مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد مدیریت پژوهش کیهان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp شکرزاد

اعلام جزئیات امتیاز حافظان قرآن در کنکور ارشد 98

سهمیه حافظان قرآن در کنکور ارشد 98 - 99

شرایط و جزئیات استفاده از امتیاز حافظان قرآن در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼمی و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮایی ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان (۱۳۷۶/۱۱/۵)، ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ (ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۱۱) ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  • ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزشی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎل ۱۳۹۸ و ﺑﻌﺪ از آن آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻔﺎهی ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک تخصصی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۵۷۳ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی (ﺣﺎﻓﻆ درﺟﻪ ۳) را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • داوﻃﻠﺒﺎن دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم، از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻫﻤـﺎهنگی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻗﺮآنی ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮفی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  • معرفی ﺷﺪﮔﺎن دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و دارای ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻛﻪ دارای ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ، ﮔﻮاهی ﻣﻌﺪل و رﻳﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎهنگی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻗﺮآنی ﻛﺸﻮر (ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرالعملی ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮق اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد) ﻣﺮاﺟﻌﻪ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک رسمی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی (ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی) ﻛﻪ دارای ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔﻆ میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮفی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔـﻆ، ﻣـﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رسمی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • ﺣﺎﻓﻈﺎنی ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
  • ﺣﺎﻓﻈﺎنی ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺳﺎل ۹۷ و ﻗﺒﻞ از آن) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﻣﻮﻇﻒ میﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ فنی و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧـﺬ ﮔـﻮاهی ﻣﻌـﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮده و ﻣﻌـﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺻﺤﻴﺢ را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮنتی آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ارزﻳﺎبی و اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک تخصصی ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (1 , میانگین : 5٫00 از 5) به مطلب بالا امتیاز دهید
Loading...
avatar

مدیریت کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان