پارسه
نوگام
همپا

انتشار اطلاعیه ارشد بدون کنکور دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۳

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه بدون آزمون برای سال ۱۴۰۳ دانشجو پذیرش می کند.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، دانشگاه خلیج فارس در نظر دارد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان نسبت به پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای کشور در مقطع ارشد اقدام نماید.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ﺗﺎ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، https://help1.pgu.ac.ir/fa/registertalent ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  • اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ لازم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

  • در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﺧﻮان، درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

  • ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه خلیج فارس

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ورودی ۱۳۹۹ و ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸ ﺑﻪ ﺷﺮط داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ۸ ﻧﯿمسال و ورودی ۱۴۰۰ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﺪارک اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خلیج فارس

۱. ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺸﻢ (ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮد ﻣﯽﺷﻮد.)

۲. اﺗﻤﺎم دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ۸ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۳. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ٪۲۰ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﺿﯽ ﮔﺮد و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد)

۴. ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

ﺗﺒﺼﺮه ۱: ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در زﻣﺎن اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ (ﻧﻈﯿﺮ درج ﻧﻤﺮه دروس ﻧﺎﺗﻤﺎم و…) ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دو رﺷﺘﻪ‌ای (ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن در دوره رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ) ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ۲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ضریب همترازی ﻣﻌﺪل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﺒﺼﺮه ۴: اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺟﺰء ٪۱۰ دوم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻓﺮاد ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ ۳ (٪۲۰ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی) و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ رﺗﺒﻪ (ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق) ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۵: ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮری در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۶: ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﯿﻢﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺟﺰء ٪۲۰ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۳ و ۴ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۷: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن، اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه اول ﺗﺎ زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ از رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه دوم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۸ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ٪۲۰ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﺪرک درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۸: ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی/ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی (۱ ﺗﺎ ۱۲ ﻣﺎه) ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ۳ ﺗﺎ ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۹ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ۶ ﺗﺎ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۹: ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد در دوره های ﻓﺮﻋﯽ (ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺎزاد از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ) ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﻓﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۱۰: ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎرداری ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱۱: ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ۲، ۸ و ۱۰ ﮐﻪ در ﻣﺪت ۹ ﯾﺎ ۱۰ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺪل ۷ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺼﻮب، ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ۶ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ‌ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۱۲: ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﯾﺖ دار ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن (اﺑﻼﻏﯿﻪ ۱۱/۱۴۴۳۶۴ ﻣﻮرخ ۱۴۰۱/۶/۶) ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱۳: ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۱۴: ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و در ﺳﺎﯾﺮ دوره ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس

ﻣﺪارک اﻟﺰاﻣﯽ

۱- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل

۲- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

۳- ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ JPEG با حداکثر حجم ۱۰۰KB 

۴- ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس (ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ)

۵- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ: ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺮﺑﺮگ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره، ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد. اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ (ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 

۶- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮم ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن را از ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﻓﺎﯾﻞ آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮم: ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری – ﻓﺮم ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ – ﺳﺎﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ – ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی درﺧﺸﺎن (ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

۷- رﯾﺰﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ

۸- ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ۱۲۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ۶۰۰۰۰۰ رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس (ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد)، ﻟﻄﻔﺎ ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮاﺧﻮان را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺪارک اﺧﺘﯿﺎری

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک زﯾﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ

۱) ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ (مقالات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، …)

۲) ﮔﻮاﻫﯽ اﺣﺮاز رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ- داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮری

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ

۱) ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﺘﻒ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.

۲) ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳) ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ﺗﺎ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

۴) داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ (ﻣﺪرک اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﻤﺎره ۳) را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن – ﻣﻨﻮی ارﺳﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

۵) ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ وارد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﺗﺴﻬﯿﻼت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻢ ﺗﺮاز و و ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.

۶) اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ورودی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و ﺑﻌﺪ از آن در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۷) ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت رشته ها را ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۸). ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ داوﻃﻠﺐ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۹) ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۰) در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺿﺮوری اﺳﺖ.

۱۱) در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درج ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و ﺣﺬف ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۲) اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر (ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۳) ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻨﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ-ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ -ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ وﺟﻮد دارد.

۱۴) ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه خلیج فارس

رشته و گرایش‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشند:

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس 1403 لیست رشته های کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه خلیج فارس 1403

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات