اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص ویرایش حوزه آزمون کارشناسی ارشد سال ١۴٠٠ وزارت بهداشت منتشر شد.

به گزارش مسترتست، با توجه به درخواست داوطلبان، فرصت مجدد برای تصحیح حوزه امتحانی در نظر گرفته شده است. لذا متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠  میتوانند از ٢٢ لغایت ٢٣ خرداد ماه نسبت به تغییر حوزه امتحانی از طریق ھمین سامانه با وارد نمودن کد رھگیری خود اقدام کنند.

زمان ثبت نام استعداد درخشان توسط داوطلب و معرفی توسط دانشگاه به شرح جدول زیر میباشد:

کلیه اطلاعیه ھا وسایر موارد از ساعت ١٨عصر به بعد در سامانه قرار میگیرد.
(بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعلام شود)
تاریخ
ویرایش حوزه آزمون ١۴٠٠/٣/٢٢ لغایت ١۴٠٠/٣/٢٣
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام متقاضیان استفاده از سھمیه استعداد درخشان ١۴٠٠/٣/٢٢
ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان در سامانه sanjeshp.ir ١۴٠٠/۴/١٩ لغایت ١۴٠٠/۴/٢٢
اطلاعیه در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ١۴٠٠/۴/٢٣
تکمیل فرم خود اظھاری بیماری کرونا – ویرایش معدل – توزیع کارت ورود به جلسه آزمون – برگه راھنما و سایر اطلاعات ١۴٠٠/۴/٢٣تا ١۴٠٠/۴/٢٧
برگزاری آزمون (طی نوبت‌ھای صبح و عصر روزھای ۵ شنبه و جمعه) ١۴٠٠/۴/٣١و ١۴٠٠/۵/١
زمان انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون
(بدون آزمون ٢ فرم مجزا برای انتخاب رشته محل خواھد داشت)
ھمزمان با سایر داوطلبان (در برگه راھنما زمان آن اعلام خواھد شد)
زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان
(با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل
١۴٠٠/۵/١٢ لغایت١۴٠٠/۵/٩

 

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد