اعلام تغییرات آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ رشته های گروه پزشکی

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰشکی ﺳﺎل ۹۸ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، متن اطلاعیه منتشر شده بدین شرح می باشد: 

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ۱ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

مشاهده شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ گروه علوم پزشکی

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات