شرایط ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل و ﻏﻴﺮرسمی در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک تحصیلی ﻣﻌﺎدل می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ «آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل و ﻏﻴﺮرسمی در آزﻣﻮن ﻫﺎس ورودی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ» ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۸۴۵ ﺷﻮراس ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻛﻪ طی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲/۷۷۶۳۳ ﻣﻮرخ ۹۲/۵/۲۸ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزشی وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ آن ﻋﺪه از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﻣﻌﺎدل ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ۴۳۲ ﻣﻮرخ ۱۳۷۷/۹/۳ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی (مبنی ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل) در دوره ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۷۷۱ ﻣﻮرخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی، ﻛﻠﻴﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﻛﻪ طی ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۷۷ ﺗﺎ ۱۳۸۱ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۲/۷۷۶۳۳ ﻣﻮرخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ رسمی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار میﺷﻮﻧﺪ.

اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮادی ﻛﻪ دارای ﻣﺪارک اﺳﺘﺨﺪامی، داخلی و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻣﻌﺎدل» می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۲/۷۷۶۳۳ ﻣﻮرخ ۹۲/۵/۲۸، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮدولتی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ تحصیلی و ﻳﺎ ﻗﺒﻮلی در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل، ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه نمیﺑﺎﺷﺪ.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد