پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

اعلام جزئیات برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور

زمان و نحوه ثبت نام و شرکت در المپیاد علمی دانشجویی 97 - 98

همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷، اولین مرحله بیست و سومین دوره آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور برگزار می شود.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر  (دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم) در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد:

* ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﻤﭙﻴﺎد «ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ» در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﺎد  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ (ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم) راه ﻳﺎﺑﻨﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﻛﺖ در رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ در اﻟﻤﭙﻴﺎد «ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ» ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻮاد آزﻣﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒا از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ واﺣﺪ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: http://olympiad.sanjesh.org اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نحوه شرکت دانشجویان در المپیاد علمی دانشجویی در سال ۹۷

اﻟﻒ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۷۰ واﺣﺪ درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ب) ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﺎد، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ج) ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

د) ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ (اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠ ﺶ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻧﻬﺎﻳﻲ) اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻫ ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﻨﺪ ۳۱ (ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ) را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ (اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ واﺣﺪ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) از اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: olympiad@sanjesh.org ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﻟﻤﭙﻴﺎد (در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۱۳۹۷) داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۴: ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۲۱ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
مجتبی
آذر ۱۷, ۱۳۹۸ ۹:۱۷ ب٫ظ

سلام
برا ثبت نام باید حداقل ۷۰ واحد گذرونده باشیم یا تا زمان برگزاری آزمون
!؟لطفا اینو مشخص کنین

امیر شریفی
آبان ۸, ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶ ق٫ظ

سلام. من دانشجوی ترم دوم کارشناسی فیزیک هستم، میخواستم ببینم میتونم توی المپیاد مهندسی کامپیوتر یا ریاضیات شرکت کتم؟

Mahla
مهر ۱۸, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳ ق٫ظ

سلام من ترم اولی هستم و بشدت علاقه دارم تو المپیاد نانو شرکت کنم میتونم؟
میشه شرایط و تاریخ ثبت نام و تاریخ ازمونو بگید بهم مرسی

سجاد
مهر ۲۰, ۱۳۹۸ ۲:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mahla

سلام من دانشجوی سال دوم هستم ظاهرا واسه شرکت تو المپیا باید دانشگاهتون اسمتونو رد کنه

السلام علی الحسین
آبان ۲, ۱۳۹۸ ۳:۴۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mahla

سلام بله میتونید شرکت کنید دومرحله ای مرحله اول اینترنتی ازمون میدید اگه تونستید به ۳۰٪از سوالات که سوال های سختی هم نیستند جواب بدید وارد مرحله دوم میشید که ازمون حضوری و امسال ۳۱تیر برگزار شد که البته جوایزش هم نفیس تر شده بود. هرترمی که باشید میتونید در المپیاد دانشجویی نانو شرکت کنید.

علی
آذر ۲۰, ۱۳۹۸ ۱:۳۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mahla

تازه رسیدی، داغی یکم به خودت مهلت بده برا خودت توو دانشگاه بتاب،درس بخون. زوده هنوز

Ayda
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸ ۱:۱۹ ب٫ظ

من دانشجوی سال اولی هستم میتونم در امپیاد زیست شرکت کنم رشته من هیچ ارتباطی با زیست نداره

یاشار
شهریور ۲, ۱۳۹۸ ۱:۱۰ ق٫ظ

سلام من فارغ التحصیل هستم می خواستم ببینم میتونم تو المپیاد شرکت کنم

Mehdi
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷ ۲:۰۵ ق٫ظ

سلام, ما میتونیم همزمان در کنکور ارشد و المپیاد شرکت کنیم؟؟

اصغر
آذر ۲۵, ۱۳۹۷ ۸:۵۱ ق٫ظ

سلام
اگر در المپیاد شرکت کنیم همون رتبه ای و درصد همانند سایر داوطلبان ارشد(همون رتبه و درصدی که در مرحله اول برای داوطلبان ارشد اعلام میشه) برای من اعلام میشه
خواهش میکنم که زود جواب بدین خیلی وقت ندارم برای ویرایش
زمان ثبت نام داره تموم میشه

وحید میرزایی
آذر ۱۸, ۱۳۹۷ ۹:۴۵ ب٫ظ

رشته من حقوق هست
منابع برای آزمون المپیاد علمی
همه دروس رشته حقوق هست؟
یا مثلا اگر من برا ارشد میخوام حقوق بین الملل
بخونم، باید دروسی که برا ارشد بین الملل نیاز هست
رو هم برا المپیاد بخونم؟
ممنون میشم کامل توضیح بفرمایید

مهتاب
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲ ق٫ظ

ببخشید ایا دانشجویان میتوانند در المپیاد در رشته ای غیر رشته تحصیلی خود در دانشگاه شرکت کنند؟

سجاد
تیر ۲۴, ۱۳۹۷ ۲:۰۱ ب٫ظ

سلام، خوابگاهی برای دانشجویان در تهران در نظر گرفته شده است؟

pooria
تیر ۱۹, ۱۳۹۷ ۷:۵۴ ب٫ظ

با سلام
ایا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میتوانند در المپیاد شرکت کنند؟

۱
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷ ۵:۴۱ ق٫ظ

سلام،خسته نباشید
منابع المپیاد و سرفصل ها رو از کجاپیدا کنم؟
رشتم برق هست و اگر ممکنه آدرس اینترنت بدید
بازم سر میزنم به سایتتون تا جوابم رو بدید ،منتظرم
متشکرم.

اسما
اسفند ۵, ۱۳۹۶ ۱:۳۳ ق٫ظ

سلام.برای شرکت درالمپیاد.معدل هرترم کارشناسی باید چندباشد؟ ممنونم

لیلا
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ ۴:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  اسما

سلام باید معدلت الف باشه و جزو سه یا چهر نفر اول کلاس باشی بر طبق معدل کلاسی برا المپیاد انتخاب میشی.

المیرا
دی ۲۴, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۴ ق٫ظ

سلام آیا دانشجویان کارشناسی ارشد و همینطور فارغ التحصیلان دوره کارشناسی میتوانند در المپیاد شرکت کنند؟

مهسا
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶ ۶:۳۵ ب٫ظ
پاسخ به  المیرا

سلام
بنا بر اعلام دفترچه سازمان سنجش، فقط دانشجویان کارشناسی میتونن شرکت کنند و فارغ التحصیلان مجاز به ثبت نام نیستند.

محمد
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۹:۴۰ ب٫ظ

سلام
آیا دانشجویان سال سوم در المپیاد می توانند شرکت کنند ؟
چون در فرم ثبت نام باید تاریخ اخذ مدرک کارشناسی وارد گردد در صورتی که این تاریخ برای دانشجوی سال سوم، سال ۹۸ می شود و سیستم اجازه به ورود این سال را نمی دهد.
هیچ بندی هم ذکر نشده است که برای المپیاد باید اخذ مدرک در چه سالی صورت گیرد.
همین مشکل در رابطه با وضعیت نظام وظیفه است که گواهی اشتغال به تحصیل در هیچ کدام از بند ها نیست.
لطفا راهنمایی ام فرمایید.
با تشکر لز شما

مهسا
آذر ۲۴, ۱۳۹۶ ۶:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

سلام
بله میتونید، البته اگه ۷۰درصد واحدهاتون رو گذروندید. ضمنا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﻨﺪ ۳۱ (ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ) را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.