پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

نحوه درج معدل دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان سنجش تشریح شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، مطابق دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷، اﺻﻞ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻌﺪل ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، الزامی است. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۴۰ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ثبت نام کنکور ارشد ۹۷-۹۸ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

۱- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ و ﻳﺎ ۱۳۹۷/۶/۳۱ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۶/۳۱ را در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻣﻌـﺪل ﻣﻨـﺪرج در ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۷/۲/۳ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۷/۲/۵) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖﻧـﺎﻣﻲ، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۷/۲/۳ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۷/۲/۵) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻲ، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۴- ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺪل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﻣﻌﺪل اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻣﻨـﺪرج در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ۰ ﺗﺎ ۲۰ و ﻳﺎ ۰ ﺗﺎ ۴ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۲ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۱ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
غزل
آذر ۲۷, ۱۳۹۹ ۶:۰۵ ب٫ظ

معدل ۰ تا ۴ یعنی چه نمره هایی؟

علی
آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۹:۵۹ ب٫ظ

سلام معدل ۰ و ۴ یعنی چه که در دفترچه نوشتند

وحید
مرداد ۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴ ق٫ظ

سلام و خسته نباشید من تا ۳۰/۱۱/۹۶ ،۱۳۵ واحد پاس کردم و معدلم۱۹.۴۶ شد و داخل فرم معدل که از دانشگاه گرفتم همین معدل ثبت شده،منم موقع ثبت نام کنکور همین معدل۱۹.۴۶ رو ثبت کردم

بعد از ۳۰/۱۱/۹۶ من دو درس معرفی برداشتم که تا تاریخ ۱۹/۱۲/۹۶ نمراتشون ثبت نهایی شد و معدل کل کارشناسی ام الان ۱۹.۴۱ هست

حالا سوالم اینه که من باید همون میانگین معدل تا۳۰/۱۱/۹۶ رو ثبت میکردم یا معدل کل رو؟

زینب
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ ۶:۳۸ ب٫ظ

سلام کسی رتبه زی ۱۰۰حقوق خصوصی را بدست اورده درصد ونمره کل را بفرسته

جواد
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۴:۲۰ ب٫ظ

سلام من ۹۵فارق التحصیل شدم ولی گواهینامشو ندارم از دانشگاه باس بگیرم

مریم روحی
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۳:۱۱ ب٫ظ

من فارق التحصیل کارشناسی سال ۱۳۷۴ هستم.ایا میتوانم در کنکور ارشد امسال شرکت کنم؟(دانشگاه ازاد)

داریوش
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۵ ق٫ظ

سلام
آیا معدل کارشناسی در رتبه کنکور کارشناسی ارشد دارای عملکرد مثبت برای انتخاب رشته هست یا تفاوتی ایجادکننده اینجانب با معدل ۱۷/۸۶ فارغ تحصیل شدم

زهرا
آذر ۲۶, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۹ ق٫ظ
پاسخ به  داریوش

تا ۲هزار یا ۳هزار فکر کنم تاثیر داره معدل روی تراز

مهراد
آذر ۲۳, ۱۳۹۶ ۹:۱۶ ق٫ظ

سلام..معدلم ۱۶ و نیم هست کارشناسی… بنظرتون نمره در چه حدی هست

علی
آذر ۱۸, ۱۳۹۶ ۳:۵۷ ب٫ظ

من فارغ التحصیل شدم ولی نمره پایان نامه م هنوز وارد نشده آیا بعدا امکان ویرایش هست یا باید حتما نمرم وارد بشه،؟

مهسا
آذر ۱۹, ۱۳۹۶ ۸:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
بله مشکلی نیست. موقع انتشار کارت فرصت برای ویرایش معدل مقطع کارشناسی جهت کنکور ارشد هست.