مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پژوهش پاروت کیهان پژوهش صنایع دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp

اعلام تغییرات آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته های گروه پزشكی

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮔﺮوه ﭘﺰشکی ﺳﺎل ۹۸ منتشر شد.

به گزارش مستر تست، متن اطلاعیه منتشر شده بدین شرح می باشد: 

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ۱ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

مشاهده شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ گروه علوم پزشکی


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (شما اولین نفری هستید که رتبه میدهید)
Loading...
avatar

ام بی ای پژوهش کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان