲ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴ ﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﺒﺎر در دوره ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ در دور ه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ه اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۸ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮا ی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴ ﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ب) ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان:

«ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ» ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه اﻳﺜﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط، در اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎده ۹۰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده ۷۰ «ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان» و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪی آن در ﻣﺎده ۴۷ «ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲)» در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺟﺮا و ﮔﺰﻳﻨﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق:

  1. ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۲۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)
  2. ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

ﺗﺬﻛﺮ: ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۲۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻓﻮق ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

* ﺗﺬﻛﺮات ﻣﻬﻢ:

  1. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان (اﻋﻢ از اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۵ درﺻﺪی و ﻳﺎ ۵ درﺻﺪی) ۷۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ۸۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮد ﻛﺮدن رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻤﺎﻟﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  4. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﺑﺎر در دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
  5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، داﻧﺸﮕﺎه پیام ﻧﻮر، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (شما اولین نفری هستید که رتبه میدهید)
Loading...
avatar
85 Comment authors
علیمحموسیناميلادیاسین Recent comment authors
علی
علی

سلام من سهمیه ایثار داشتم ولی تایید نشده گفتن با ارگان مربوطه تماس بگیرم تایید کنم نمیدونم چطور باید این کار رو انجام بدم لطفا اگر کسی میدونه بگه

محمو
محمو

سلام
منقضی خدمت های سال ۵۶ که درسال ۵۹ دوباره به خدمت احضارشدندوبه مدت ۶ماه
اه خدمت کردند ولب در منطقه عملیاتی نبودند می توانند سهمیه ۵درصدی بگیرند

سینا
سینا

سلام من سال ۹۸ میخواهم کنکور بدم پدرم ۳۴ ماه جبهه داره میخواستم ببینم میتونم از سهمیه در کنکور استفاده کنم اگه میتونم چند در صد میشه ووچطوری باید کد ۱۲ رقمی رو بگیرم

یاسین
یاسین

سلام پدر من بصورت داوطلبانه ۶ ماه ۲۵ روز از طرف بسیج به مناطق جنگی رفته حالا با توجه به تاریخ های مشخص شده دقیقا یک ماه در تاریخ آذر ۶۷ یعنی برج ۸ هست که طبق گفته شما فقط باید تا تاریخ ۶/۶۷ باشه حالا تفاوت اون میشه ۵ و ۲۵… ادامه نظر»

محمد
محمد

سلام. به نظرتون استفاده از سهمیه ایثارگران زیر ۵ درصد چطوره؟؟؟
استفاده بکنم یا نه ؟؟؟

مينا
مينا

با سلام و ادب دخترم برای ثبت نام قبولی ارشد از چه سهمیه ای میتونه استفاده بکند پدر بیست مادر پنج در صد جانبازند

مريم
مريم

سلام من با سهمیه فرزند جانباز ٢۵ درصد به بالا زبان دانشگاه آزاد خوندم و ترم ٣ انصراف دادم ۴ سال بعد باز با همون سهمیه دانشگاه علمی کاربردی مقطع فوق دیپلم هنر خوندم و میخوام انصراف بدم امکان استفاده از سهمیه ی فرزند جانباز بالای ٢۵ درصد برای دانشگاه روزانه رشته… ادامه نظر»

محمد
محمد

سلام .
من رتبم در سهمیه ۵ درصد بالینی وزارت بهداشت ۳ شده
سه انتخاب اولم مشهد و دو دانشگاه تهران بوده احتمال قبولیم رو میشه تخمین زد؟

محمد
محمد

۳ سهمیه ۵ درصد بالینی وزارت بهداشت شدم
سه انتخاب اولم مشهد و دو دانشگاه تهران بوده احتمال قبولیم رو میشه تخمین زد

ریحانه
ریحانه

سوال بنده جواب نداشت؟

ریحانه
ریحانه

سلام
امسال ازسهمیه ایثاگری برای ارشد استفاده کردم اگه انتخاب رشته نکنم سال۹۸
هم میتونم تو کنکور شرکت کنم یا خیر
با تشکر

Arash
Arash

با سلام. من توی ارشد هیچ سهمیه ای نداشتم که بزنم اما موقع اعلام نتیجه نوشته رتبه در سهمیه ۴۹ رتبه بدون سهمیه ۵۵. این یعنی چی؟ کدومش ملاکه؟

مرجان
مرجان

سلام .فوریه من برا گرفتن کد ایثارگری رفتم سپاه و گفتن تو سایت سازمان سنجش ثبت نام کن میخواستم بدونم کدوم قسمت باید ثبت نام کنم

Rihane
Rihane

سلام من رتبمباسهمیه جانبازی۸۷هست میخواستم بدونم الان من در کشور هم همین رتبه هستم یا رتبه ۸۷ دیگری که بدون سهمیه است هم وجود داره؟؟؟
و اولویت های اول من چقدر شانس قبولی دارند؟

محمد
محمد

شما بین کسایی که سهمیه دارن شدی ۸۷ . رتبه کشوریتون حدودا ۵۰۰۰ میشه . رتبه کشوریتون تو کارنامه کنکور نوشته

پیمان
پیمان

سلام ببخشید بابای من ۸ماه جبهه ای داره اما الان کارمنده و حقوق دریافت دریافت میکنه با این شرایط میشه از سهمیه ۵درصد استفاده کرد میکنه م

فراز
فراز

بله

مهسا
مهسا

سلام من زمان ثبت نام کنکور سهمیه
ایثارگری رو اعمال نکردم الان که
جوابای اولیه اومده بخوام
سهمیه اعمال بشه چکار باید انجام بدم؟

فری
فری

اشتباه کردی دیگ خواهرم

مهشاد
مهشاد

کسی اطلاع داره از اینکه ۳/۴ از خدمت سربازی داوطلبانه حساب میشه صحت داره یا نه اگه داره باید چجوری کدشو دریافت کنیم

فرناز
فرناز

بله منم مشکلم همینهههه
تورو خدا جواب بدین

امیر
امیر

سه چهارم طبق قانون هست ولی فقط اگه بالای ۱۲ ماه جبهه ی سربازی داشته باشید بهتون کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری میدهند

فاطیما
فاطیما

سلام من با رتبه ۱۸ هزار رزمندگان چی و کجا قبول میشم؟؟؟

بهزاد
بهزاد

ببخشید اس اومده که سهمیه شما تایید نشده سنجش گفته باید تا۹۷/۵/۷کد رو تحویل سازمان سنجش بدین.حالا من باید چیکار کنم و حضوری اینکارو کنم یا از جایه مشخصی؟

سجاد
سجاد

سلام برای منم اینطور شده
لطفا راهنمایی کنید

Zahra
Zahra

با سلام شما میتونید از طریق فکس به شماره ی مربوط به فکس سازمان سنجش کد رهگیری سهمیه ی مورد نظرتون و هر گونه اطلاعات درخواستی که براتون پیام اومده رو اعمال کنید و یا میتونید از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنید و همچنین راه دیگه اش هم حضور در باجه… ادامه نظر»

زندپور
زندپور

سلام من ارشد روانشناسی بالینی با تراز۷۳۶۷ور تبه با سهمیه رزمندگان۱۱شدم چقدر احتمال داره یکی از دانشگاههای تهران قبول شم .آیا احتمال صددرصد وجود داره

مهسا
مهسا

سلام
چون ظرفیت برای کسایی که سهمیه ۵درصدی دارند ۵درصد ظرفیت رشته محل هست درصورتی که بشه به صورت ریاضی گرد کرد، یعنی حداقل باید ظرفیت ۱۰ نفر باشه، بنابراین برای خیلی دانشگاه ها به شما سهمیه تعلق نمیگیره و در نتیجه نمیشه لزوما گفت برای تهران شانس دارید.

علیرضا
علیرضا

حتی اگر ۲۵ درصدیا هم خالی باشه و ظرفیت اون دانشگاه زیر ۱۰ نفر باشه بازم تعلق نمیگیره؟

ندا
ندا

سلام پدر من ۵ سال حضور داوطلبانه در جبهه داره و الان حقوق بگیر نیروهای مسلح هستیم میخواستم بدونم سهمیه چند درصدی شامل من میشه؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه جانباز بالای ۲۵درصد نیستن که مطابق این بند سهمیه شما ۵درصدیه:
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

Zahra
Zahra

سلام ببخشید من فرزند رزمنده ی ستاد کل نیروهای مسلح هستم و پدرم از طرف ارتش سهمیه ی رزمندگی دارن میخواستم از خدمتتون بپرسم باتوجه به باز نگری سهمیه های امسال توسط ارگان های مورد نظر آیا درصد اعمال سهمیه ی من ۳۰ % هست یا ۵ %؟ و پدرم به مدت… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
سهمیه شما برای کنکور ۹۷ مطابق دفترچه ارشد ۹۷ هست و اصلاح سهمیه شامل امسال نمیشه.

سحر
سحر

سلام خسته نباشین،میشه منو فوری راهنمایی کنید میخوام بدونم این مدت زمانی که واسه جبهه گذاشته شده از قبل بوده یا اینکه سال ٩٧ تغییر کرده ؟؟؟؟؟؟اینی که زدن از ٣١ شهریور ۵٩ تا ٣١ شهریور ۶٧؟؟؟؟؟چون پدر من قبل از شهریور هم سابقه داره

مهسا
مهسا

سلام
کلا این قانون امسال اجرا شده و لازمه که مطابق جزئیاتش عمل بشه.

Eli
Eli

سلام وقت بخیر ببخشید من سهمیه ۵ درصد دارم و رتبه ۶۹ مدیریت دولتی با تراز ۴۲۰۰ شدم امکان قبولی در شبانه های دانشگاه های تهران رو دارم؟
برام مصاحبه دانشگاه شاهد اومده اگر امکان داره زود پاسخ بدید، ممنون

مهسا
مهسا

سلام
به نظر میاد شانس قبولی شبانه های تهران رو داشته باشید. اما بازم قطعی نمیشه گفت. یستگی به انتخاب رقباتون هم داره.

ميلاد
ميلاد

سلام دوست عزیز میشه درصد هاتون رو بگین؟چون شرایط شما رو دارم!

علیرضا
علیرضا

سهمیه ۵ درصد ضرر هست ۱۰۰ درصد ضرره

عليرضا
عليرضا

چرا ضرره؟

فرشاد
فرشاد

سلام وقت بخیر
رتبه ۳۶۵ با سهمیه ۵ درصدی، مدیریت دولتی شبانه دانشگاه های تهران میتون امید داشته باشم؟ ترازم ۳۲۰۰ شده

محمد
محمد

فکر نمیکنم قبول شی

مریم
مریم

سلام من سهمیه جانبازی بالای۲۵درصد دارم و رتبه کنکور ارشدم توی یک رشته از گرایش های جامعه شناسی ۲۲و یک‌رشته دیگه برای جامعه شناسی۳۵شده،میتونم دانشگاه های تهران قبول بشم؟؟؟؟؟
میشه لطفا جواب بدید?

ستاره
ستاره

سلام من جز منطقه ۳ هستم و فرزند جانباز ۲۵درصد
آیا دو سهمیه شامل حالم میشه و اینکه ۲۵ درصد تاثیر رو اگه میشه برام توضیح بدین

مریم
مریم

سلام من سهمیه جانبازی بالای۲۵درصد دارم و رتبه کنکور ارشدم توی یک رشتهاز گرایش هلی جامعه شناسی ۲۲و یک‌رشته دیگه برای جامعه شناسی۳۵شده،میتونم دانشگاه های تهران قبول بشم؟؟؟؟؟

فرحناز
فرحناز

سلام
لطفا یکی جواب منمستر تست لطفاااا جواب منو بده خواهش میکنم
من رتبم با سهمیه زیر ۲۵ درصد برای مدیریت فناوری اطلاعات شده ۳۲۹ امکان قبولیم هست تو این رشته توی دانشگاه های خوب؟؟؟؟

پریسا
پریسا

سلام سهمیه پنج درصد بهتره یا سهمیه آزاد؟ و اینکه مثلاظرفیت پذیرش در دانشگاهx هفت نفره. این یعنی پنج درصدش چقدر میشه؟ اصلا واسش حساب میشه؟؟

Mitra
Mitra

سلام.ببخشید میخواستم بپرسم آیا از طریق سهمیه ای ک بهمون تعلق میگیره میشه بورسیه بگیریم یا نه؟

مجید
مجید

جانباز ۲۵درصد کارشناسی وارشد از پیام نور فارغ التحصیل شده واز سمیه رزمندگان استفاده کردهآیامیتواند مجدد برای آزمون سراسری از سهمیه استفاده کند و روزانه درصورت قبولی در رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهد جهت آزمون ۹۷ لطفا به دستور العمل استناد کنید

تینا
تینا

سلام
با مجموع درصد حدودا شصت و سهمیه پنج درصد ایثارگری حدودا چه رتبه ای در ارشد عمران میارم؟!؟ آیا میتونم محیط زیست شبانه نوشیروانی قبول شم؟

وحیددانشمند
وحیددانشمند

سلام
پدرم دارای۲۳ماه خدمت درجبهه بوده میخواستم بدونم چرا هیچگونه تسهیلاتی براشون نیست مگه جونشون رو واسه دفاع از کشور به خطر نینداختن

سارا
سارا

سلام کسی که پارسال یعنی ۹۶ کد گرفته و قبول نشده امسال باید دوباره کد جدید بگیره یا اوکیع؟

...
...

شما بااستناد به چی میگین خدمت وکادر سمی حضور داوطلبانه ندارن اما امر مقام رهبری که ۳/۴ کادر وسرباز در جبهه داوطلبانه

مریم
مریم

سلام من فرزند جانباز بالای بیس وپنج درصد هستن میخواستم برای ازمون کارشناسی ارشد از سهمیه م استفاده کنم
تاثیراین سهمیه به چه شکلی است؟

امیر
امیر

سلام
دوستان در کنکور ارشد کسی که از سهمیه ۵ درصدی استفاده می کنه دیگه در جامعه آماری سهمیه ارشد حساب نمیشه؟
ببنید مثلا کسی رتبه ای میاره که در سهمیه آزاد قبول میشه ولی در سهمیه های ایثارگری ظرفیت تکمیل شده باشه
الان با این فرد چطور برخورد میشه؟

shab
shab

خب تو همون سهمیه آزادش حساب میشه.. سهمیه پنج درصدی درواقع اگر احیاااااناااااا به رشته ای تعلق بگیره (که من باوجود ظرفیت های خییییلی کم و زیر. ده نفر هر رشته اصلاااا چشمم اب نمیخوره بخواد سهمیه ای به کسی تعلق بگیره..) باعث بهترشدنه رتبه اش یا در واقع بهبود رشته و… ادامه نظر»

پریسا
پریسا

چقدر جوابتون خوبه فقط اینکه صددرصدمطمینید یا طبق نظر خودتون گفتید؟

سهمیه آزادی
سهمیه آزادی

مازاد ۲۵ درصد به ۵ درصدی ها میرسه که مطمئن باشید امسال به شدت تاثیر گذاره… جالبه اینجا همه از استفاده از سهمیه شون صحبت میکنن … من با رتبه دو رقمی میدونم رشته مورد علاقم رو با چند نفر اختلاف نمیارم … با هر کسی که دانشجوی بهترین دانشگاه ها بوده… ادامه نظر»

رها
رها

باسلام من سهمیه پنج درصدی دارم نمیدونم وارد کنم یا نه بنظرم اگه وارد کنم شانس قبولیم کمتر میشه چون سهمیه بالاتر از من وجود داره ولی توی ازاد احتمال قبولیم بیشتره،درسته بنظرتون؟؟؟

سامان
سامان

سلام من کد ۱۲ رقمی رو گرفتم اما ارور میده و نمیشه وارد کرد.؟
امکانش هست راهنمایی کنید؟

حمیدرضاجهانی
حمیدرضاجهانی

درود برشما بنده دراخرین روزکنکور ارشد اقدام به سهمیه خود کرده وکد۱۲رقمه خودرا دریافت کردم لذابعدمراجعه به کافی نت قسمت سهمیه موردتایید قرارنگرفته وناچارااز بند ازاد استفاد کردم لطفا راهنمایی فرمایی

سامان
سامان

سلام منم کد ۱۲ رقمی رو گرفتم اما ارور میده و نمیشه وارد کرد.
البته مدت جبهه پدر من ۸ ماه اجباریه.ممکنه از اون باشه؟

سحر
سحر

شما از کجا کدرو دریافت کردین..چون من سایت آجا رفتم ولی خطا میده

فاطمه
فاطمه

سلام
ببخشید من سهمیه فردند جانباز بالای ٢۵درصد دارم، پارسال کنکور شرکت کردم اما روزانه جایی قبول نشدم، الان امسال که ثبت نام کردم وقتی واسه ویرایش یه سری مشخصات رفتم نوشته بود سهمیه شما تایید نشده و باید به ارگان مربوطه مراجعه کنید، من الان دقیقا برای پیگیری باید کجا برم؟!

سمیرا
سمیرا

ببخشید سوالم دیگ اینه که یعنی پدر من ک بخاطر سربازی اعزام شدن به عنوان داوطلب حساب نمیشه ؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر. خدمت سربازی جزو حضور داوطلبانه محسوب نمیشه.

سمیرا
سمیرا

]سلام چرا پیام منو جواب ندادین مهسا جان منتظرم

سمیرا
سمیرا

سلام من پدرم سربازیش رو حدودا ۲۱ ماه جبهه بود نیروی دریایی ایا میتونم از سهمیه ایثارگران استفاده کنم کارتشم داره واگر اره باید به کجا مراجعه کنم

مهسا
مهسا

سلام
خدمت سربازی جزو حضور داوطلبانه در جبهه محسوب نمیشه. حضور داوطلبانه ملاک هست.

سمیرا
سمیرا

خیلی ممنون که جواب دادین در زمینه سوالات دیگ مثل سال اخذ مدرک سوال داشتم در اون زمینه هم اطلاعاتی دارین بپرسم

امیر
امیر

به کسانی هم مه برای دوره وظیفه حضور دارشته باشند سهمیه تعلق میگیرد.

محمد
محمد

سه چهارم خدمت سربازی جزءداوطلبانه محسوب میشه.

ایمان
ایمان

سلام.
در قسمت ویرایش گزینه ای برای فرزند رزمنده/ فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح وجود نداره. من پدرم سپاهی بودن. یعنی سهمیه تعلق نمیگیره؟ فقط گزینه ی فرزند رزمنده جهاد کشاورزی هستش. ممنون میشم زود جواب بدید

عباس
عباس

سلام امسال برای ارشد ثبت نام کردم. در دورشته ، اصلی و یک رشته شناور. ۱- آیا می تونم قبل از کنکور ۹۷ این دو کد رشته رو جابجا کنم؟ یعنی اصلی به شناور و شناور را به رشته اصلی؟ ۲- من هدفم دانشگاه آزاد اراک است. ولی در هیج جای دفترچه… ادامه نظر»

کیوان
کیوان

دوس عزیز جانبازن نیازی به کد ندارن هم تو متن گفته هم خودم از بنیاد پرسیدم مثلا کسی که پدرش پنج درصد یا درصد یا سی درصد جانبازی داره نه جبهش مهمه نه کد و اون دوتا فیلدو باید خالی بزاره لطفا درست اطلاع رسانی کنید

شقایق
شقایق

واقعا ممنون از راهنماییت داشتم دیوونه میشدم چون همه میگفتن باید کد میگرفتس

جمیل
جمیل

سلام من پارسال کنکور ارشد بدون سهمیه رتبه م ۷۳۶ بود. و ۱۵۷ نفر می خواستن. امسال سهمیه ی ۵ درصدی فرزند رزمنده دارم گفتم ببینم اگه پارسال این سهمیه رو داشتم احتمال داشت قبول بشم؟ یا تاثیرش چقدر؟ میشه بهش امیدوار بود امسال؟ باتشکر

مهسا
مهسا

سلام کلا ۵درصد هر رشته محل به دارندگان این سهمیه اختصاص پیدا میکنه. ینی شما با این سهمیه در یک جامعه اماری سنجیده میشید که همه این سهمیه رو دارند برای پر کردند ۵درصد ظرفیت هر رشته محل. بستگی به شرایط رقباتون داره پذیرش با این سهمیه و نمیشه قطعی چیزی گفت.… ادامه نظر»

سعید
سعید

اونطور ک شنیدم سه چهارم خدمت جزو داوطلبانه حساب میشه درسته؟
و این ک ۱۸ ماه خدمت کردن و ۶ ماه احتیاط نگهشون داشتن و ۴ ماهم نمیدونم بخاطر چی
احتیاط جزو خدمت داوطلبانست یا خدمت سربازی؟

مهسا
مهسا

سلام
بله گویا همینطور هست و سه چهارم خدمت کارکنان پایور و وظیفه داوطلبانه حساب میشه. احتیاط اجباری هست و جزو داوطلبانه نیست.

جمیل
جمیل

سلام من پار سال با سهمیه ی آزاد ارشد صنایع غذایی شرکت کردم و رتبه م ۷۳۶ شد . و ۱۵۷ نفر میخواستند و قبول نشدم. امسال سهمیه ی ۵ درصدی دارم . اگه سهمیه داشتم پارسال احتمال داشت با اون رتبه قبول بشم. آیا میشه به این سهمیه امیدوار بود. آیا… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
۵ درصد هر رشته محل به کسانی که این سهمیه رو دارند اختصاص پیدا کرده و این یعنی برای گرفتن اون ظرفیت ۵ درصدی شما با افرادی مثل خودتون رقابت میکنید.

جمیل
جمیل

مرسی لطف کردین مهسا خانوم

سعید
سعید

سلام پدر من ۲۸ ماه سابقه حضور در جبهه داره ولی نیروی انتظامی بوده و کارت ایثارگریم نداره و استان کرمانشاه خدمت کرده میخاسم بدونم ک این سهمیه به من تعلق میگیره و چطور میتونم کد ۱۲ رقمیو بگیرم؟من ساکن اردبیلم ولی پدرم کرمانشاه خدمت کرده از اینجا میشه کدو گرف یا… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
عموما الان که همه چیز الکترونیکیه نیازی به مراجعه حضوری نیست. اما سهمیه به همه کسانی که حضور داوطلبانه حداقل ۶ ماه داشته بانشد تعلق میگیره، کسانی که جزو وظایف کاریشون باشه این سهمیه رو ندارند.

علی
علی

سلام من اگه تو کنکور ۹۷ از سهمیه رزمندگان استفاده کنم و اگه دیدم درصدام خوب نیست انتخاب رشته نکنم ایا می تونم برای سال بعدش دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟
لطفا جواب بدید

مهسا
مهسا

سلام
مشکلی نیست. اگه از سهمیه برای قبولی استفاده کنید از بین میره، اگه قبول نشید موردی نداره.

مجتبی
مجتبی

سلام
این سهمیه برای خانواده های رزمندگان قابل استفاده هست؟

مهسا
مهسا

سلام
بله جدیدا سهمیه برای خانواده های رزمندگانم تعلق گرفته.

اسماعیل
اسماعیل

سلام من پدرم ۲۸ ماه خدمت سربازی جبهه بوده.میتونم ازین طرح استفاده کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه حضور داوطلبانه بوده مشکلی نیست. حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه برای استفاده از سهمیه کفایت میکنه.

ارشیدا
ارشیدا

سلام من ۲۵ ماه در جبهه در خدمت سربازی دارم برای ثبت نام دخترم در کنکور سراسری به کد ۱۲ رقمی نیازم آیا شما جال من میشه و در ثبت نام اولیه چون کد ۱۲ رقمی نداشتم چه زمانی میتونم ویرایش در فرم کنکور را دارم متشکرم

مهسا
مهسا

سلام
برای گفتن کد که باید به نهاد مربوطه مراجعه کنید. بله احتمالا میشه از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ویرایش کرد و کد رو اضافه کرد.

علی
علی

سلام
میشه حالا که روز اخر زمان مهلت ثبت نام کنکور هستش سهمیه رزمندگان رو نزنم ولی بعدا که تونستم کدرهگیری رو بگیرم ویرایش کنم

مهسا
مهسا

سلام
شما از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند فرصت دارید ثبت نام کنید و باید همون موقع کد رهگیری رو بزنید. سالهای قبل فرصتی برای ویرایش و ارائه کد رهگیری سهمیه نمیدادن.

معصومه
معصومه

سلام.خواهش میکنم سریع جواب بدید.کد ۱۲ رقمی ایثارگری رو از کجا باید بگیریم و چقدر طول میکشه گرفتنش،چون وقت زیادی نداریم دیگه… لطفا سریعتر جواب بدید،ممنونم

مهسا
مهسا

سلام
برید به ارگان مربوطه که پدرتون اعزام شدن، از اونجا میتونید کد رو بگیرید.

سینا
سینا

سلام،اگر در آزمون ارشد ۹۷ از سهمیه استفاده کنیم و به هر دلیلی قبول نشدیم در آزمون ۹۸ هم میتونیم از سهمیه استفاده کنیم؟

مهسا
مهسا

سلام
یک بار از سهمیه برای قبولی در مقطع ارشد میتونید استفاده کنید. اگه قبول نشید، قاعدتا استفاده هم نکردید و نباید مشکلی باشه.

Sajedeh
Sajedeh

سلام،پدر من شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته کارتش هم داره حتی برادرم هم برای سربازیش تاحدودی معافیت گرفت برای این موضوع،من چطوری میتونم کد پیگیریشو پیدا کنم ک توی ثبت نام کنکور ۹۷ از سهمیه ی پنج درصدی استفاده کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
باید به ارگان مربوطه مراجعه کنید و کد رهگیری ازشون بگیرید.

عباس
عباس

سلام رزمندگان وشهدای مداعع حرم چزءطرح سهمبه رزمندگان هستند یا نه

مهسا
مهسا

سلام
اینو باید به بنیاد شهید مراجعه کنید. قاعدتا وقتی جزو خانواده شهدا محسوب بشید، این سهمیه هم باید تعلق بگیره.

hasti
hasti

سلام، دوست عزیز لطفا منو راهنمایی کنید، پدرم پرونده و مدارکشون تهرانه برای دریافت اون کد ۱۲رقمی باید به تهران مراجعه کنن که محل کارشون بوده و مدارکشون هست یا از همین اصفهانم میتونن پیگیری کنن. لطفا جواب منو بدید کامل راهنماییم کنید که اگر باید برن تهران بدونم

بابک
بابک

باسلام
بنده فرزند جانباز بالای ۲۵ درصد هستم . در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام کردم.ظاهرا کد ایثار میخواد که با مراجعه به بنیاد شهید اعلام کردند که کد ایثار ندارند . حالا موندیم که چکار کنیم …
لطفا راهنمایی بفرمایید چون زمانی تا پایان ثبت نام نمونده

محسن.
محسن.

سلام من پدرم در جهاد حدود ۷ سال حظور داوطلبانه داشته و کارت ایثارگری داره.یک کد تشکیلات روی کارتش زده که ۹ رقم است سایتی یا راهی هست که کد ایثارگری رو ازش بدست بیاریم؟ آزمون کارشناسی قوه قضائیه دارم کارم لنگ شده تاریخش داره میگذره لطف میکنید پاسخ رو به جیمیل… ادامه نظر»

hasti
hasti

سلام. معذرت میخوام من ساکن اصفهانم و پدرم سرهنگ یپاه پاسداران تهران بوده و سابقه جبهه دارن برای تکمیل فرم و دریافت کد۱۲ رقمی باید تهران مراجعه کنن یا از اصفهانم فابل پیگیری هست؟ لطفا جواب بدید

مهسا
مهسا

سلام
احتمالا از همون اصفهان باید بتونید پیگیری کنید. با این حال بازم باید خودتون مراجعه و سوال کنید در این خصوص.

المیرا
المیرا

من پدرم حضور داوطلبانه نداشته ولی هم کارت ایثاگران رو داره و هم ۵ درصد جانبازی! الان من میتونم توی ویرایش این کد را اگر خواست وارد کنم ؟ اصلا کد میخواد؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر ملاک داقل ۶ ماه حضور داوطبلانه هست. نه شرط زمانی و نه شرط داوطلبانه بودن در مورد شما صدق نمیکنه.

المیرا
المیرا

سلام لطفا میشه جواب من رو سریع بدین من پدرم جانباز کمتر از ۲۵ درصد است تا حالا از سهمیه استفاده نکردم برای ارشد ثبت نام کردم ولی کدی نزدم و ردیف ۱۴ رو فقط انتخاب کردم یعنی فرزند جانباز زیر ۲۵ الان من باید کد میگرفتم یا نه؟؟؟؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
بله امسال به فرزند جانباز زیر ۲۵درصد هم سهمیه تعلق میگیره. برید کد رو بگیرید و اسفند ماه ویرایش کنید.

شیوا
شیوا

یک سال هفت ماه جبهه در کنکور تاثیری هم داره؟!

مهسا
مهسا

سلام
همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه شامل سهمیه ایثارگرن میشن که ۵درصد ظرفیت هر رشته سهیمه دارند.

شیوا
شیوا

سلام دوستان کد رهگیری ۱۲ رقمی رو باید از کجا بگیرم من فقط کد ۸ رقمی رو دارم ممنون میشم راهنماییم کنین

سحر
سحر

سلام. من پدرم دو سال جبهه بوده و کارت ایثارگری داره. کد رهگیری اون رو هم از سایت آجا گرفتم ولی نوشته بود که این امتیاز مخصوص خود رزمنده هست و فرزندانشون حق استفاده از اون رو ندارن. الان من باید همین کد رو وارد کنم یا ب ارگان مربوطه برم و… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

سلام
سال گذشته اینطوری بود که سهمیه رزمندگان فقط برای خودشون بود. اما از امسال برای همسر و فرزند هم تعلق میگیره.
اما برای اطمینان بیشتر باز هم درمورد کد پیگیری کنید.

احمد
احمد

نوشته در رشته هایی ک امکان گرد کردن باشه سهمیه تعلق میگیره
یعنی اگر رشته ای ۱۰ نفر ظرفیت داشته باشه ، سهمیه ۵درصدی ایثارگران هیچ کاربردی نداره؟؟

عادل
عادل

پدرم ۱۸ ماه جبهه داره ولی داوطلب نرفته من میتونم از سهمیه استفاده کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
ملاک برای استفاده از سهمیه رزمندگان، حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه هست و حضور غیرداوطلبانه شامل سهمیه نمیشه.

مسعود
مسعود

با سلام . کاربر محترم فکر میکنم اطلاع رسانی درست نبوده. ولی من اینو شخصا سوال کردم. اگر کسی در دوران دفاع مقدس سربازی و خدمت وظیفه انجام داده سه چهارم آن برایش خدمت داوطلبانه محسوب میشود.

Tamani
Tamani

سلام شماره پرسنلی که توی سایتی که گفتین برای دریافت کد پیگیری دوازده رقمیه همون شماره کارگزینیه؟اگه همونه پ چرا هر چی میزنم این کدرو بهم نمیده؟

Tamani
Tamani

پدرم شش سال و نه ماه تو جبهه بوده جز ارتش بود من تو فرم ثبت نام ارشد بجای اون کد دوازده رقمی ،کدشناسایی کارت ایثار پدرمو نوشتم

مهسا
مهسا

سلام
برای گرفتن کد باید به ارگان ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) مراجعه کنید.

مائده
مائده

سلام من کد رهگیری دارم پدرم ۱۸ماه سرباز بود ۵ ماه احتیاط حضور درجبهه داره میتونم از این سهمیه استفاده کنم

محسن
محسن

اما سوال اینجاست که الان میتونم تو ارشد از سهمیه استفاده کنم

مهسا
مهسا

سلام
متوجه سؤالتون نشدم. لطفا بیشتر توضیح بدید که مشکل چی هست. در خدمتم.

فاطمه
فاطمه

پدر من ۲۰ درصد جانبازی داره.با این حساب یعنی منم میتونم سهمیه داشته باشم؟؟

علی
علی

بله میتونید.

علی
علی

سلام من میخوام از طریق سهمیه ایثارگران زیر ۵ درصد ثبت نام کنم فرم ثبت نام که گفته شده کجا هست که باید پر کنم و چه اطلاعاتی میخواد چون کد ۱۲ رقمی به ما نمیدن و گفتن که نیاز باشه کد جانبازی رو باید وارد کرد. لطفا توضیح بدید تا ثبت… ادامه نظر»

علی
علی

کسی اطلاع نداره یعنی؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
شما باید به ارگان مربوطه که اعزام به جبهه از اون طریق صورت گرفته (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) مراجعه کنید.

علی
علی

چه مدرک یا کدی لازم هست بگیرم ازشون؟

مهسا
مهسا

سلام
مراجعه کنید، خودشون راهنمایی تون میتونن.

محدثه
محدثه

الان برای رشته ای ک کلا ظرفیتش۳ نفره سهمیه اقلا حساب نمیشه!

ام بی ای پژوهش کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان