آغاز مهلت مجدد انتخاب رشته و ویرایش ارشد ۹۷ پزشکی از روز دوشنبه

فرصت مجدد ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ های ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ علوم پزشکی از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۵ شهریور ماه آغاز خواهد شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور درخصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون ارشد پزشکی سال ۹۷ بدین شرح می باشد:

ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ۸ ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ (ﻛﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ) از روز دوﺷﻨﺒﻪ ۹۷/۶/۵ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻣﺤﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ۹۷/۶/۵ ﻟﻐﺎﻳﺖ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ۹۷/۶/۷، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻌﺪل در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرداﻧﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﺪل اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل دو دوره ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻟﺬا اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺪل آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل و درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدداری و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮاﺑﮕﺎه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۰ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
فریده
شهریور ۵, ۱۳۹۷ ۸:۱۰ ق٫ظ

خداکنه که رشته های توانبخشی جزو افزایشی.ها باشه

izari
شهریور ۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷ ق٫ظ

فک کنم ترم بهمنی شیم هممون

علیرضا
شهریور ۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  izari

آره احتمالانتایج آخرمهرواوایل آبان بیاد

مریم
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷ ب٫ظ

کسی روانشناسی هست ؟ اخه رتبه ۷ ایران نتونه بره بهشتی ام برداشتید . حیف نیست؟

مریم
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶ ب٫ظ

تورو خدا روانشناسی تهران رو افزایش ظرفیت بدین

یاس
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۷:۱۸ ب٫ظ

به نظرتون چه رشته هایی ظرفیتش زیاد میشه؟

همه چی دون
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۶:۱۵ ب٫ظ

کشتنمون دیگه.?اول گفتن شنبه یا یکشنبه.الان میگن دوشنبه.تمام عمرمون ب انتظار گذشت.دوباره از الان تا دوشنبه باید ساعت شماری کنیم اخرم ببینیم رشتمون افزایشی نداشته

آیدا
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۳:۴۶ ب٫ظ

آخه از کجا معدل کاردانی رو پیدا کنیم
عجب فیلمی بازی میکنه سجنجش??

قاصدک
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۳:۴۲ ب٫ظ

ای کاش زمان اعلام نتایج نهایی رو اعلام میکردن،تازه نیمه دوم زمانش رو میگن….من تا بیست شهریور مرخصی دارم….

کوروش
شهریور ۳, ۱۳۹۷ ۳:۲۷ ب٫ظ

خدایا تا دوشنبه ???