ثبت نام متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال ١۴٠٠ وزارت بهداشت از ۱۹ تیر آغاز خواهد شد. 

به گزارش مسترتست، زمان بندی ثبت نام ارشد استعداد درخشان وزارت بهداشت توسط داوطلب و معرفی توسط دانشگاه به شرح جدول زیر میباشد:

کلیه اطلاعیه ھا وسایر موارد از ساعت ١٨عصر به بعد در سامانه قرار میگیرد.
(بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعلام شود)
تاریخ
ویرایش حوزه آزمون ١۴٠٠/٣/٢٢ لغایت ١۴٠٠/٣/٢٣
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان ١۴٠٠/٣/٢٢
ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در سامانه sanjeshp.ir ١۴٠٠/۴/١٩ لغایت ١۴٠٠/۴/٢٢
اطلاعیه در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ١۴٠٠/۴/٢٣
تکمیل فرم خود اظھاری بیماری کرونا – ویرایش معدل – توزیع کارت ورود به جلسه آزمون – برگه راھنما و سایر اطلاعات ١۴٠٠/۴/٢٣تا ١۴٠٠/۴/٢٧
برگزاری آزمون (طی نوبت‌ھای صبح و عصر روزھای ۵ شنبه و جمعه) ١۴٠٠/۴/٣١و ١۴٠٠/۵/١
زمان انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون
(بدون آزمون ٢ فرم مجزا برای انتخاب رشته محل خواھد داشت)
ھمزمان با سایر داوطلبان (در برگه راھنما زمان آن اعلام خواھد شد)
زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان
(با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل
١۴٠٠/۵/١٢ لغایت١۴٠٠/۵/٩

– کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون ثبت نام نموده و کد رھگیری دریافت نموده اند، می‌بایست مطابق زمان مندرج در جدول فوق در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سھمیه اقدام نمایند.

– افراد متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، میبایست از تاریخ ١٩ لغایت ٢٢ تیرماه ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دھند و پس از ثبت نام نھایی، کد رھگیری را دریافت کنند. سپس بلافاصله در ھمان زمان با وارد نمودن کد رھگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.

بسیار مھم: ثبت نام آزمون فقط یک بار انجام پذیر بوده و قابل ویرایش نمیباشد. ولی مرحله ثبت نام استعداد درخشان قابل ویرایش میباشد.

– کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون میبایست مطابق زمان مندرج در جدول فوق جھت ارائه مدارک، و ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

– انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخ‎ های اعلام شده در سامانه مرکز سنجش، خواھد بود.

بسیار مھم: داوطلبان سھمیه استعداد درخشان با آزمون، فقط یک فرم انتخاب رشته محل ھمانند داوطلبان عادی تکمیل خواھند نمود.

داوطلبان سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون دارای ٢ فرم مجزا برای انتخاب رشته محل میباشند. این افراد بایستی با توجه به شرایط ثبت نامی خود، فرم صحیح را تکمیل کنند.

متاسفانه دوره گذشته تعدادی از متقاضیان واجد شرایط استفاده از سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون، فرم مخصوص انتخاب رشته محل استعداد درخشان بدون آزمون را تکمیل ننموده و این فرصت را از دست دادند.

– تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نمی‎‌باشد.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد