پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

۴۴۰ مؤسسه ایرانی در سیاهه برترین‌ های وبومتریکس

بر پایه ویرایش ژوئیه سامان رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۴۰ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۳۰ هزار مؤسسه‌ای این سامان هستند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه تهران» مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند. هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد. در جدول یک، رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی آن‌ها در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزاش شده است. سیاهه همه مؤسسه‌های ایرانی با جایگاهی که به دست آورده‌اند نیز در جدول دو، در دسترس است.

جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی

نام مؤسسه

رتبه ملی

رتبه جهانی

رتبه در سنجه‌ها

تأثیر

دسترسی

سرآمدی

دانشگاه تهران

۱

۳۰۵

۶۳۲

۴۱۹

۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۴۶۰

۱۳۹۴

۲۸۷

۲۶۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۶۲۶

۱۷۳۲

۴۹۳

۴۳۷

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۶۳۷

۱۳۰۲

۶۵۷

۵۴۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵

۷۸۸

۲۸۲۳

۶۰۹

۴۶۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶

۸۶۲

۳۳۱۶

۶۱۰

۵۰۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷

۸۷۶

۳۳۸۰

۷۰۴

۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۸

۹۲۵

۲۸۰۵

۷۱۳

۶۵۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

۹۳۹

۲۶۷۴

۷۰۷

۷۰۰

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۰

۹۵۰

۳۸۴۴

۶۹۳

۵۳۲

 

جدول ۲. رتبه ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی

University

National

Rank

World

Rank

Impact

Rank

Openness

Rank

Excellence

Rank

University of Tehran

۱

۳۰۵

۶۳۲

۴۱۹

۱۹۰

Tehran University of Medical Sciences

۲

۴۶۰

۱۳۹۴

۲۸۷

۲۶۰

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

۳

۶۲۶

۱۷۳۲

۴۹۳

۴۳۷

Sharif University of Technology Tehran

۴

۶۳۷

۱۳۰۲

۶۵۷

۵۴۰

Amirkabir University of Technology

۵

۷۸۸

۲۸۲۳

۶۰۹

۴۶۸

Tabriz University of Medical Sciences

۶

۸۶۲

۳۳۱۶

۶۱۰

۵۰۲

Iran University of Science & Technology Tehran

۷

۸۷۶

۳۳۸۰

۷۰۴

۴۹۱

Mashhad University of Medical Sciences

۸

۹۲۵

۲۸۰۵

۷۱۳

۶۵۵

Ferdowsi University of Mashhad

۹

۹۳۹

۲۶۷۴

۷۰۷

۷۰۰

Iran University of Medical Sciences

۱۰

۹۵۰

۳۸۴۴

۶۹۳

۵۳۲

Shahid Beheshti University

۱۱

۹۵۹

۲۳۸۳

۸۶۹

۷۸۴

Shiraz University of Medical Sciences

۱۲

۱۰۱۲

۳۱۴۸

۶۶۰

۷۴۸

Isfahan University of Technology

۱۳

۱۰۱۹

۳۳۶۲

۶۸۲

۶۹۷

Isfahan University of Medical Sciences

۱۴

۱۰۲۶

۲۴۶۱

۷۱۸

۹۰۲

University of Tabriz

۱۵

۱۰۵۵

۵۱۷۶

۷۴۶

۴۸۸

Shiraz University

۱۶

۱۱۰۰

۳۷۶۸

۷۹۰

۷۳۲

University of Guilan

۱۷

۱۳۶۰

۳۹۳۲

۱۱۲۴

۱۰۹۸

University of Isfahan

۱۸

۱۴۱۴

۴۲۷۷

۹۹۲

۱۱۶۳

Khaje Nassir Toosi University of Technology

۱۹

۱۴۲۷

۵۳۶۱

۱۰۶۵

۹۴۱

Payam Noor University

۲۰

۱۴۹۰

۴۴۶۱

۱۱۸۱

۱۱۹۹

Tarbiat Modares University

۲۱

۱۶۲۷

۳۱۱۰

۸۱۸۵

۴۴۹

Shahid Bahonar University of Kerman

۲۲

۱۶۴۰

۵۵۵۲

۱۲۶۴

۱۱۷۸

Bu Ali Sina University Hamedan

۲۳

۱۶۵۵

۴۵۴۰

۱۲۶۰

۱۴۱۷

University of Kashan

۲۴

۱۷۲۹

۶۱۶۴

۱۴۳۴

۱۱۸۷

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

۲۵

۱۷۶۱

۵۸۸۸

۱۰۴۱

۱۳۶۸

Semnan University

۲۶

۱۷۸۸

۶۵۷۲

۱۲۳۱

۱۲۴۰

Urmia University

۲۷

۱۸۰۱

۶۹۸۰

۱۲۳۲

۱۱۶۲

Kerman University of Medical Sciences

۲۸

۱۸۲۲

۶۸۶۴

۱۱۱۵

۱۲۵۹

Arak University

۲۹

۱۸۷۹

۳۰۳۰

۱۷۵۸

۲۲۲۹

Hamedan University of Medical Sciences

۳۰

۱۹۶۴

۶۵۹۹

۱۰۸۸

۱۵۲۳

University of Mohaghegh Ardabili

۳۱

۱۹۸۳

۸۷۶۶

۱۲۷۰

۱۱۴۲

Yazd University

۳۲

۱۹۹۱

۷۲۰۴

۱۳۷۳

۱۳۸۲

University of Kurdistan Sanandaj

۳۳

۲۰۵۴

۷۳۵۵

۱۳۷۸

۱۴۵۴

Kharazmi University ‪(Tarbiat Moallem University Tehran)‬

۳۴

۲۰۵۶

۷۴۶۴

۱۴۰۱

۱۴۲۶

Shahrood University of Technology

۳۵

۲۰۵۸

۸۵۱۳

۱۶۶۷

۱۲۱۶

Razi University Kermanshah

۳۶

۲۱۳۴

۸۴۸۵

۱۳۰۶

۱۳۶۴

Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of

Technology Babol

۳۷

۲۲۰۴

۱۱۱۳۴

۱۴۴۷

۱۰۴۱

Kashan University of Medical Sciences

۳۸

۲۲۷۳

۷۲۶۴

۲۴۹۸

۱۵۵۰

University of Zanjan

۳۹

۲۲۹۱

۸۰۵۱

۱۵۰۵

۱۶۴۲

University of Mazandaran Babolsar

۴۰

۲۳۴۱

۷۹۴۸

۱۴۰۰

۱۷۷۴

Baqiyatallah Medical Sciences University

۴۱

۲۳۷۰

۹۱۲۴

۲۰۰۵

۱۴۵۶

Guilan University of Medical Sciences Rasht

۴۲

۲۴۱۳

۷۰۰۸

۱۴۷۶

۲۰۸۴

University of Sistan and Baluchestan

۴۳

۲۴۱۵

۶۴۹۶

۱۶۶۰

۲۱۹۱

Urmia University of Medical Sciences

۴۴

۲۴۲۹

۷۸۲۳

۱۸۹۰

۱۸۳۳

Shahrekord University

۴۵

۲۴۳۶

۹۷۰۱

۱۴۶۵

۱۵۶۴

Zanjan University of Medical Sciences

۴۶

۲۴۸۴

۶۶۹۹

۱۶۲۰

۲۲۹۶

Sahand University of Technology Tabriz

۴۷

۲۴۸۹

۹۶۵۸

۱۶۷۸

۱۶۱۸

University of Bojnourd

۴۸

۲۵۳۹

۳۷۲۶

۳۷۲۶

۲۸۰۲

Shahid Chamran University of Ahvaz

۴۹

۲۵۵۴

۲۸۴۷

۸۱۸۵

۱۵۵۸

Shiraz University of Technology

۵۰

۲۶۱۹

۱۱۶۱۲

۱۹۴۵

۱۳۹۲

Birjand University of Medical Sciences

۵۱

۲۶۳۴

۹۰۳۵

۲۴۸۶

۱۷۷۴

Qom University

۵۲

۲۶۵۲

۶۴۳۲

۲۹۸۹

۲۳۳۸

Kermanshah University of Technology

۵۳

۲۶۶۱

۷۷۵۱

۴۰۳۷

۱۷۹۵

Arak University of Medical Sciences

۵۴

۲۷۴۸

۷۰۰۶

۲۵۷۸

۲۴۴۷

Qazvin University of Medical Sciences

۵۵

۲۷۷۷

۸۶۸۵

۲۴۷۸

۲۱۰۶

University of Lorestan Khorramabad

۵۶

۲۷۸۰

۱۰۴۲۶

۱۸۳۳

۱۸۹۳

Golestan University of Medical Sciences

۵۷

۲۸۲۲

۸۱۸۳

۲۰۵۲

۲۳۷۵

Alzahra University ‪(Azzahra University)‬

۵۸

۲۸۴۸

۲۲۶۲

۸۱۸۵

۲۲۸۷

Ardabil University of Medical Sciences

۵۹

۲۸۶۹

۹۴۸۷

۲۱۵۸

۲۱۵۸

Rafsanjan University of Medical Sciences

۶۰

۲۹۰۶

۶۳۵۹

۲۴۵۹

۲۹۳۸

Babol University of Medical Sciences

۶۱

۲۹۱۳

۱۰۸۴۲

۱۹۷۶

۲۰۰۶

Kermanshah University of Medical Sciences

۶۲

۲۹۶۷

۸۰۵۵

۸۱۸۵

۹۹۹

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

۶۳

۳۰۰۵

۱۰۲۸۱

۲۴۰۹

۲۲۱۳

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

۶۴

۳۰۱۹

۸۷۱۱

۲۰۹۰

۲۶۳۵

Bushehr University of Medical Sciences

۶۵

۳۰۴۵

۸۹۳۰

۲۷۰۰

۲۴۹۵

Ilam University of Medical Sciences

۶۶

۳۰۵۷

۳۲۰۱

۸۱۸۵

۲۲۸۷

Hakim Sabzevari University ‪(Tarbiat Moallem University Sabzevar)‬

۶۷

۳۱۱۱

۱۱۲۲۸

۲۲۵۰

۲۲۰۳

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

۶۸

۳۱۳۱

۹۵۳۶

۲۶۵۶

۲۴۷۹

Yasuoj University

۶۹

۳۱۳۱

۱۱۷۱۹

۲۰۶۴

۲۱۴۱

Semnan University of Medical Sciences

۷۰

۳۱۴۷

۱۱۰۹۴

۲۰۹۱

۲۳۰۲

Fasa University of Medical Sciences

۷۱

۳۱۵۰

۷۰۲۶

۳۴۲۲

۲۹۴۳

Mazandaran University of Medical Sciences

۷۲

۳۱۵۳

۶۴۹۰

۸۱۸۵

۱۴۶۶

Persian Gulf University Bushehr

۷۳

۳۱۸۷

۱۱۲۰۱

۲۲۹۲

۲۳۱۵

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

۷۴

۳۲۱۴

۵۱۷۵

۸۱۸۵

۱۸۸۲

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

۷۵

۳۲۴۳

۹۳۹۴

۲۳۲۵

۲۷۸۳

Iran Polymer and Petrochemical Institute

۷۶

۳۲۶۶

۱۱۷۳۷

۱۹۳۱

۲۴۲۲

Petroleum University of Technology

۷۷

۳۲۹۵

۱۰۱۴۲

۳۰۹۹

۲۵۳۹

Imam Khomeini International University Qazvin

۷۸

۳۳۲۱

۷۱۷۷

۸۱۸۵

۱۵۳۵

Ilam University

۷۹

۳۳۶۶

۱۰۸۹۵

۲۵۷۶

۲۶۰۳

Golestan University

۸۰

۳۴۰۷

۱۲۰۲۱

۲۸۸۰

۲۳۶۲

Sabzevar University of Medical Sciences

۸۱

۳۴۵۹

۱۰۱۱۵

۳۴۷۸

۲۷۰۳

Yasuj University of Medical Sciences

۸۲

۳۴۶۷

۱۰۸۹۰

۲۶۷۴

۲۷۳۰

Valiasr University of Rafsanjan

۸۳

۳۴۸۹

۱۱۶۳۹

۲۴۸۱

۲۶۴۹

Kerman Graduate University of Technology

۸۴

۳۵۶۴

۱۵۱۹۶

۲۶۵۴

۲۰۱۷

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

۸۵

۳۵۹۸

۸۸۹۰

۸۱۸۵

۱۵۵۶

Urmia University of Technology

۸۶

۳۶۱۲

۱۳۸۰۱

۳۰۴۳

۲۳۱۵

Allameh Tabatabai University

۸۷

۳۶۱۵

۴۶۹۷

۸۱۸۵

۲۶۶۱

Aja (Army) University of Medical Sciences

۸۸

۳۷۴۹

۱۰۲۶۳

۲۹۸۷

۳۲۹۷

Shahrood Medical Science University

۸۹

۳۷۷۹

۱۳۱۸۷

۲۶۴۵

۲۷۹۲

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

۹۰

۳۸۰۵

۵۱۵۹

۸۱۸۵

۲۸۳۴

North Khorasan College of Medical Sciences

۹۱

۳۸۱۰

۱۲۰۵۱

۳۲۶۱

۲۹۵۲

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

۹۲

۳۸۱۶

۹۷۴۴

۸۱۸۵

۱۷۱۸

Shahed University

۹۳

۳۸۳۳

۷۳۹۵

۸۱۸۵

۲۲۶۶

University of Malayer

۹۴

۳۸۴۷

۱۳۹۳۱

۲۹۹۹

۲۶۶۱

Shahrekord University of Medical Sciences

۹۵

۳۹۱۱

۶۸۵۵

۸۱۸۵

۲۵۲۲

University of Birjand

۹۶

۳۹۶۹

۸۲۶۰

۸۱۸۵

۲۲۷۲

Materials and Energy Research Center MERC

۹۷

۳۹۷۲

۱۵۵۹۳

۲۵۵۷

۲۶۲۴

University of Science and Culture

۹۸

۳۹۸۰

۱۰۶۵۶

۴۲۰۴

۳۳۵۶

Dezful University of Medical Sciences

۹۹

۳۹۹۲

۷۴۳۷

۴۱۷۳

۴۱۰۲

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

۱۰۰

۴۰۲۵

۸۸۷۰

۸۱۸۵

۲۲۴۳

Jahrom University of Medical Sciences

۱۰۱

۴۰۹۴

۱۱۳۳۹

۳۴۲۹

۳۵۹۴

Quchan University of Technology

۱۰۲

۴۱۲۲

۱۷۵۹۴

۴۱۱۷

۲۲۱۳

Alborz University of Medical Sciences

۱۰۳

۴۱۹۰

۱۲۰۹۲

۸۱۸۵

۱۸۸۷

Farhangyan University

۱۰۴

۴۲۰۰

۸۸۴۵

۳۹۷۰

۴۲۰۴

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

۱۰۵

۴۲۵۳

۹۵۴۲

۳۶۷۱

۴۲۰۴

Neyshabur University of Medical Sciences

۱۰۶

۴۲۸۲

۱۵۹۲۷

۴۵۹۰

۲۷۰۳

Sirjan University of Technology

۱۰۷

۴۳۶۱

۱۱۰۷۲

۴۶۲۸

۳۹۱۴

Gonabad University of Medical Sciences

۱۰۸

۴۴۱۹

۹۸۹۸

۸۱۸۵

۲۷۵۴

Qom University of Medical Sciences

۱۰۹

۴۴۱۹

۸۴۹۴

۸۱۸۵

۳۰۶۶

Torbat Heydarie University of Medical Science

۱۱۰

۴۴۳۰

۱۵۰۳۶

۴۴۳۸

۳۲۱۹

University of Zabol

۱۱۱

۴۴۳۹

۱۳۴۸۲

۸۱۸۵

۲۰۴۸

Hamedan University of Technology

۱۱۲

۴۴۶۳

۱۳۱۳۶

۴۰۱۲

۳۸۰۹

University of Maragheh

۱۱۳

۴۴۸۸

۱۳۰۵۳

۸۱۸۵

۲۲۲۴

University of Hormozgan Bandar Abbas

۱۱۴

۴۵۰۸

۱۰۹۶۷

۸۱۸۵

۲۶۵۹

University of Bonab

۱۱۵

۴۵۲۳

۲۰۳۱۶

۴۰۴۵

۲۳۶۲

Damghan University

۱۱۶

۴۵۵۳

۱۱۲۹۲

۸۱۸۵

۲۶۶۱

Abadan University of Medical Sciences

۱۱۷

۴۵۶۷

۱۷۱۲۸

۴۱۲۲

۳۰۶۶

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

۱۱۸

۴۵۹۳

۱۲۳۹۳

۸۱۸۵

۲۵۱۸

Imam Reza University Mashhad

۱۱۹

۴۶۶۶

۱۲۸۳۷

۵۲۸۱

۳۹۲۸

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

۱۲۰

۴۶۷۳

۱۶۳۱۵

۵۸۳۴

۳۰۵۸

Amol University of Technology

۱۲۱

۴۶۹۱

۲۲۰۰۹

۳۷۴۸

۲۳۸۹

Zabol University of Medical Sciences

۱۲۲

۴۶۹۸

۱۳۴۷۵

۸۱۸۵

۲۵۳۹

University of Jiroft

۱۲۳

۴۷۲۰

۱۶۹۶۷

۴۵۳۰

۳۳۷۱

Fasa University

۱۲۴

۴۷۶۷

۱۷۳۴۱

۴۱۵۶

۳۴۶۵

Bam University of Medical Sciences

۱۲۵

۴۸۱۲

۱۸۷۷۶

۷۴۲۱

۲۳۴۰

University of Imam Hossein

۱۲۶

۴۸۱۹

۹۷۰۴

۸۱۸۵

۳۶۰۸

Mazandaran University of Science and Technology

۱۲۷

۴۸۳۲

۱۹۸۳۸

۴۳۱۵

۳۰۵۱

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

۱۲۸

۴۸۷۸

۱۲۷۲۰

۸۱۸۵

۳۰۵۱

Tafresh University

۱۲۹

۴۹۵۷

۱۶۴۲۲

۴۶۰۴

۳۹۴۸

Birjand University of Technology

۱۳۰

۵۰۷۷

۱۶۴۵۴

۴۹۴۵

۴۱۰۲

Arak University of Technology

۱۳۱

۵۱۸۹

۱۸۵۹۰

۳۹۸۴

۴۱۰۲

Gerash School of Medical Sciences

۱۳۲

۵۲۳۴

۶۲۵۳

۸۱۸۵

۵۱۵۴

Chabahar Maritime University

۱۳۳

۵۴۱۲

۱۷۰۴۵

۵۴۶۷

۴۵۱۰

Ayatolah Borujerdei University

۱۳۴

۵۴۸۷

۱۸۴۵۵

۵۲۳۸

۴۴۰۲

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

۱۳۵

۵۵۵۵

۱۶۵۸۲

۴۶۵۶

۴۹۵۶

Qom University of Technology

۱۳۶

۵۶۱۳

۱۴۴۴۶

۸۱۸۵

۴۰۸۵

Esfarayne Higher Education

۱۳۷

۵۶۱۹

۱۸۴۶۶

۶۳۳۲

۴۳۲۹

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

۱۳۸

۵۶۸۱

۱۱۷۰۸

۷۵۱۴

۵۱۹۰

University of Jahrom

۱۳۹

۵۶۸۱

۱۹۸۷۲

۵۰۷۴

۴۴۲۵

University of Nishapur

۱۴۰

۵۶۹۶

۱۷۲۵۹

۵۳۴۳

۴۹۰۲

Khatam University

۱۴۱

۵۷۰۹

۱۸۸۸۱

۵۸۹۸

۴۴۸۱

Maragheh University of Medical Sciences

۱۴۲

۵۷۷۹

۲۱۳۶۸

۸۱۸۵

۲۸۴۴

Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services

۱۴۳

۵۹۳۷

۲۲۲۳۷

۶۱۳۹

۴۰۵۱

Saveh University of Medical Sciences

۱۴۴

۶۰۵۹

۲۱۱۵۷

۷۰۹۰

۴۱۱۶

Larestan University of Medical Sciences

۱۴۵

۶۲۱۷

۱۸۴۶۵

۷۹۹۰

۴۴۰۲

Velayat University

۱۴۶

۶۲۳۹

۲۰۷۴۸

۵۸۵۱

۴۸۳۵

Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan

۱۴۷

۶۵۲۳

۲۲۶۳۳

۷۱۷۶

۴۴۰۲

Zahedan University of Medical Sciences

۱۴۸

۶۶۸۲

۷۸۲۰

۲۰۸۳

۷۲۳۹

University of Gonabad

۱۴۹

۶۹۴۴

۲۱۲۰۶

۷۰۰۶

۵۱۰۶

ICT Research Institute ITRC

۱۵۰

۷۰۰۲

۷۱۶۵

۴۲۴۲

۷۲۳۹

Jahan-E-elm Institute of Higher Education

۱۵۱

۷۳۸۷

۳۰۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shahid Sattari Air University

۱۵۲

۷۶۳۳

۲۷۰۹۲

۶۵۲۵

۴۴۴۴

Technical and Vocational University

(Shahid Shamsipour University)

۱۵۳

۷۶۸۲

۹۸۷۶

۳۳۶۹

۷۲۳۹

Islamic Azad University

۱۵۴

۷۷۷۴

۳۶۲۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Imam Sadiq University

۱۵۵

۸۷۰۴

۷۹۲۰

۸۱۸۵

۶۸۶۴

University of Applied Science & Technology Tehran

۱۵۶

۸۷۰۴

۶۷۶۴

۷۵۹۲

۷۲۳۹

Road Housing & Urban Development Research Center

۱۵۷

۹۰۳۳

۸۹۶۸

۶۶۹۲

۷۲۳۹

University of Art Tehran

۱۵۸

۹۲۵۸

۹۲۸۲

۶۷۹۰

۷۲۳۹

International University of Chabahar

۱۵۹

۹۳۲۴

۵۷۹۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

۱۶۰

۹۶۲۱

۶۲۴۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tabriz Islamic Arts University

۱۶۱

۱۰۰۲۹

۱۲۵۸۷

۵۴۱۶

۷۲۳۹

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

۱۶۲

۱۰۱۱۹

۲۰۹۶۶

۸۱۸۵

۵۶۴۳

Art University of Isfahan

۱۶۳

۱۰۲۱۰

۱۲۰۵۰

۶۱۲۷

۷۲۳۹

University of Torbat Heydarieh

۱۶۴

۱۰۳۴۰

۱۲۵۰۷

۵۹۳۹

۷۲۳۹

Khomein University of Medical Sciences

۱۶۵

۱۰۳۹۷

۷۳۲۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kosar University

۱۶۶

۱۰۵۵۸

۱۲۴۲۹

۶۲۸۷

۷۲۳۹

University of Gonbad e Qabus

۱۶۷

۱۱۲۲۸

۱۶۲۲۱

۳۸۷۴

۷۲۳۹

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences

Hawzah & University

۱۶۸

۱۱۶۴۹

۹۰۵۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Al Mustafa International University

۱۶۹

۱۱۷۳۱

۹۱۵۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Rabe Rashid Higher Education Institute

۱۷۰

۱۱۸۷۹

۲۹۰۷۲

۸۱۸۵

۴۴۴۴

Jundi Shapur University of Technology Dezful

۱۷۱

۱۲۱۳۷

۱۶۳۰۰

۵۰۶۵

۷۲۳۹

Jiroft University of Medical Sciences

۱۷۲

۱۲۴۴۷

۱۷۶۱۴

۴۲۹۸

۷۲۳۹

Ardakan University

۱۷۳

۱۲۵۲۵

۱۷۸۰۵

۴۲۲۲

۷۲۳۹

Islamic Sciences and Culture Academy

۱۷۴

۱۲۷۱۵

۱۰۴۶۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Religions and Denominations

(University of Islamic Sects)

۱۷۵

۱۲۷۶۷

۱۰۵۴۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Industrial Management Institute

۱۷۶

۱۳۱۵۴

۱۱۰۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

۱۷۷

۱۳۴۲۱

۱۵۷۵۳

۶۷۷۸

۷۲۳۹

Asadabad School of Medical Sciences and Health Services

۱۷۸

۱۳۶۷۶

۱۱۶۷۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mofid University Qom ‪(Ghom)‬

۱۷۹

۱۴۶۱۹

۱۲۸۵۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Meybod University

۱۸۰

۱۵۰۲۴

۱۹۳۵۵

۵۶۵۱

۷۲۳۹

Bagher Aloloum University

۱۸۱

۱۵۰۹۹

۱۳۴۵۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

۱۸۲

۱۵۱۱۲

۱۹۹۸۵

۵۱۶۴

۷۲۳۹

Imam Khomeini Education and Research Institute

۱۸۳

۱۵۱۴۰

۱۳۵۰۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Payam Noor University Mashhad

۱۸۴

۱۵۳۹۹

۱۳۸۲۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

۱۸۵

۱۵۳۹۹

۲۱۷۰۵

۳۸۲۰

۷۲۳۹

University of Quran and Hadith

۱۸۶

۱۵۴۵۸

۱۳۸۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

۱۸۷

۱۶۲۹۱

۱۴۸۸۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Islamic Sciences Qom

۱۸۸

۱۶۳۲۹

۱۴۹۰۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Al Zahra university

۱۸۹

۱۶۷۸۳

۱۵۴۵۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Management and Planning Studies

۱۹۰

۱۶۸۵۵

۱۵۵۲۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Eyvanekey

۱۹۱

۱۶۸۹۲

۱۷۹۰۹

۷۷۱۷

۷۲۳۹

Iran Banking Institute

۱۹۲

۱۷۱۴۷

۱۵۸۹۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Holy Quran University of Science and Education

۱۹۳

۱۷۲۰۴

۱۵۹۵۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Razavi University of Islamic Sciences

۱۹۴

۱۷۳۰۵

۱۶۰۸۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khavaran University

۱۹۵

۱۷۴۶۹

۱۶۲۶۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shaikhbahai University

۱۹۶

۱۷۴۸۷

۱۶۲۹۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Buein Zahra Technical University

۱۹۷

۱۷۵۱۷

۲۰۵۲۴

۶۸۸۶

۷۲۳۹

Hazrat-e Masoumeh University Qom

۱۹۸

۱۷۵۶۸

۱۹۱۲۲

۷۵۹۲

۷۲۳۹

Shomal University Amol

۱۹۹

۱۷۶۴۲

۱۶۴۶۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Iranian Institute of Philosophy

۲۰۰

۱۷۶۴۸

۱۶۴۸۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Civil Aviation Technology College Tehran

۲۰۱

۱۷۶۶۳

۱۶۴۹۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Soore University

۲۰۲

۱۷۸۱۴

۱۶۶۸۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

School of International Relations

۲۰۳

۱۷۸۹۵

۱۶۷۷۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Nabi Akram nstitute of Higher Education

۲۰۴

۱۷۹۲۶

۱۶۸۰۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sabalan University of Advanced Technologies

۲۰۵

۱۷۹۷۷

۳۱۶۸۱

۸۱۸۵

۳۷۳۶

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

۲۰۶

۱۷۹۷۷

۱۶۸۶۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Islamic Mazaheb University

۲۰۷

۱۷۹۷۷

۱۶۸۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Supreme National Defense University

۲۰۸

۱۸۱۷۹

۱۷۱۰۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Noble Educational Institution

۲۰۹

۱۸۱۸۹

۱۷۱۱۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

(۳) Imam Sadiq University Women Section

۲۱۰

۱۸۴۲۵

۱۷۴۰۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bam University

۲۱۱

۱۸۴۵۶

۱۹۳۳۶

۷۸۲۷

۷۲۳۹

Faran Institute of Higher Education

۲۱۲

۱۸۵۰۳

۱۷۴۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Al Mustafa Open University

۲۱۳

۱۸۶۵۴

۱۷۶۶۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ashrafi University

۲۱۴

۱۸۷۱۵

۱۷۷۲۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Mehr Alborz

۲۱۵

۱۸۹۸۴

۱۸۰۳۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

۲۱۶

۱۹۰۲۶

۱۸۰۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Education Institution ACECR Khomeinishahr

۲۱۷

۱۹۱۲۴

۱۸۱۶۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bahá’í Institute for Higher Education

۲۱۸

۱۹۱۹۸

۱۸۲۶۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Raja University

۲۱۹

۱۹۲۷۷

۱۸۳۴۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tabaran Institute of Higher Education

۲۲۰

۱۹۲۹۰

۱۸۳۵۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sirjan University of Medical Sciences

۲۲۱

۱۹۳۲۶

۲۳۵۳۱

۶۱۰۹

۷۲۳۹

Tabriz College of Technology

۲۲۲

۱۹۴۷۳

۱۸۵۷۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Islamic Kar University

۲۲۳

۱۹۴۷۳

۱۸۵۸۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Faculty of Science and Applied Telecommunications

۲۲۴

۱۹۵۲۰

۱۸۶۲۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bahar University ‪(Institute of Higher Education)‬

۲۲۵

۱۹۷۵۴

۱۸۹۰۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Arjang Institute of Higher Education

۲۲۶

۱۹۷۶۲

۱۸۹۰۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ahlul Bayt International University

۲۲۷

۱۹۸۰۷

۱۸۹۶۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shandiz Institute of Higher Education

۲۲۸

۱۹۸۰۷

۱۸۹۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sabz Institute of Higher Education

۲۲۹

۱۹۸۷۰

۱۹۰۳۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

International University of Iran

۲۳۰

۱۹۸۷۰

۱۹۰۴۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Binalud Institute of Higher Education

۲۳۱

۱۹۹۱۱

۱۹۰۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Attar Institute of Higher Education

۲۳۲

۱۹۹۳۰

۱۹۱۰۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shiraz University of Applied Science & Technology

۲۳۳

۱۹۹۵۹

۱۹۱۳۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shushtar School of Medical Sciences

۲۳۴

۱۹۹۶۹

۱۹۱۵۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tous Institute of Higher Education

۲۳۵

۲۰۰۲۸

۱۹۲۳۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Science and Technology in Golbahar

۲۳۶

۲۰۰۴۴

۱۹۲۳۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Daneshpajoohan Higher Education Institution

۲۳۷

۲۰۰۵۶

۱۹۲۵۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Environment Tehran

۲۳۸

۲۰۱۵۸

۱۹۳۷۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Seraj University ‪(Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)‬

۲۳۹

۲۰۱۹۴

۱۹۴۱۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Martyr Motahari

۲۴۰

۲۰۲۲۰

۱۹۴۴۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shahreza Higher Education Center

۲۴۱

۲۰۲۵۵

۱۹۴۸۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Nooretouba Virtual University Tehran

۲۴۲

۲۰۳۱۶

۱۹۵۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kavian Higher Education Institute

۲۴۳

۲۰۴۱۷

۱۹۶۸۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Technical and Professional University of

West Azerbaijan Province

۲۴۴

۲۰۴۹۶

۱۹۷۸۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Science and Arts University

(Jahad Daneshgahi University Yazd)

۲۴۵

۲۰۵۸۲

۲۲۰۲۳

۷۶۹۴

۷۲۳۹

College of the Holy Rationalists

۲۴۶

۲۰۶۳۲

۱۹۹۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mashhad Institute of Higher Education

۲۴۷

۲۰۶۳۹

۱۹۹۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shariaty Technical College

۲۴۸

۲۰۶۹۷

۱۹۹۹۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University Bozorgmehr

۲۴۹

۲۰۷۲۶

۲۰۰۲۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Hafez University

۲۵۰

۲۰۷۷۲

۲۰۰۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Cognitive Science Studies

۲۵۱

۲۰۹۰۷

۲۰۲۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shiraz Art University

۲۵۲

۲۰۹۹۰

۲۰۳۳۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Alborz University

۲۵۳

۲۱۱۶۴

۲۰۵۱۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

۲۵۴

۲۱۲۴۶

۲۰۶۰۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

۲۵۵

۲۱۳۱۷

۲۰۶۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Daneshvar Institute of Higher Education

۲۵۶

۲۱۳۱۷

۲۰۶۸۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bahar Business School

۲۵۷

۲۱۳۵۷

۲۰۷۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Salman Farsi University of Kazerun

۲۵۸

۲۱۴۰۶

۲۰۷۹۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sanabad Golbahar Higher Education Institute

۲۵۹

۲۱۴۵۷

۲۰۸۴۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bojnuord Institue of Higher Education

۲۶۰

۲۱۴۵۷

۲۰۸۵۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

۲۶۱

۲۱۴۷۸

۲۰۸۶۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University College of Azarabadeghan

۲۶۲

۲۱۴۸۸

۲۰۸۸۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Hatef Institute of Higher Education

۲۶۳

۲۱۴۸۸

۲۰۸۸۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Amol Higher Educational Institute

۲۶۴

۲۱۴۸۸

۲۰۸۸۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Salman Institute of Higher Education

۲۶۵

۲۱۵۴۲

۲۰۹۳۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Amozesh Ala Azad Institute of Informatics

۲۶۶

۲۱۶۲۷

۲۱۰۵۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Karoon

۲۶۷

۲۱۶۶۷

۲۱۰۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Technology Development Institute ACECR Sharif

۲۶۸

۲۱۷۰۹

۲۱۱۳۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ayandegan Institute of Higher Education

۲۶۹

۲۱۸۶۱

۲۱۳۰۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Larestan University

۲۷۰

۲۱۹۰۶

۲۱۳۴۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Technology Allameh Qazvin

۲۷۱

۲۲۱۲۲

۲۱۵۸۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Applied Science & Technology Unit 11 Tehran

۲۷۲

۲۲۱۴۱

۲۱۶۱۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

۲۷۳

۲۲۱۵۴

۲۱۶۱۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ghazali University

۲۷۴

۲۲۲۱۳

۲۱۶۸۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shahab Danesh University

۲۷۵

۲۲۲۳۷

۲۱۷۱۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Iran Center for Management Studies

۲۷۶

۲۲۲۵۹

۲۱۷۴۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Maziar University

۲۷۷

۲۲۳۰۶

۲۱۷۹۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Iman Jawad University College

۲۷۸

۲۲۴۶۴

۲۱۹۷۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sadra University

۲۷۹

۲۲۵۵۵

۲۲۰۸۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Energy Institute for Higher Education EIHE

۲۸۰

۲۲۵۵۵

۲۲۰۸۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

۲۸۱

۲۲۶۱۸

۲۲۱۵۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Allame Mohaddes Noori University

۲۸۲

۲۲۶۲۹

۲۲۱۷۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Varastegan Institute for Medical Sciences

۲۸۳

۲۲۶۲۹

۲۲۱۷۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

۲۸۴

۲۲۶۴۹

۲۲۱۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University Kamal Ol Molk

۲۸۵

۲۲۸۱۱

۲۲۳۸۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Iranian Business School

۲۸۶

۲۲۸۲۵

۲۲۳۸۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Aban Haraz Higher Education Institute

۲۸۷

۲۲۸۲۵

۲۲۳۸۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Qom Institute of Higher Education

۲۸۸

۲۲۸۸۷

۲۲۴۵۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Zand

۲۸۹

۲۲۹۸۲

۲۲۵۶۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Pars Architecture and Art Higher Education Institute

۲۹۰

۲۳۰۰۰

۲۲۵۷۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Torbat Jam Faculty of Medical Sciences

۲۹۱

۲۳۰۵۷

۲۲۶۳۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Roozbeh Institute of Higher Education

۲۹۲

۲۳۰۷۵

۲۲۶۶۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Adiban

۲۹۳

۲۳۱۱۹

۲۲۷۰۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Islamic Azad University Abarkouh

۲۹۴

۲۳۱۳۹

۲۲۷۳۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khazar Institute of Higher Education

۲۹۵

۲۳۱۵۱

۲۲۷۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mizan Institute of Higher Education

۲۹۶

۲۳۲۴۷

۲۲۸۴۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Culture and Islamic Studies

۲۹۷

۲۳۲۸۳

۲۲۸۹۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

۲۹۸

۲۳۴۱۴

۲۳۰۲۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University College of Omran Tosee

۲۹۹

۲۳۴۱۴

۲۳۰۲۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Nahavand University

۳۰۰

۲۳۴۵۵

۲۳۰۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mahallat Higher Education Center

۳۰۱

۲۳۵۴۰

۲۳۱۶۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

۳۰۲

۲۳۵۹۳

۲۳۲۲۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

۳۰۳

۲۳۶۲۱

۲۳۲۵۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khansar School of Mathematics and Computer

۳۰۴

۲۳۶۳۷

۲۳۲۶۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Institute of Higher Education in Esfahan

۳۰۵

۲۳۶۵۴

۲۳۲۸۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tabari Institute of Higher Education

۳۰۶

۲۳۶۵۴

۲۳۲۸۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Hadaf Institute of Higher Education

۳۰۷

۲۳۶۷۵

۲۳۳۱۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Saravan Higher Education Complex

۳۰۸

۲۳۶۷۵

۲۳۳۰۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Agriculture

۳۰۹

۲۳۷۱۲

۲۳۳۵۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Farvardin Higher Education Institute Ghaemshahr

۳۱۰

۲۳۸۴۳

۲۳۴۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Mazandaran

۳۱۱

۲۳۸۴۳

۲۳۴۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ahrar Rasht Higher Education Institute

۳۱۲

۲۳۹۸۰

۲۳۶۵۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Deylaman Institute of Higher Education

۳۱۳

۲۴۰۲۷

۲۳۶۹۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Rahman Ramsar Higher Education Institute

۳۱۴

۲۴۰۷۰

۲۳۷۴۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kavosh Institute of Higher Education

۳۱۵

۲۴۰۷۰

۲۳۷۴۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Pardisan University

۳۱۶

۲۴۱۵۴

۲۳۸۳۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Roshdiyeh Higher Education Institute of Tabriz

۳۱۷

۲۴۱۶۷

۲۳۸۴۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sepehr Institution of Higher Education

۳۱۸

۲۴۲۶۲

۲۳۹۴۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Apadana Institute of Higher Education

۳۱۹

۲۴۳۱۷

۲۴۰۰۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

۳۲۰

۲۴۳۸۴

۲۴۰۸۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Nima Institute of Higher Education

۳۲۱

۲۴۴۳۶

۲۴۱۳۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Foulad Institute of Technology

۳۲۲

۲۴۵۱۳

۲۴۲۳۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Eghlid Higher Education Center

۳۲۳

۲۴۵۸۰

۲۴۲۹۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Vahdat Torbat Jam Higher Education Institute

۳۲۴

۲۴۵۸۰

۲۴۳۰۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Safahan Institute of Higher Education

۳۲۵

۲۴۶۰۵

۲۴۳۳۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Khorasan

۳۲۶

۲۴۶۶۱

۲۴۳۸۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Osool-al-din College

۳۲۷

۲۴۷۲۵

۲۴۴۵۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Subhan Institute of Higher Education

۳۲۸

۲۴۷۴۹

۲۴۴۷۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Marlik Higher Education Institute

۳۲۹

۲۴۷۹۳

۲۴۵۲۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Parsa Institute of Higher Education

۳۳۰

۲۴۷۹۳

۲۴۵۳۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Firoozabad Higher Education Center

۳۳۱

۲۴۸۳۶

۲۴۵۷۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Lamerd Higher Education Center

۳۳۲

۲۴۹۳۳

۲۴۶۸۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mehrastan University

۳۳۳

۲۴۹۸۶

۲۴۷۳۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Allameh Amini Institute of Higher Education

۳۳۴

۲۵۰۱۸

۲۴۷۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

۳۳۵

۲۵۰۷۷

۲۴۸۳۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Quran and Progeny

۳۳۶

۲۵۰۹۰

۲۴۸۵۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mamasani Higher Education Center

۳۳۷

۲۵۲۱۱

۲۴۹۶۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education North Roozbeh

۳۳۸

۲۵۲۵۳

۲۵۰۱۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Modat Higher Education Institution

۳۳۹

۲۵۳۳۵

۲۵۱۰۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shafaq Tonekabon Higher Education Institute

۳۴۰

۲۵۳۹۵

۲۵۱۷۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

University of Applied Science and Technology Branch 34

۳۴۱

۲۵۴۶۹

۲۵۲۶۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Fazel Institute of Higher Education

۳۴۲

۲۵۵۱۱

۲۵۲۹۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khoy School of Medical Sciences

۳۴۳

۲۵۵۱۱

۲۵۳۰۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Koosha College of Applied Sciences and Technology

Teheran Branch

۳۴۴

۲۵۵۷۸

۲۵۳۷۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ferdows University

۳۴۵

۲۵۶۰۰

۲۵۳۸۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kashmar Higher Education Center

۳۴۶

۲۵۶۰۰

۲۵۳۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mirdamad University of Gorgan

۳۴۷

۲۵۶۲۵

۲۵۴۱۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sepahan Institute of Higher Education

۳۴۸

۲۵۶۵۶

۲۵۴۴۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kerman Institute of Higher Education

۳۴۹

۲۵۷۴۲

۲۵۵۵۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Damavand Ershad Higher Education Institute Tehran

۳۵۰

۲۵۷۷۴

۲۵۵۷۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sana Institute of Higher Education

۳۵۱

۲۵۷۸۲

۲۵۵۹۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Afagh Higher Education Institute

۳۵۲

۲۵۸۴۲

۲۵۶۴۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khalkhal University of Medical Sciences

۳۵۳

۲۵۸۹۸

۲۵۷۰۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Jihad Amir Kabir University

۳۵۴

۲۵۹۵۰

۲۵۷۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education

۳۵۵

۲۵۹۵۰

۲۵۷۶۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Rudaki Institute of Higher Education

۳۵۶

۲۵۹۵۰

۲۵۷۶۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Rasam Art Higher Education Institute

۳۵۷

۲۶۰۰۸

۲۵۸۲۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Iran University of Industries and Mines

۳۵۸

۲۶۰۷۵

۲۵۸۹۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Miyat University

۳۵۹

۲۶۰۹۰

۲۵۹۰۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Zarand Higher Education Complex

۳۶۰

۲۶۱۳۷

۲۵۹۴۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Lian Higher Education Institute

۳۶۱

۲۶۲۴۴

۲۶۰۶۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education West of Ilam

۳۶۲

۲۶۳۸۰

۲۶۲۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Naser Khosrow Institute of Higher Education

۳۶۳

۲۶۳۸۵

۲۶۲۱۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Eram Shiraz

۳۶۴

۲۶۴۱۸

۲۶۲۵۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Pooyesh Higher Education Institute

۳۶۵

۲۶۴۳۳

۲۶۲۷۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Saroyeh Institute of Higher Education

۳۶۶

۲۶۷۲۵

۲۶۵۸۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Jihad Kermanshah University

۳۶۷

۲۶۷۷۲

۲۶۶۴۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Molana Institute of Higher Education

۳۶۸

۲۶۸۶۳

۲۶۷۲۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Jahan Institute of Higher Education

۳۶۹

۲۶۹۹۲

۲۶۸۵۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Education Institution Dar Al-Fonoun

۳۷۰

۲۷۰۴۲

۲۶۹۰۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Lamei University

۳۷۱

۲۷۰۶۵

۲۶۹۳۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Edalat University

۳۷۲

۲۷۲۳۷

۲۷۱۲۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Jami University ‪(Jami Institute of Technology)‬

۳۷۳

۲۷۲۶۵

۲۷۱۴۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sama Siahkal Technical and Vocational College

۳۷۴

۲۷۳۳۶

۲۷۲۲۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shiraz Art Institute Honar

۳۷۵

۲۷۳۳۶

۲۷۲۲۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kushiar Higher Education Institute

۳۷۶

۲۷۳۸۰

۲۷۲۶۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Al-Taha University

۳۷۷

۲۷۴۹۴

۲۷۳۹۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Shahrood

۳۷۸

۲۷۵۲۲

۲۷۴۱۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kowsar University

۳۷۹

۲۷۶۸۹

۲۷۵۹۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

North Institute of Higher Education

۳۸۰

۲۷۷۲۹

۲۷۶۴۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

۳۸۱

۲۷۹۲۷

۲۷۸۴۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Javed Institute of Jiroft

۳۸۲

۲۷۹۶۹

۲۷۸۸۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Jihad Targah University

۳۸۳

۲۷۹۷۶

۲۷۸۹۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Higher Education Parsian

۳۸۴

۲۷۹۷۶

۲۷۹۱۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Veterans Engineering and Medical Sciences Research Institute

۳۸۵

۲۷۹۹۵

۲۷۹۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Fatemieh Institute of Higher Education Shiraz

۳۸۶

۲۸۰۲۷

۲۷۹۵۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Aria University of Sciences and Sustainability

۳۸۷

۲۸۱۵۴

۲۸۰۷۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

National Informatics Centre of Higher Education ‪(DPI College)‬

۳۸۸

۲۸۲۰۰

۲۸۱۱۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shams Institute of Higher Education and Technology

۳۸۹

۲۸۳۲۲

۲۸۲۴۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khajeh Nasir University

۳۹۰

۲۸۳۵۳

۲۸۲۷۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Golestan Higher Education Institute

۳۹۱

۲۸۳۷۹

۲۸۳۰۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mazandaran Institute of Technology

۳۹۲

۲۸۴۱۰

۲۸۳۴۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shirvan Higher Education Complex

۳۹۳

۲۸۵۰۴

۲۸۴۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

۳۹۴

۲۸۵۵۱

۲۸۴۸۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine

۳۹۵

۲۸۵۵۹

۲۸۴۹۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Free Institute for Scholars

۳۹۶

۲۸۵۸۴

۲۸۵۲۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kerman Institute of High Education

۳۹۷

۲۸۶۳۵

۲۸۵۸۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Hakim Nezami Institute of Higher Education

۳۹۸

۲۸۶۶۶

۲۸۶۰۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kumesh Higher Education Institute

۳۹۹

۲۸۶۷۳

۲۸۶۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ghadir Higher Education Institute Langroud

۴۰۰

۲۸۷۶۲

۲۸۷۱۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kadvs Institute of Higher Education

۴۰۱

۲۸۷۶۲

۲۸۷۰۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shahid Rezaie Higher Education Institution of Kermanshah

۴۰۲

۲۸۷۷۲

۲۸۷۱۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Higher Education Ganjnameh

۴۰۳

۲۸۸۱۶

۲۸۷۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Rahedanesh Institute of Higher Education

۴۰۴

۲۸۹۲۵

۲۸۸۷۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tech Development Center of Iran

۴۰۵

۲۸۹۵۵

۲۸۹۰۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Kashmar Jihad University.‎

۴۰۶

۲۸۹۶۷

۲۸۹۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Higher Education Golpaygan

۴۰۷

۲۸۹۶۷

۲۸۹۱۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Al-Mahdi-Mehr Higher Education Institute Isfahan

۴۰۸

۲۹۰۹۴

۲۹۰۴۰

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Kashan

۴۰۹

۲۹۱۱۸

۲۹۰۷۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ramsar Institute of Higher Education

۴۱۰

۲۹۱۵۰

۲۹۱۰۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Academic Center for Education Culture and Research ACECR Khuzestan

۴۱۱

۲۹۲۳۷

۲۹۱۸۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ghiasuddin Jamshidkashani University

۴۱۲

۲۹۳۲۶

۲۹۲۷۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Shahriar Astara University

۴۱۳

۲۹۳۳۷

۲۹۲۹۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Payam Noor University Noshahr

۴۱۴

۲۹۵۴۴

۲۹۵۰۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Moghadas Ardebili Institute of Higher Education

۴۱۵

۲۹۶۱۹

۲۹۵۷۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sina Institute of Higher Education

۴۱۶

۲۹۶۴۱

۲۹۵۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Mehavand Higher Education Institute

۴۱۷

۲۹۷۲۳

۲۹۶۷۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Payam Noor University Khaf

۴۱۸

۲۹۷۳۶

۲۹۶۹۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Zagros University

۴۱۹

۲۹۸۱۱

۲۹۷۶۸

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Education Institution ACECR Rasht

۴۲۰

۲۹۸۲۵

۲۹۷۸۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

۴۲۱

۲۹۸۹۴

۲۹۸۶۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bonyan Higher Education Institute

۴۲۲

۲۹۸۹۴

۲۹۸۵۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Alghadir University

۴۲۳

۳۰۰۲۶

۲۹۹۹۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Nour Danesh Institution of Higher Education

۴۲۴

۳۰۰۶۶

۳۰۰۲۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ouj Higher Education Institute

۴۲۵

۳۰۰۸۳

۳۰۰۴۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Khurshid Institute of Higher Education

۴۲۶

۳۰۱۷۲

۳۰۱۳۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Sama Technical and Vocational College of Tehran

۴۲۷

۳۰۱۷۷

۳۰۱۴۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Narjes Womens Islamic Seminary

۴۲۸

۳۰۲۰۱

۳۰۱۶۴

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Islamic Azad University Bushehr Sama Center

۴۲۹

۳۰۲۴۴

۳۰۲۰۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Bandar Anzali University Jihad Applied Science Center

۴۳۰

۳۰۴۴۵

۳۰۴۱۶

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute for Excellence in Higher Education

۴۳۱

۳۰۵۳۸

۳۰۵۱۱

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Institute of Higher Education Najafabad

۴۳۲

۳۰۶۱۶

۳۰۵۹۵

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Ijtehad Institute of Higher Education

۴۳۳

۳۰۷۱۱

۳۰۶۹۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Higher Education Institute Nedaye Danesh

۴۳۴

۳۰۸۴۸

۳۰۸۳۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Piroozan Higher Education Institute

۴۳۵

۳۰۸۴۸

۳۰۸۳۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Tohid Gulogah Higher Education Institute

۴۳۶

۳۰۹۹۹

۳۰۹۷۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Farahmand Institute of Higher Education

۴۳۷

۳۱۳۵۱

۳۱۳۴۲

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Urmia Graduate Institute

۴۳۸

۳۱۵۹۸

۳۱۵۹۳

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Urmia Institute of Science and Technology

۴۳۹

۳۱۷۱۹

۳۱۷۱۷

۸۱۸۵

۷۲۳۹

Faculty of Culture and Arts

۴۴۰

۳۱۷۹۱

۳۱۷۸۹

۸۱۸۵

۷۲۳۹

 

بر پایه گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «Cornell University»، «University of Washington»، «Columbia University New York»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارش پیرامون ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات