اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص ویرایش معدل و تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، با توجه به اتمام مھلت زمان دریافت درخواست داوطلبان متقاضی تصحیح معدل از تاریخ ٩٨/۵/٧ به بعد ھیچ گونه تغییر معدلی صورت نخواھد گرفت. لذا داوطلبان از ارسال درخواست یا مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری نمایند.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسھیلات استعداد درخشان با توجه به اعطای فرصت مجدد جھت ثبت نام یا تصحیح اطلاعات به موارد زیر دقت نمایند.

۱- با توجه به اعطای فرصت مکرر برای داوطلبان جھت ثبت نام و با عنایت به درخواست برخی از دانشگاه ها، سامانه ورود اطلاعات توسط دانشگاه از ساعت ١۶ روز چھارشنبه ٩٨/۵/٩ لغایت ساعت ٩ صبح روز شنبه ٩٨/۵/١٢ غیرفعال خواھد شد. در این زمان داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند، مجدداً مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام می باشند.

٢- معرفی و تائید دانشگاه جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان، به منزله استفاده داوطلب از این سھمیه می باشد. لذا با توجه به معرفی دانشگاه در صورت عدم انتخاب رشته محل توسط داوطلب در فرصت مقرر، به منزله استفاده از نوبت یکبار این سھمیه بوده و برای سال بعد مجاز به استفاده نخواھد بود.

٣- در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سھمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سھمیه برای سال بعد خواھد بود.

۴- داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، میبایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد