راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان ممتاز رتبه اول کارشناسی شرکت کننده در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) گروه پزشکی و غیر پزشکی سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش مسترتست، پذیرفته شدگان میتواننـد بـا مراجعــه بــه ســایت مرکــز ســنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه نشانی www.azmoon.net از نتیجه آن مطلع گردند.
۱- پرونده کلیه پذیرفته شدگان برای احراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی اسـت و نتیجـه آن متعاقبـاً از طـرف دفتـر گـزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشـگاه بـه اطـلاع محلهـای دانشگاهی خواهد رسید.
۲- سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولین ۳ سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نمی باشد.
۳- مشـمولان خـدمت وظیفـه عمـومی لازم اسـت بر اسـاس مقرراتی که از سـوی سـازمان وظیفـه عمـومی اعـلام گردیـده و همچنین مندرجات دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعایت آن مسئولیتی نـدارد. از جملـه آن کـه از زمـان فراغـت از تحصیل بیش از یک سال سپری نشده باشد و چنانچه بیش از یـک سال از اتمام تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری شده باشد بـه موقع به خدمت اعزام شده باشند.
۴- با توجه به اعلام اداره کل امـور اتبـاع و مهـاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتبـاع خـارجی مقـیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت می باشد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

 

زمان و محل ثبت نام :
الف) پذیرفته شدگان نهایی کلیه رشته ها لازم است شخصـاً در روز چهارشنبه اول اسفندماه ۹۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سـامانه اینترنتـــی مرکـــز ســـنجش و پـــذیرش دانشـــگاه بـــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.
– عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر بـه منزلـه انصراف از ثبتنام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
تبصــره : پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم و تحقیقــات، تهـران مرکـزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال، پزشـکی تهـران، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کـرج، قـم، قـزوین، پرنـد، بروجرد ، شیراز و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبـت نـام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها بـه شـرح ذیـل مراجعـه نمایند.
علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir
تهران مرکزی به آدرس : www.iauctb.ac.ir
تهران جنوب به آدرس : www.azad.ac.ir
پزشکی تهران به آدرس : www.iautmu.ac.ir
تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir
الکترونیکی به آدرس : www.iauec.ac.ir
نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir
سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir 
تبریز به آدرس : www.iaut.ac.ir
کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir 
قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir 
قزوین به آدرس : www.qiau.ac.ir
پرند به آدرس : www.piau.ac.ir 
بروجرد به آدرس : www.iaub.ac.ir
شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir 
اراک به آدرس : www.iau.arak.ac.ir
خوراسگان به آدرس : www.register.khuisf.ac.ir
یادگار امام (ره) شهرری به آدرس: www.iausr.ac.ir

 

مدارک لازم برای ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسـته (فوق لیسانس)
۱- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صـادره از دانشـگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مـورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسـی بـا قید معدل.
تبصره : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمی باشند باید اصل گواهی تأییـد شـده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی کـه بـا ارائـه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام می نماینـد ، علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور بایسـتی تصـویر بـرگ لغـو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچـه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود بـه اتمـام رسانده اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.
۲- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمـام صـفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق می باشد).
۳- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی. (ارائه اصـل کـارت جهت برابر با اصل بودن تصویر کارت می باشد).
۴- شش قطعه عکس ۳×۴ تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیـراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول ۱۲ قطعه ).
۵- مدرکی که وضـعیت خـدمت وظیفـه عمـومی بـرادران را مشخص نماید.
تذکر: افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حـائز شـرایط ثبت نام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خـدمت بـا غیبـت می باشند و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند یـا در بـرگ اعـزام آنان دانشجوی اخراجی یا انصرافی یـا تـرک تحصـیل ذکـر شـده است) مجاز به ثبت نام نمی باشند.
۶- تکمیل و ارائه سایر فرم هـای ثبـت نـام کـه توسـط واحـد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشـجویی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷:
۱- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شـهریه پایـه(ثابـت) و متغیر تشکیل شـده کـه در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشـجویان دریافت می گردد. علاوه بر دو مـورد مـذکور دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰ ریـال به عنوان هزینه خدمات آموزشی، به شماره حسـاب جـاری محـل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.
۲- حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ ۳۱۵۰۰ ریال می باشد که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشـخص نمـوده واریز نماید.
۳- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و بـرون مرزی توجه داشته باشند که (مطابق آئین نامه نقل و انتقـالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمـانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد