اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در سال ۹۸ منتشر شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، متن اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیه ا…(عج)، بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ٩٨-٩٩ اعلام می گردد.

کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت اطلاع از زمان، مکان و نحوه ثبت نام به سامانه اینترنتی دانشگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند. عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان در تاریخھای مقرر به منزله انصراف بوده و ھیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

تذکر مھم:

۱- زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواھد شد.

۲- پذیرفته شدگان مرحله نخست که مجدداً در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده و در ھر یک از دوره ھای عادی یا شھریه پرداز پذیرفته شده اند، پذیرش مرحله نخست آنھا لغو شده و قابل بازگشت نمی باشد.

۳- مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام صفحه ۴ بند -۵-١افرادی که در آزمون سال ٩٨ دوره ھای رایگان پذیرفته شده و ثبت نام ننمایند یا انصراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی باشند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره ھای عادی (رایگان) پذیرفته می شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

۴- ھمانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

۵- داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شدهاند ملزم به ثبتنام در یکی از دو محل میباشند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محل، قبولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

۶- با توجه به سوالات مکرر داوطلبان، به اطلاع میرساند کلیه ضوابط آزمون (دفترچه ھای راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و اطلاعیه ھا برای این مرحله نیز جاری می باشد).

مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام

مدارک ثبت نام مورد نیاز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج -مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوباتھئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .

الف : مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد ارائه شود :

١- ۶ قطعه عکس ٣*۴تھیه شده در سال جاری

٢- اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

٣- اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دھنده فراغت ازتحصیل باشد. لازم به ذکر است دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ ٩٨/۶/٣١ فارغ التحصیل شوند. بدیھی است در صورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بعھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

۴-  اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دھنده وضعیت نظام وظیفه می باشد.

مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ٩٨/۶/٣١ با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد) برای کلیه پذیرفته شدگان ۵ رشته : مدیریت پرستاری، پرستاری مراقبتھای ویژه، رشته پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و تکنولوژی گردش خون ب : مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢- اصل وکپی مدارک نشاندھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مھم: درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

ج : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاهھای علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش پذیرفته شدگان این ٢دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل میبایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و در صورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد.

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف
٢- اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام (رسمی،پایور) می باشد. مدرک ارائه شده میبایست در سال ٩٧صادر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢- نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه ” تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب ” ٨٩/١٠/٢١


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد