مرکز سنجش آموزش پزشکی طی اطلاعیه ای جزئیات سھمیه رزمندگان و ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ وزارت بهداشت را اعلام کرد.

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه منتشره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید مینماید طبق تذکر ۵ بند -٢-۵ دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند -٢-٣ دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸ وزارت بهداشت (صفحه ۴) ظرفیت در رشته محل ھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنھا وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص %۵ ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه %۵ امکانپذیر نمیباشد و با اختصاص %٢۵ ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه،%٢۵ ظرفیت این سھمیه در این رشته محل ٢نفر خواھد بود. البته اگر تعداد ٢نفر سھمیه %٢۵ با  واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ۴ بند -٢-۵ دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند -٢-٣ دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ۴) ابتدا با متقاضیان %۵ تکمیل میشود، در غیر اینصورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

 


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد