انتشار اطلاعیه آخرین مھلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ارشد پزشکی ٩٨

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اطلاعیه ای در خصوص آخرین مهلت ثبت نام جدید، ویرایش اطلاعات، آخرین ضوابط اعلام شده و نقص مدارک ثبت نام کنندگان آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ٩٨ منتشر کرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند:

١- آخرین مھلت ثبت نام جدید، ویرایش اطلاعات، تاریخ ٩٨/٣/٧ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، می‌باشد. یادآوری می‌نماید ھمانگونه که در اطلاعیه قبلی این مرکز اعلام شده تاریخ برگزاری آزمون ٢٧و ٢٨ تیرماه خواھد بود.

٢- بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بھداشت به تاریخ ٩٨/٢/٢٢ برای رتبه ھای اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد میباشند سھمیه بدون آزمون حذف و ١٠درصد سھمیه با آزمون برای آنان اعمال شود. این مصوبه برای آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٩ و به بعد اجرایی خواھد شد.

٣- با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر اعمال محرومیت یکساله برای دانشـجویان انصرافی، به دلیل وجود موارد انصرافی از واجـدین شـرایط اسـتفاده از سـھمیه درخشـان سـالھای قبـل، بـر اسـاس مصـوبه چھـارمین جلسـه شـورای شـورای سـنجش و پـذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت بـه تـاریخ ٩٨/٢/٢٢ مقرر شد محرومیت جھت پذیرش دانشجو صرفاً برای یـک دوره (سال ٩٨) برای ایـن افـراد، اجرا نگردد.

۴- طی بررسی اولیه انجام شده اطلاعات و مدارک ثبت نامی، مواردی مشخص شده که داوطلب دقت لازم را در ورود اطلاعات نداشته است. بدیھی است ھر گونه نقص در اعلام اطلاعات، ارسال مدارک و یا اعلام اطلاعات نادرست و غیر واقع، سبب بروز مشکلاتی برای فرد خواھد شد که مسئولیت آن به عھده داوطلب بوده و اقدامی از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی میسر نخواھد شد.

لذا با توجه به اینکه تاریخ ٩٨/٣/٧ آخرین فرصت برای تصحیح و تکمیل اطلاعات و مدارک میباشد، لذا دقت لازم در این رابطه بعمل آید.

از جمله مواردی که در خصوص نقص اطلاعات و مدارک میتوان اشاره نمود، به شرح زیر میباشد:

١-۴- نتخاب دو رشته یا مجموعه از یک گروه امتحانی (داوطلب فقط مجاز به شرکت در جلسه آزمونی یکی از آنھا بوده و امکان شرکت در دیگری را نخواھد داشت.)

٢-۴- عدم انتخاب رشته امتحانی اول

٣-۴- عدم درج صحیح عنوان دانشگاه علوم پزشکی مقطع قبلی

۴-۴- عدم درج صحیح جنسیت

۵-۴- عدم الصاق عکس پرسنلی در فرمت صحیح (در صورت نقص مانع از ورود فرد به جلسه آزمون خواھد شد).

۶-۴- عدم درج معدل صحیح بر اساس مدارک معتبر (در ھر مرحله نادرست بودن معدل محرز شود، موجب حذف داوطلب از روند آزمون یا اخراج از تحصیل خواھد شد)

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات