مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد گروه روحی روان گام

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 1397 دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد بدون آزمون 97 -98 دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه در نظر دارد برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان متقاضیان دانشگاه های دولتی دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش نماید.

به گزارش مستر تست، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس ”آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱/۷۷۹۴۸ ﻣﻮرخ ۹۳/۵/۵ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ۲/۱۴۰۰۳۶ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۲/۲۹۹۵۷۴ ﻣﻮرﺧ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۷-۹۸ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺪون آزﻣﻮن از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ را از ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺗﺎ ﻣﻮرخ ۹۷/۲/۳۱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ آﻗﺎی ﯾﺎﺳﺮ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ در اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺑﻪ آدرس داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱- رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت، ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ ۲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۲- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ورودی ۹۳ و ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۸ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

۵- ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۶- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

 • ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﺖ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
 • ﻋﺪم ﻣﺤﺪوﯾﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻗﺎ از ﻃﺮف ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
 • در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و درج ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﺑﻌﻠﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ، ﺣﺬف ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ:

۱- اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ (در ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺟﺰء ۱۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۱ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ و ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ها)

۲- رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل۶ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۳- ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ(ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

۴- اﺻﻞ ﻓﯿﺶ و ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۰/۰۰۰ رﯾﺎل (ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل) ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ۰۱۱۰۱۷۸۴۸۴۰۰۴ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻮاﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ. (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎ)

۵-داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻟﯿﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮان وﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ وداﻧﺸﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻻزم ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز حداﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۷/۰۲/۳۱ ﺑﻪ اداره ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس: آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، اروﻣﯿﻪ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۱ ﺟﺎده ﺳﺮو، ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺎزﻟﻮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۵ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۵۱۸۱۸ -۵۷۵۶۱ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. روی ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درج ﺷﻮد: “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.

 

مطالب مرتبط:

پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۹۸ دانشگاه صنعت... دانشگاه صنعتی شریف از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه مقطع کارشناسی دانشگاه های سطح یک کشور برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشج...
تمدید ثبت نام ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی مش... ثبت نام در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی 98-99 تا پایان آذر ماه تمدید شد. به گزارش مستر تست، دانش...
اعلام رشته های ارشد بدون کنکور ۹۸ دانشگاه فردوسی م... فهرست رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. به گزارش مستر تست، رشته های دارای پذیرش کارشناسی ار...
انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۹۸ د... دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد از میان داوطلبان واجد شرایط استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-99 دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش نماید. به گزارش مستر ت...
فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۸ دانشگاه ... دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته دوره های روزانه و شبانه، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجو...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • رتبه قبولی کنکور ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

خیریه بچه های آسمان