اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص رشته آموزش ھوشبری و پرستاری مراقبت ھای ویژه کودکان در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش مسترتست، مطابق این اطلاعیه، بر اساس مصوبه ٢٨٠امین جلسه شورای گسترش دانشگاه ھای علوم پزشکی به تاریخ ٩٩/١١/١٣، با پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش ھوشبری فقط یک دوره برای ٣ دانشگاه علوم پزشکی، موافقت گردید و رشته پرستاری مراقبت ھای ویژه کودکان به دلیل عدم صدور مجوز، اجرا نخواھد شد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد