مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد کیهان مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp شکرزاد

اعلام رشته های دارای پذیرش در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی در آزمون ارشد 98

فهرست رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۸ در دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی منتتشر شد.

به گزارش مستر تست، فهرست رشته‌های امتحانی که در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دارای پذیرش هستند به شرح جدول زیر است:

ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی کارشناسی ارشد 98 - 99

ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻋﻼم ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ دورهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎیی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۱۳۸/۰۰۰ رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰﻳﻨﺶ دورهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮای اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

خوب نبودمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوب بودعالی (شما اولین نفری هستید که رتبه میدهید)
Loading...

متاسفیم. نظرات بسته است.

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان