فهرست رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۸ در دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی منتتشر شد.

به گزارش مستر تست، فهرست رشته‌های امتحانی که در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دارای پذیرش هستند به شرح جدول زیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی کارشناسی ارشد 98 - 99

ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻋﻼم ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ دورهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎیی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۱۳۸/۰۰۰ رﻳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰﻳﻨﺶ دورهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮای اﻋﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد