پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

اعلام جزئیات سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور ارشد ۹۷

سهمیه رزمندگان ، جانبازان ، ایثارگران ، بسیجی کنکور ارشد 97

نحوه اعمال ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به داوطلبان عزیز شدیداً توصیه می کنیم جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور ارشد ۹۷ به عضویت کانال تخصصی کارشناسی ارشد مسترتست درآیند… کلیک کنید…

 

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻫﺮ ﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» و «ب» ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ) ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن:

۱- اﻟﻒ) رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۱ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (۶) ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ از واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام و آن را در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ و درج ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﻫﺮ آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۴: ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران وﻇﻴﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺟﺒﻬﻪ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ۶ ﻣﺎﻫﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۵: ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻋﺎدی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

۲- اﻟﻒ) آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻇﻔﻲ، ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﺗﺎ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ۹ ﻣﺎه ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان «آﺟﺎ»، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ «ودﺟﺎ»، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان «ﻧﺎﺟﺎ») ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن «آﺟﺎ» ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ: www.aja.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ۲ ﻣﺎده ۱۰ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۸/۲/۱۸ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱/۹/۱۱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۲ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴ ﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﺒﺎر در دوره ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ در دور ه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ه اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۸ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮا ی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴ ﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ب) ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان:

«ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ» ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه اﻳﺜﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط، در اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎده ۹۰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده ۷۰ «ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان» و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪی آن در ﻣﺎده ۴۷ «ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (۲)» در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺟﺮا و ﮔﺰﻳﻨﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق:

  1. ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۲۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)
  2. ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

ﺗﺬﻛﺮ: ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۲۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻓﻮق ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

* ﺗﺬﻛﺮات ﻣﻬﻢ:

  1. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان (اﻋﻢ از اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۵ درﺻﺪی و ﻳﺎ ۵ درﺻﺪی) ۷۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ۸۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮد ﻛﺮدن رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻤﺎﻟﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  4. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﺑﺎر در دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
  5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، داﻧﺸﮕﺎه پیام ﻧﻮر، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۳۶ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
زهرا
دی ۵, ۱۳۹۹ ۴:۲۳ ب٫ظ

سلام پدرمن ۹ ماه از طرف بسیج تو جبهه بوده و دواطلبانه رفته جز سهیمه حساب میشه ؟کجا برم بپرسم؟

علی
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۳۵ ب٫ظ

سلام من سهمیه ایثار داشتم ولی تایید نشده گفتن با ارگان مربوطه تماس بگیرم تایید کنم نمیدونم چطور باید این کار رو انجام بدم لطفا اگر کسی میدونه بگه

محمو
بهمن ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۲:۰۸ ب٫ظ

سلام
منقضی خدمت های سال ۵۶ که درسال ۵۹ دوباره به خدمت احضارشدندوبه مدت ۶ماه
اه خدمت کردند ولب در منطقه عملیاتی نبودند می توانند سهمیه ۵درصدی بگیرند

سینا
آذر ۲۱, ۱۳۹۷ ۳:۰۷ ب٫ظ

سلام من سال ۹۸ میخواهم کنکور بدم پدرم ۳۴ ماه جبهه داره میخواستم ببینم میتونم از سهمیه در کنکور استفاده کنم اگه میتونم چند در صد میشه ووچطوری باید کد ۱۲ رقمی رو بگیرم

یاسین
آبان ۲۰, ۱۳۹۷ ۷:۴۲ ب٫ظ

سلام پدر من بصورت داوطلبانه ۶ ماه ۲۵ روز از طرف بسیج به مناطق جنگی رفته حالا با توجه به تاریخ های مشخص شده دقیقا یک ماه در تاریخ آذر ۶۷ یعنی برج ۸ هست که طبق گفته شما فقط باید تا تاریخ ۶/۶۷ باشه حالا تفاوت اون میشه ۵ و ۲۵ روز چون یک ماه از تاریخ مقرر بیشتر بوده
این اتفاق این معنی رو میده که با توجه به این که بالایه شیش ماه هست ولی در تاریخ مقرر نیست حتی بخاطر ۵ روز امکان داره سهمیه ۵ درصدی به من تخصیص داده نشه؟

محمد
آبان ۱۹, ۱۳۹۷ ۲:۳۶ ب٫ظ

سلام. به نظرتون استفاده از سهمیه ایثارگران زیر ۵ درصد چطوره؟؟؟
استفاده بکنم یا نه ؟؟؟

مینا
مهر ۷, ۱۳۹۷ ۷:۱۵ ب٫ظ

با سلام و ادب دخترم برای ثبت نام قبولی ارشد از چه سهمیه ای میتونه استفاده بکند پدر بیست مادر پنج در صد جانبازند

مریم
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷ ۱:۲۸ ق٫ظ

سلام
من با سهمیه فرزند جانباز ٢۵ درصد به بالا زبان دانشگاه آزاد خوندم و ترم ٣ انصراف دادم
۴ سال بعد باز با همون سهمیه دانشگاه علمی کاربردی مقطع فوق دیپلم هنر خوندم و میخوام انصراف بدم
امکان استفاده از سهمیه ی فرزند جانباز بالای ٢۵ درصد برای دانشگاه روزانه رشته های تحربی دارم؟؟؟

محمد
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ ۲:۲۱ ب٫ظ

سلام .
من رتبم در سهمیه ۵ درصد بالینی وزارت بهداشت ۳ شده
سه انتخاب اولم مشهد و دو دانشگاه تهران بوده احتمال قبولیم رو میشه تخمین زد؟

محمد
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۷ ب٫ظ

۳ سهمیه ۵ درصد بالینی وزارت بهداشت شدم
سه انتخاب اولم مشهد و دو دانشگاه تهران بوده احتمال قبولیم رو میشه تخمین زد

ریحانه
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۵ ب٫ظ

سوال بنده جواب نداشت؟

ریحانه
مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ ۶:۵۹ ب٫ظ

سلام
امسال ازسهمیه ایثاگری برای ارشد استفاده کردم اگه انتخاب رشته نکنم سال۹۸
هم میتونم تو کنکور شرکت کنم یا خیر
با تشکر

Arash
مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ ۲:۵۵ ب٫ظ

با سلام. من توی ارشد هیچ سهمیه ای نداشتم که بزنم اما موقع اعلام نتیجه نوشته رتبه در سهمیه ۴۹ رتبه بدون سهمیه ۵۵. این یعنی چی؟ کدومش ملاکه؟

مرجان
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷ ۶:۳۶ ب٫ظ

سلام .فوریه من برا گرفتن کد ایثارگری رفتم سپاه و گفتن تو سایت سازمان سنجش ثبت نام کن میخواستم بدونم کدوم قسمت باید ثبت نام کنم

Rihane
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷ ۰:۲۷ ق٫ظ

سلام من رتبمباسهمیه جانبازی۸۷هست میخواستم بدونم الان من در کشور هم همین رتبه هستم یا رتبه ۸۷ دیگری که بدون سهمیه است هم وجود داره؟؟؟
و اولویت های اول من چقدر شانس قبولی دارند؟

محمد
شهریور ۱, ۱۳۹۷ ۵:۰۹ ب٫ظ
پاسخ به  Rihane

شما بین کسایی که سهمیه دارن شدی ۸۷ . رتبه کشوریتون حدودا ۵۰۰۰ میشه . رتبه کشوریتون تو کارنامه کنکور نوشته

پیمان
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ ۴:۲۶ ق٫ظ

سلام ببخشید بابای من ۸ماه جبهه ای داره اما الان کارمنده و حقوق دریافت دریافت میکنه با این شرایط میشه از سهمیه ۵درصد استفاده کرد میکنه م

فراز
مهر ۱۴, ۱۳۹۷ ۰:۱۴ ق٫ظ
پاسخ به  پیمان

بله

مهسا
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷ ۶:۵۲ ب٫ظ

سلام من زمان ثبت نام کنکور سهمیه
ایثارگری رو اعمال نکردم الان که
جوابای اولیه اومده بخوام
سهمیه اعمال بشه چکار باید انجام بدم؟

فری
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۶ ق٫ظ
پاسخ به  مهسا

اشتباه کردی دیگ خواهرم

مهشاد
مرداد ۱۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴ ب٫ظ

کسی اطلاع داره از اینکه ۳/۴ از خدمت سربازی داوطلبانه حساب میشه صحت داره یا نه اگه داره باید چجوری کدشو دریافت کنیم

فرناز
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲ ق٫ظ
پاسخ به  مهشاد

بله منم مشکلم همینهههه
تورو خدا جواب بدین

امیر
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷ ۲:۴۵ ب٫ظ
پاسخ به  مهشاد

سه چهارم طبق قانون هست ولی فقط اگه بالای ۱۲ ماه جبهه ی سربازی داشته باشید بهتون کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری میدهند

فاطیما
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ۸:۵۹ ق٫ظ

سلام من با رتبه ۱۸ هزار رزمندگان چی و کجا قبول میشم؟؟؟

بهزاد
تیر ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۲۵ ب٫ظ

ببخشید اس اومده که سهمیه شما تایید نشده سنجش گفته باید تا۹۷/۵/۷کد رو تحویل سازمان سنجش بدین.حالا من باید چیکار کنم و حضوری اینکارو کنم یا از جایه مشخصی؟

سجاد
تیر ۳۱, ۱۳۹۷ ۳:۴۸ ب٫ظ
پاسخ به  بهزاد

سلام برای منم اینطور شده
لطفا راهنمایی کنید

Zahra
مرداد ۴, ۱۳۹۷ ۱:۲۶ ب٫ظ
پاسخ به  بهزاد

با سلام
شما میتونید از طریق فکس به شماره ی مربوط به فکس سازمان سنجش کد رهگیری سهمیه ی مورد نظرتون و هر گونه اطلاعات درخواستی که براتون پیام اومده رو اعمال کنید
و یا میتونید از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنید و همچنین راه دیگه اش هم حضور در باجه های رفع نقص سازمان سنجش برای اعمال سهمیه تون هست اگه سهمیه ی شما ستاد کل نیروهای مسلح هست یعنی مربوط به آجا یا همون ارتش میتونید به شماره ی ۰۲۱۸۸۴۰۸۰۲۳ اطلاعاتی که خدمتت عرض کردم رو فکس کنی
انشاءالله که حل میشه
موفق باشی..

زندپور
تیر ۲۵, ۱۳۹۷ ۷:۴۷ ب٫ظ

سلام من ارشد روانشناسی بالینی با تراز۷۳۶۷ور تبه با سهمیه رزمندگان۱۱شدم چقدر احتمال داره یکی از دانشگاههای تهران قبول شم .آیا احتمال صددرصد وجود داره

مهسا
تیر ۲۹, ۱۳۹۷ ۸:۱۸ ب٫ظ
پاسخ به  زندپور

سلام
چون ظرفیت برای کسایی که سهمیه ۵درصدی دارند ۵درصد ظرفیت رشته محل هست درصورتی که بشه به صورت ریاضی گرد کرد، یعنی حداقل باید ظرفیت ۱۰ نفر باشه، بنابراین برای خیلی دانشگاه ها به شما سهمیه تعلق نمیگیره و در نتیجه نمیشه لزوما گفت برای تهران شانس دارید.

علیرضا
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ ۴:۱۰ ب٫ظ
پاسخ به  مهسا

حتی اگر ۲۵ درصدیا هم خالی باشه و ظرفیت اون دانشگاه زیر ۱۰ نفر باشه بازم تعلق نمیگیره؟

ندا
تیر ۱۸, ۱۳۹۷ ۲:۴۰ ب٫ظ

سلام پدر من ۵ سال حضور داوطلبانه در جبهه داره و الان حقوق بگیر نیروهای مسلح هستیم میخواستم بدونم سهمیه چند درصدی شامل من میشه؟

مهسا
تیر ۲۹, ۱۳۹۷ ۸:۱۸ ب٫ظ
پاسخ به  ندا

سلام
اگه جانباز بالای ۲۵درصد نیستن که مطابق این بند سهمیه شما ۵درصدیه:
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن» و «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

Zahra
تیر ۱۵, ۱۳۹۷ ۹:۱۷ ب٫ظ

سلام
ببخشید من فرزند رزمنده ی ستاد کل نیروهای مسلح هستم و پدرم از طرف ارتش سهمیه ی رزمندگی دارن میخواستم از خدمتتون بپرسم باتوجه به باز نگری سهمیه های امسال توسط ارگان های مورد نظر آیا درصد اعمال سهمیه ی من ۳۰ % هست یا ۵ %؟ و پدرم به مدت ۲۸ ماه تو جبهه حضور داشتند
ممنون میشم پاسخ بدید

مهسا
تیر ۲۹, ۱۳۹۷ ۸:۱۷ ب٫ظ
پاسخ به  Zahra

سلام
سهمیه شما برای کنکور ۹۷ مطابق دفترچه ارشد ۹۷ هست و اصلاح سهمیه شامل امسال نمیشه.

سحر
تیر ۱۱, ۱۳۹۷ ۹:۴۸ ب٫ظ

سلام خسته نباشین،میشه منو فوری راهنمایی کنید میخوام بدونم این مدت زمانی که واسه جبهه گذاشته شده از قبل بوده یا اینکه سال ٩٧ تغییر کرده ؟؟؟؟؟؟اینی که زدن از ٣١ شهریور ۵٩ تا ٣١ شهریور ۶٧؟؟؟؟؟چون پدر من قبل از شهریور هم سابقه داره

مهسا
تیر ۱۲, ۱۳۹۷ ۶:۳۷ ب٫ظ
پاسخ به  سحر

سلام
کلا این قانون امسال اجرا شده و لازمه که مطابق جزئیاتش عمل بشه.

Eli
تیر ۱۰, ۱۳۹۷ ۵:۱۴ ب٫ظ

سلام وقت بخیر ببخشید من سهمیه ۵ درصد دارم و رتبه ۶۹ مدیریت دولتی با تراز ۴۲۰۰ شدم امکان قبولی در شبانه های دانشگاه های تهران رو دارم؟
برام مصاحبه دانشگاه شاهد اومده اگر امکان داره زود پاسخ بدید، ممنون

مهسا
تیر ۱۲, ۱۳۹۷ ۶:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  Eli

سلام
به نظر میاد شانس قبولی شبانه های تهران رو داشته باشید. اما بازم قطعی نمیشه گفت. یستگی به انتخاب رقباتون هم داره.

میلاد
آذر ۱۳, ۱۳۹۷ ۹:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  Eli

سلام دوست عزیز میشه درصد هاتون رو بگین؟چون شرایط شما رو دارم!

علیرضا
تیر ۲, ۱۳۹۷ ۵:۱۱ ب٫ظ

سهمیه ۵ درصد ضرر هست ۱۰۰ درصد ضرره

علیرضا
مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ ۲:۵۵ ق٫ظ
پاسخ به  علیرضا

چرا ضرره؟

فرشاد
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ ۵:۰۶ ب٫ظ

سلام وقت بخیر
رتبه ۳۶۵ با سهمیه ۵ درصدی، مدیریت دولتی شبانه دانشگاه های تهران میتون امید داشته باشم؟ ترازم ۳۲۰۰ شده

محمد
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷ ۶:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  فرشاد

فکر نمیکنم قبول شی

مریم
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷ ۲:۰۲ ق٫ظ

سلام من سهمیه جانبازی بالای۲۵درصد دارم و رتبه کنکور ارشدم توی یک رشته از گرایش های جامعه شناسی ۲۲و یک‌رشته دیگه برای جامعه شناسی۳۵شده،میتونم دانشگاه های تهران قبول بشم؟؟؟؟؟
میشه لطفا جواب بدید?

ستاره
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳ ب٫ظ

سلام من جز منطقه ۳ هستم و فرزند جانباز ۲۵درصد
آیا دو سهمیه شامل حالم میشه و اینکه ۲۵ درصد تاثیر رو اگه میشه برام توضیح بدین

مریم
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ ۱:۱۰ ق٫ظ

سلام من سهمیه جانبازی بالای۲۵درصد دارم و رتبه کنکور ارشدم توی یک رشتهاز گرایش هلی جامعه شناسی ۲۲و یک‌رشته دیگه برای جامعه شناسی۳۵شده،میتونم دانشگاه های تهران قبول بشم؟؟؟؟؟

فرحناز
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲ ق٫ظ

سلام
لطفا یکی جواب منمستر تست لطفاااا جواب منو بده خواهش میکنم
من رتبم با سهمیه زیر ۲۵ درصد برای مدیریت فناوری اطلاعات شده ۳۲۹ امکان قبولیم هست تو این رشته توی دانشگاه های خوب؟؟؟؟

پریسا
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ۶:۵۷ ق٫ظ

سلام سهمیه پنج درصد بهتره یا سهمیه آزاد؟ و اینکه مثلاظرفیت پذیرش در دانشگاهx هفت نفره. این یعنی پنج درصدش چقدر میشه؟ اصلا واسش حساب میشه؟؟

Mitra
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷ ۴:۴۹ ب٫ظ

سلام.ببخشید میخواستم بپرسم آیا از طریق سهمیه ای ک بهمون تعلق میگیره میشه بورسیه بگیریم یا نه؟

مجید
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۷ ق٫ظ

جانباز ۲۵درصد کارشناسی وارشد از پیام نور فارغ التحصیل شده واز سمیه رزمندگان استفاده کردهآیامیتواند مجدد برای آزمون سراسری از سهمیه استفاده کند و روزانه درصورت قبولی در رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهد جهت آزمون ۹۷ لطفا به دستور العمل استناد کنید

تینا
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ ۴:۱۹ ق٫ظ

سلام
با مجموع درصد حدودا شصت و سهمیه پنج درصد ایثارگری حدودا چه رتبه ای در ارشد عمران میارم؟!؟ آیا میتونم محیط زیست شبانه نوشیروانی قبول شم؟

وحیددانشمند
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷ ۴:۳۷ ب٫ظ

سلام
پدرم دارای۲۳ماه خدمت درجبهه بوده میخواستم بدونم چرا هیچگونه تسهیلاتی براشون نیست مگه جونشون رو واسه دفاع از کشور به خطر نینداختن

سارا
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷ ۴:۰۴ ب٫ظ

سلام کسی که پارسال یعنی ۹۶ کد گرفته و قبول نشده امسال باید دوباره کد جدید بگیره یا اوکیع؟

...
فروردین ۲۴, ۱۳۹۷ ۳:۳۶ ب٫ظ

شما بااستناد به چی میگین خدمت وکادر سمی حضور داوطلبانه ندارن اما امر مقام رهبری که ۳/۴ کادر وسرباز در جبهه داوطلبانه

مریم
فروردین ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱ ب٫ظ

سلام من فرزند جانباز بالای بیس وپنج درصد هستن میخواستم برای ازمون کارشناسی ارشد از سهمیه م استفاده کنم
تاثیراین سهمیه به چه شکلی است؟

امیر
اسفند ۸, ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳ ق٫ظ

سلام
دوستان در کنکور ارشد کسی که از سهمیه ۵ درصدی استفاده می کنه دیگه در جامعه آماری سهمیه ارشد حساب نمیشه؟
ببنید مثلا کسی رتبه ای میاره که در سهمیه آزاد قبول میشه ولی در سهمیه های ایثارگری ظرفیت تکمیل شده باشه
الان با این فرد چطور برخورد میشه؟

shab
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷ ۶:۴۵ ق٫ظ
پاسخ به  امیر

خب تو همون سهمیه آزادش حساب میشه.. سهمیه پنج درصدی درواقع اگر احیاااااناااااا به رشته ای تعلق بگیره (که من باوجود ظرفیت های خییییلی کم و زیر. ده نفر هر رشته اصلاااا چشمم اب نمیخوره بخواد سهمیه ای به کسی تعلق بگیره..) باعث بهترشدنه رتبه اش یا در واقع بهبود رشته و دانشگاهی که میتونه قبول شه میشه.. یعنی اگر احیااااانا سهمیه پنج درصد برای یک رشته ای یک درهزاااار لحاظ بشه کسیکه تو سهمیه آزاد مثلا قرار بود شبانه جایی قبول شه میتونه با وجود. سهمیه اش روزانه همونجا قبول شه یا مثلا اگر حدنصاب علمی رو بیاره بجا دانشگاههای شهرستانها تو اولویت های اولش که تهران بزنه ممکنه اونارم قبول شه.. اما درمجموع اگر بهش تعلق نگرفت که منم فکرنمیکنم باوجود ظرفیت کم رشته ها که درحده صدم درصد (زیربیستوپنج صدم ظرفیت) به پنج درصدی ها میرسه، کسی نمیتونه جای بهتری قبول شه اصلاااا و همون ازاد لحاظ میشه که همونجایی که طبق رتبه عادی خودش بدونه سهمیه میتونه قبول شه..

پریسا
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ۶:۵۰ ق٫ظ
پاسخ به  shab

چقدر جوابتون خوبه فقط اینکه صددرصدمطمینید یا طبق نظر خودتون گفتید؟

سهمیه آزادی
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷ ۷:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  shab

مازاد ۲۵ درصد به ۵ درصدی ها میرسه که مطمئن باشید امسال به شدت تاثیر گذاره…
جالبه اینجا همه از استفاده از سهمیه شون صحبت میکنن …
من با رتبه دو رقمی میدونم رشته مورد علاقم رو با چند نفر اختلاف نمیارم …
با هر کسی که دانشجوی بهترین دانشگاه ها بوده حرف می زنیم از اختلاف رتبه بین دانشجو ها با سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگر حرف میزنه… قطعا خدمات عزیزان شما برای کشورمون برای همه ما قابل احترامه اما ای کاش قانون جور دیگری نوشته می شد که زحمات ما سهمیه آزادی ها هم به درستی به اونچه که باید می رسید…

رها
اسفند ۷, ۱۳۹۶ ۹:۵۲ ب٫ظ

باسلام من سهمیه پنج درصدی دارم نمیدونم وارد کنم یا نه بنظرم اگه وارد کنم شانس قبولیم کمتر میشه چون سهمیه بالاتر از من وجود داره ولی توی ازاد احتمال قبولیم بیشتره،درسته بنظرتون؟؟؟

سامان
اسفند ۳, ۱۳۹۶ ۴:۲۳ ب٫ظ

سلام من کد ۱۲ رقمی رو گرفتم اما ارور میده و نمیشه وارد کرد.؟
امکانش هست راهنمایی کنید؟

حمیدرضاجهانی
اسفند ۳, ۱۳۹۶ ۱:۴۰ ب٫ظ

درود برشما بنده دراخرین روزکنکور ارشد اقدام به سهمیه خود کرده وکد۱۲رقمه خودرا دریافت کردم لذابعدمراجعه به کافی نت قسمت سهمیه موردتایید قرارنگرفته وناچارااز بند ازاد استفاد کردم لطفا راهنمایی فرمایی

سامان
اسفند ۳, ۱۳۹۶ ۴:۲۵ ب٫ظ

سلام منم کد ۱۲ رقمی رو گرفتم اما ارور میده و نمیشه وارد کرد.
البته مدت جبهه پدر من ۸ ماه اجباریه.ممکنه از اون باشه؟

سحر
اسفند ۵, ۱۳۹۶ ۳:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  سامان

شما از کجا کدرو دریافت کردین..چون من سایت آجا رفتم ولی خطا میده

فاطمه
اسفند ۳, ۱۳۹۶ ۱:۰۷ ق٫ظ

سلام
ببخشید من سهمیه فردند جانباز بالای ٢۵درصد دارم، پارسال کنکور شرکت کردم اما روزانه جایی قبول نشدم، الان امسال که ثبت نام کردم وقتی واسه ویرایش یه سری مشخصات رفتم نوشته بود سهمیه شما تایید نشده و باید به ارگان مربوطه مراجعه کنید، من الان دقیقا برای پیگیری باید کجا برم؟!

سمیرا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۷:۰۲ ب٫ظ

ببخشید سوالم دیگ اینه که یعنی پدر من ک بخاطر سربازی اعزام شدن به عنوان داوطلب حساب نمیشه ؟

مهسا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۸:۴۲ ب٫ظ
پاسخ به  سمیرا

سلام
خیر. خدمت سربازی جزو حضور داوطلبانه محسوب نمیشه.

سمیرا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۶:۵۹ ب٫ظ

]سلام چرا پیام منو جواب ندادین مهسا جان منتظرم

سمیرا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۴:۳۱ ب٫ظ

سلام من پدرم سربازیش رو حدودا ۲۱ ماه جبهه بود نیروی دریایی ایا میتونم از سهمیه ایثارگران استفاده کنم کارتشم داره واگر اره باید به کجا مراجعه کنم

مهسا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۸:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  سمیرا

سلام
خدمت سربازی جزو حضور داوطلبانه در جبهه محسوب نمیشه. حضور داوطلبانه ملاک هست.

سمیرا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۱۱:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  مهسا

خیلی ممنون که جواب دادین در زمینه سوالات دیگ مثل سال اخذ مدرک سوال داشتم در اون زمینه هم اطلاعاتی دارین بپرسم

امیر
اسفند ۸, ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸ ق٫ظ
پاسخ به  سمیرا

به کسانی هم مه برای دوره وظیفه حضور دارشته باشند سهمیه تعلق میگیرد.

محمد
تیر ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸ ب٫ظ
پاسخ به  سمیرا

سه چهارم خدمت سربازی جزءداوطلبانه محسوب میشه.

ایمان
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۷ ق٫ظ

سلام.
در قسمت ویرایش گزینه ای برای فرزند رزمنده/ فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح وجود نداره. من پدرم سپاهی بودن. یعنی سهمیه تعلق نمیگیره؟ فقط گزینه ی فرزند رزمنده جهاد کشاورزی هستش. ممنون میشم زود جواب بدید

عباس
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ ۹:۵۸ ق٫ظ

سلام
امسال برای ارشد ثبت نام کردم. در دورشته ، اصلی و یک رشته شناور.
۱- آیا می تونم قبل از کنکور ۹۷ این دو کد رشته رو جابجا کنم؟
یعنی اصلی به شناور و شناور را به رشته اصلی؟
۲- من هدفم دانشگاه آزاد اراک است. ولی در هیج جای دفترچه و نحوه انتخاب رشته اشاره ای به
شهر یا استان نشده از کجا باید بدونم سهمیه کدوم شهر هستم؟
ممنون از راهنمایی شما و نظر دوستان.

کیوان
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶ ۹:۱۱ ب٫ظ

دوس عزیز جانبازن نیازی به کد ندارن هم تو متن گفته هم خودم از بنیاد پرسیدم مثلا کسی که پدرش پنج درصد یا درصد یا سی درصد جانبازی داره نه جبهش مهمه نه کد و اون دوتا فیلدو باید خالی بزاره لطفا درست اطلاع رسانی کنید

شقایق
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۰۵ ق٫ظ
پاسخ به  کیوان

واقعا ممنون از راهنماییت داشتم دیوونه میشدم چون همه میگفتن باید کد میگرفتس

جمیل
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۱ ق٫ظ

سلام من پارسال کنکور ارشد بدون سهمیه رتبه م ۷۳۶ بود. و ۱۵۷ نفر می خواستن. امسال سهمیه ی ۵ درصدی فرزند رزمنده دارم گفتم ببینم اگه پارسال این سهمیه رو داشتم احتمال داشت قبول بشم؟ یا تاثیرش چقدر؟ میشه بهش امیدوار بود امسال؟ باتشکر

مهسا
اسفند ۱, ۱۳۹۶ ۸:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  جمیل

سلام
کلا ۵درصد هر رشته محل به دارندگان این سهمیه اختصاص پیدا میکنه. ینی شما با این سهمیه در یک جامعه اماری سنجیده میشید که همه این سهمیه رو دارند برای پر کردند ۵درصد ظرفیت هر رشته محل. بستگی به شرایط رقباتون داره پذیرش با این سهمیه و نمیشه قطعی چیزی گفت. اما تاثیرش اونقدرها زیاد نیست.

سعید
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷ ب٫ظ

اونطور ک شنیدم سه چهارم خدمت جزو داوطلبانه حساب میشه درسته؟
و این ک ۱۸ ماه خدمت کردن و ۶ ماه احتیاط نگهشون داشتن و ۴ ماهم نمیدونم بخاطر چی
احتیاط جزو خدمت داوطلبانست یا خدمت سربازی؟

مهسا
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۰:۱۴ ق٫ظ
پاسخ به  سعید

سلام
بله گویا همینطور هست و سه چهارم خدمت کارکنان پایور و وظیفه داوطلبانه حساب میشه. احتیاط اجباری هست و جزو داوطلبانه نیست.

جمیل
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳ ب٫ظ

سلام من پار سال با سهمیه ی آزاد ارشد صنایع غذایی شرکت کردم و رتبه م ۷۳۶ شد . و ۱۵۷ نفر میخواستند و قبول نشدم. امسال سهمیه ی ۵ درصدی دارم . اگه سهمیه داشتم پارسال احتمال داشت با اون رتبه قبول بشم. آیا میشه به این سهمیه امیدوار بود. آیا تاثیرش خوبه تو کنکور ارشد. یانه با تشکر

مهسا
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۸ ق٫ظ
پاسخ به  جمیل

سلام
۵ درصد هر رشته محل به کسانی که این سهمیه رو دارند اختصاص پیدا کرده و این یعنی برای گرفتن اون ظرفیت ۵ درصدی شما با افرادی مثل خودتون رقابت میکنید.

جمیل
بهمن ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵ ق٫ظ
پاسخ به  مهسا

مرسی لطف کردین مهسا خانوم

سعید
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۹:۴۷ ب٫ظ

سلام پدر من ۲۸ ماه سابقه حضور در جبهه داره ولی نیروی انتظامی بوده و کارت ایثارگریم نداره و استان کرمانشاه خدمت کرده میخاسم بدونم ک این سهمیه به من تعلق میگیره و چطور میتونم کد ۱۲ رقمیو بگیرم؟من ساکن اردبیلم ولی پدرم کرمانشاه خدمت کرده از اینجا میشه کدو گرف یا باید برم کرمانشاه؟؟؟

مهسا
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  سعید

سلام
عموما الان که همه چیز الکترونیکیه نیازی به مراجعه حضوری نیست. اما سهمیه به همه کسانی که حضور داوطلبانه حداقل ۶ ماه داشته بانشد تعلق میگیره، کسانی که جزو وظایف کاریشون باشه این سهمیه رو ندارند.

علی
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶ ۴:۱۴ ب٫ظ

سلام من اگه تو کنکور ۹۷ از سهمیه رزمندگان استفاده کنم و اگه دیدم درصدام خوب نیست انتخاب رشته نکنم ایا می تونم برای سال بعدش دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟
لطفا جواب بدید

مهسا
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
مشکلی نیست. اگه از سهمیه برای قبولی استفاده کنید از بین میره، اگه قبول نشید موردی نداره.

مجتبی
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰ ق٫ظ

سلام
این سهمیه برای خانواده های رزمندگان قابل استفاده هست؟

مهسا
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ ۱۰:۳۹ ب٫ظ
پاسخ به  مجتبی

سلام
بله جدیدا سهمیه برای خانواده های رزمندگانم تعلق گرفته.

اسماعیل
بهمن ۱۲, ۱۳۹۶ ۴:۲۵ ب٫ظ

سلام من پدرم ۲۸ ماه خدمت سربازی جبهه بوده.میتونم ازین طرح استفاده کنم؟

مهسا
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶ ۹:۰۴ ق٫ظ
پاسخ به  اسماعیل

سلام
اگه حضور داوطلبانه بوده مشکلی نیست. حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه برای استفاده از سهمیه کفایت میکنه.

ارشیدا
بهمن ۱۲, ۱۳۹۶ ۲:۵۵ ب٫ظ

سلام من ۲۵ ماه در جبهه در خدمت سربازی دارم برای ثبت نام دخترم در کنکور سراسری به کد ۱۲ رقمی نیازم آیا شما جال من میشه و در ثبت نام اولیه چون کد ۱۲ رقمی نداشتم چه زمانی میتونم ویرایش در فرم کنکور را دارم متشکرم

مهسا
بهمن ۱۳, ۱۳۹۶ ۹:۰۵ ق٫ظ
پاسخ به  ارشیدا

سلام
برای گفتن کد که باید به نهاد مربوطه مراجعه کنید. بله احتمالا میشه از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ویرایش کرد و کد رو اضافه کرد.

علی
بهمن ۸, ۱۳۹۶ ۱۲:۰۸ ب٫ظ

سلام
میشه حالا که روز اخر زمان مهلت ثبت نام کنکور هستش سهمیه رزمندگان رو نزنم ولی بعدا که تونستم کدرهگیری رو بگیرم ویرایش کنم

مهسا
بهمن ۹, ۱۳۹۶ ۸:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
شما از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند فرصت دارید ثبت نام کنید و باید همون موقع کد رهگیری رو بزنید. سالهای قبل فرصتی برای ویرایش و ارائه کد رهگیری سهمیه نمیدادن.

معصومه
بهمن ۶, ۱۳۹۶ ۱:۴۸ ق٫ظ

سلام.خواهش میکنم سریع جواب بدید.کد ۱۲ رقمی ایثارگری رو از کجا باید بگیریم و چقدر طول میکشه گرفتنش،چون وقت زیادی نداریم دیگه… لطفا سریعتر جواب بدید،ممنونم

مهسا
بهمن ۹, ۱۳۹۶ ۸:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  معصومه

سلام
برید به ارگان مربوطه که پدرتون اعزام شدن، از اونجا میتونید کد رو بگیرید.

سینا
بهمن ۱, ۱۳۹۶ ۴:۵۱ ب٫ظ

سلام،اگر در آزمون ارشد ۹۷ از سهمیه استفاده کنیم و به هر دلیلی قبول نشدیم در آزمون ۹۸ هم میتونیم از سهمیه استفاده کنیم؟

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۳ ب٫ظ
پاسخ به  سینا

سلام
یک بار از سهمیه برای قبولی در مقطع ارشد میتونید استفاده کنید. اگه قبول نشید، قاعدتا استفاده هم نکردید و نباید مشکلی باشه.

Sajedeh
دی ۳۰, ۱۳۹۶ ۱:۳۹ ب٫ظ

سلام،پدر من شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته کارتش هم داره حتی برادرم هم برای سربازیش تاحدودی معافیت گرفت برای این موضوع،من چطوری میتونم کد پیگیریشو پیدا کنم ک توی ثبت نام کنکور ۹۷ از سهمیه ی پنج درصدی استفاده کنم؟

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  Sajedeh

سلام
باید به ارگان مربوطه مراجعه کنید و کد رهگیری ازشون بگیرید.

عباس
دی ۲۵, ۱۳۹۶ ۱:۰۱ ب٫ظ

سلام رزمندگان وشهدای مداعع حرم چزءطرح سهمبه رزمندگان هستند یا نه

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۵ ب٫ظ
پاسخ به  عباس

سلام
اینو باید به بنیاد شهید مراجعه کنید. قاعدتا وقتی جزو خانواده شهدا محسوب بشید، این سهمیه هم باید تعلق بگیره.

hasti
دی ۲۵, ۱۳۹۶ ۷:۲۴ ق٫ظ

سلام، دوست عزیز لطفا منو راهنمایی کنید، پدرم پرونده و مدارکشون تهرانه برای دریافت اون کد ۱۲رقمی باید به تهران مراجعه کنن که محل کارشون بوده و مدارکشون هست یا از همین اصفهانم میتونن پیگیری کنن. لطفا جواب منو بدید کامل راهنماییم کنید که اگر باید برن تهران بدونم

بابک
دی ۲۵, ۱۳۹۶ ۲:۵۲ ق٫ظ

باسلام
بنده فرزند جانباز بالای ۲۵ درصد هستم . در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام کردم.ظاهرا کد ایثار میخواد که با مراجعه به بنیاد شهید اعلام کردند که کد ایثار ندارند . حالا موندیم که چکار کنیم …
لطفا راهنمایی بفرمایید چون زمانی تا پایان ثبت نام نمونده

محسن.
دی ۲۳, ۱۳۹۶ ۱۰:۲۸ ب٫ظ

سلام من پدرم در جهاد حدود ۷ سال حظور داوطلبانه داشته و کارت ایثارگری داره.یک کد تشکیلات روی کارتش زده که ۹ رقم است سایتی یا راهی هست که کد ایثارگری رو ازش بدست بیاریم؟
آزمون کارشناسی قوه قضائیه دارم کارم لنگ شده تاریخش داره میگذره لطف میکنید پاسخ رو به جیمیل ام بفرستید؟

hasti
دی ۱۵, ۱۳۹۶ ۲:۱۵ ب٫ظ

سلام. معذرت میخوام من ساکن اصفهانم و پدرم سرهنگ یپاه پاسداران تهران بوده و سابقه جبهه دارن برای تکمیل فرم و دریافت کد۱۲ رقمی باید تهران مراجعه کنن یا از اصفهانم فابل پیگیری هست؟ لطفا جواب بدید

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۶ ب٫ظ
پاسخ به  hasti

سلام
احتمالا از همون اصفهان باید بتونید پیگیری کنید. با این حال بازم باید خودتون مراجعه و سوال کنید در این خصوص.

المیرا
دی ۱, ۱۳۹۶ ۵:۵۹ ب٫ظ

من پدرم حضور داوطلبانه نداشته ولی هم کارت ایثاگران رو داره و هم ۵ درصد جانبازی! الان من میتونم توی ویرایش این کد را اگر خواست وارد کنم ؟ اصلا کد میخواد؟

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۷ ب٫ظ
پاسخ به  المیرا

سلام
خیر ملاک داقل ۶ ماه حضور داوطبلانه هست. نه شرط زمانی و نه شرط داوطلبانه بودن در مورد شما صدق نمیکنه.

المیرا
دی ۱, ۱۳۹۶ ۵:۵۶ ب٫ظ

سلام لطفا میشه جواب من رو سریع بدین من پدرم جانباز کمتر از ۲۵ درصد است تا حالا از سهمیه استفاده نکردم برای ارشد ثبت نام کردم ولی کدی نزدم و ردیف ۱۴ رو فقط انتخاب کردم یعنی فرزند جانباز زیر ۲۵ الان من باید کد میگرفتم یا نه؟؟؟؟؟؟

مهسا
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۱۸ ب٫ظ
پاسخ به  المیرا

سلام
بله امسال به فرزند جانباز زیر ۲۵درصد هم سهمیه تعلق میگیره. برید کد رو بگیرید و اسفند ماه ویرایش کنید.

شیوا
آذر ۲۷, ۱۳۹۶ ۷:۱۵ ب٫ظ

یک سال هفت ماه جبهه در کنکور تاثیری هم داره؟!

مهسا
آذر ۲۷, ۱۳۹۶ ۸:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  شیوا

سلام
همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه شامل سهمیه ایثارگرن میشن که ۵درصد ظرفیت هر رشته سهیمه دارند.

شیوا
آذر ۲۷, ۱۳۹۶ ۷:۱۴ ب٫ظ

سلام دوستان کد رهگیری ۱۲ رقمی رو باید از کجا بگیرم من فقط کد ۸ رقمی رو دارم ممنون میشم راهنماییم کنین

سحر
آذر ۲۶, ۱۳۹۶ ۱۱:۳۷ ق٫ظ

سلام. من پدرم دو سال جبهه بوده و کارت ایثارگری داره. کد رهگیری اون رو هم از سایت آجا گرفتم ولی نوشته بود که این امتیاز مخصوص خود رزمنده هست و فرزندانشون حق استفاده از اون رو ندارن. الان من باید همین کد رو وارد کنم یا ب ارگان مربوطه برم و فرم تقاضا رو پر کنم؟خواهش میکنم سریع تر جواب بدین امروز آخرین مهلت ثبت نام ارشد هست.

مهسا
آذر ۲۶, ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  سحر

سلام
سال گذشته اینطوری بود که سهمیه رزمندگان فقط برای خودشون بود. اما از امسال برای همسر و فرزند هم تعلق میگیره.
اما برای اطمینان بیشتر باز هم درمورد کد پیگیری کنید.

احمد
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۱۱:۴۹ ب٫ظ

نوشته در رشته هایی ک امکان گرد کردن باشه سهمیه تعلق میگیره
یعنی اگر رشته ای ۱۰ نفر ظرفیت داشته باشه ، سهمیه ۵درصدی ایثارگران هیچ کاربردی نداره؟؟

عادل
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۰:۱۶ ق٫ظ

پدرم ۱۸ ماه جبهه داره ولی داوطلب نرفته من میتونم از سهمیه استفاده کنم؟

مهسا
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۶:۱۰ ب٫ظ
پاسخ به  عادل

سلام
ملاک برای استفاده از سهمیه رزمندگان، حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه هست و حضور غیرداوطلبانه شامل سهمیه نمیشه.

مسعود
دی ۱۳, ۱۳۹۶ ۳:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  عادل

با سلام . کاربر محترم فکر میکنم اطلاع رسانی درست نبوده. ولی من اینو شخصا سوال کردم. اگر کسی در دوران دفاع مقدس سربازی و خدمت وظیفه انجام داده سه چهارم آن برایش خدمت داوطلبانه محسوب میشود.

Tamani
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۵:۵۸ ب٫ظ

سلام شماره پرسنلی که توی سایتی که گفتین برای دریافت کد پیگیری دوازده رقمیه همون شماره کارگزینیه؟اگه همونه پ چرا هر چی میزنم این کدرو بهم نمیده؟

Tamani
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۶:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  Tamani

پدرم شش سال و نه ماه تو جبهه بوده جز ارتش بود من تو فرم ثبت نام ارشد بجای اون کد دوازده رقمی ،کدشناسایی کارت ایثار پدرمو نوشتم

مهسا
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۶:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  Tamani

سلام
برای گرفتن کد باید به ارگان ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) مراجعه کنید.

مائده
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۲۳ ب٫ظ

سلام من کد رهگیری دارم پدرم ۱۸ماه سرباز بود ۵ ماه احتیاط حضور درجبهه داره میتونم از این سهمیه استفاده کنم

محسن
آذر ۲۰, ۱۳۹۶ ۹:۵۱ ب٫ظ

اما سوال اینجاست که الان میتونم تو ارشد از سهمیه استفاده کنم

مهسا
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  محسن

سلام
متوجه سؤالتون نشدم. لطفا بیشتر توضیح بدید که مشکل چی هست. در خدمتم.

فاطمه
آذر ۱۸, ۱۳۹۶ ۶:۰۶ ب٫ظ

پدر من ۲۰ درصد جانبازی داره.با این حساب یعنی منم میتونم سهمیه داشته باشم؟؟

علی
آذر ۱۹, ۱۳۹۶ ۸:۴۱ ق٫ظ
پاسخ به  فاطمه

بله میتونید.

علی
آذر ۱۸, ۱۳۹۶ ۳:۵۴ ب٫ظ

سلام من میخوام از طریق سهمیه ایثارگران زیر ۵ درصد ثبت نام کنم فرم ثبت نام که گفته شده کجا هست که باید پر کنم و چه اطلاعاتی میخواد چون کد ۱۲ رقمی به ما نمیدن و گفتن که نیاز باشه کد جانبازی رو باید وارد کرد. لطفا توضیح بدید تا ثبت نام کنم چون این گزینه امکان ویرایش نداره

علی
آذر ۱۹, ۱۳۹۶ ۸:۴۰ ق٫ظ
پاسخ به  علی

کسی اطلاع نداره یعنی؟؟؟

مهسا
آذر ۱۹, ۱۳۹۶ ۸:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
شما باید به ارگان مربوطه که اعزام به جبهه از اون طریق صورت گرفته (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) مراجعه کنید.

علی
آذر ۱۹, ۱۳۹۶ ۹:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  مهسا

چه مدرک یا کدی لازم هست بگیرم ازشون؟

مهسا
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
مراجعه کنید، خودشون راهنمایی تون میتونن.

محدثه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷ ۱:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  مهسا

الان برای رشته ای ک کلا ظرفیتش۳ نفره سهمیه اقلا حساب نمیشه!