مرکز سنجش آموزش پزشکی طی اطلاعیه ای جزئیات سھمیه رزمندگان و ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ وزارت بهداشت را اعلام کرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه منتشره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید مینماید طبق تذکر ۵ بند -٢-۵ دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند -٢-٣ دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸ وزارت بهداشت (صفحه ۴) ظرفیت در رشته محل ھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص %۵ ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه %۵ امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص %٢۵ ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه،%٢۵ ظرفیت این سھمیه در این رشته محل ٢نفر خواھد بود. البته اگر تعداد ٢نفر سھمیه %٢۵ با  واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ۴ بند -٢-۵ دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند -٢-٣ دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ۴) ابتدا با متقاضیان %۵ تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد