ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش پژوهش مدیریت کارگاه نحوه اپلای و تحصیل کارشناسی ارشد خارج از کشور کارشناسی ارشد دانلود سوالات کیهان پردیس معماری  

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 95 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی

جزئیات پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اعلام شد.

به گزارش مستر تست، به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آمـوزش وعـالی در راستای اجرای شماره نامه آیین ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری، پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمـومی و اختصاصـی در دوره  های کارشناسـی ارشد، به شرح زیر اقدام نماید:

رشته های مورد پذیرش:

ردیف عنوان رشته ظرفیت پذیرش دانشجو
۱ زبان و ادبیات فارسی یک نفر
۲ زبان و ادبیات عرب یک نفر
۳ علوم قرآن و حدیث یک نفر

الف – شرایط عمومی:

متقاضیان می بایست در هنگام ارائه درخواست دارای همه شرایط ذیل باشند:

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 2. پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.
 3. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
 4. نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح.
 5. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری آنها.
 6. دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه کارشناسی دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشورو متناسـب بودن رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید پژوهشکده مربوطه.

تبصره ۱: اتباع غیرایرانی مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

 1. تا شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیش از یک سال از زمان فارغ التحصـیلی دوره کارشناسی (۹۴/۰۷/۰۱ و به بعد) نگذشته باشد.

ب – شرایط و ضوابط اختصاصی:

۱- پذیرش داوطلبان به دو صورت انجام می شود.

الف- برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته یه رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه دبیرخانه المپیاد.

ب- داوطلبانی که پس از ۷ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی، یا ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی و یا سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ششم به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره: در صورت پذیرش،داوطلب می بایست جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

۲- داوطلبان باید حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا شوند.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم:

متقاضیان واجد شرایط، می بایست مدارک موردنیاز را حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۹۵/۴/۱۲ به رایانامــه pajouheshi@ihcs.ac.ir با موضوع: پذیرش بدون آزمـون/ رشـته/ نـام خـانوادگی/ نـام (به عنـوان مثـال: پذیرش بدون آزمـون/ علوم و قرآن و حدیث / محمدی/ امین) ارسال نمایند.

تذکر مهم: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: درصورت پذیرش درخواست داوطلب، ارائه اصل مدارک و سوابق تحصیلی الزامی است.

 1. یک قطعه عکس ۴ ×۳ تمام رخ رنگی
 2. تصویر کارت ملی
 3. تصویر صفحه اول شناسنامه
 4. تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی به تفکیک نیمسال در سربرگ دانشگاه محل تحصیل و در یک صفحه
 5. تصویر گواهی یا مدرک تحصیلی دوره کارشناسی برای دانش آموختگان داوطلب گروه الف که در آن تاریخ فراغت از تحصیل، میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا کاربرگ تکمیل شده شماره یک
 6. تصویر کاربرگ تکمیل شده شماره یک برای دانشجویان نیمسال آخر داوطلب گروه الف
 7. تصویر کاربرگ تکمیل شده شماره دو مربوط به گواهی تایید معدل، رتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و … برای داوطلبان گروه
 8. تصویر گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع ذی صلاح
 9. کاربرگ ثبت اطلاعات داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی ارشد
 10. مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل:
 •  مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه
 •  مستندات اختراع ثبت شده
 •  نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی که تاکنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه اعلام وصول مقاله مورد پذیرش نیست)
 •  تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله هایی مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجلات علمی – پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی

توجه: برای مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند، ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی، صادره از مجله مربوطه ارائه شود.

 •  مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی – گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط
 •  مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از مراجع ذی صلاح
 •  مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها
 •  مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح
 •  مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صلاح

تبصره: شرایط ایثارگری مورد تایید پژوهشگاه شامل موارد ذیل است:

 • جانبازان ۲۵% و بالاتر
 • آزادگان
 • همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، جانباز ۲۵% و بالاتر)
 • رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 1. تصویر فیش واریزی پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ (سیصد هزار) ریال می باشد و می بایست به حساب شماره ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳ (بانک ملت) / شناسه پرداخت: ۹۹۰۰۰۸۰۷۱۳۴ به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واریز گردد.

د –  نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعلام نتیجه:

پس از بررسی درخواست داوطلبان، فهرست اسامی افراد واجد شرایط در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ اعلام خواهد شد.

هـ – نکات مهم:

 1. پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند می بایست برای ثبت نام نهایی، مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت و با ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
 2. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص گردد که متقاضی دارای هریک از شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 3. پژوهشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت رشته ها نمی باشد.
 4. در صورت انصراف متقاضی، مدارک مذکور و وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پژوهش طرح طلایی سنجش و دانش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

انتخاب رشته بیش از ۷۴ هزار نفر در تکمیل ظرفیت ارشد ۱۳۹۶
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه...
ثبت‎نام بیش از ۱۵هزار نفر در آزمون ارشد فراگیر پیام نور
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور...
تمدید مهلت تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ۹۶ علوم پزشکی
ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 وزارت...
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ پزشکی تا نیمه آبان
نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ پزشکی...
امکان فراهم شدن فرصت انتقال دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد گفت: در صورت امکان‎پذیر بودن،...
امروز؛ آخرین فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ علوم پزشکی
مهلت ثبت‎نام تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396...
کارگاه آموزشی کارشناسی ارشد خارج از کشور
کارگاه آموزشی کارشناسی ارشد خارج از...
تمدید مهلت تکمیل ظرفیت ارشد ۹۶ سراسری
فرصت انتخاب رشته مرحله تکمیل آزمون کارشناسی ارشد سال...
انتشار اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶
ظرفیت‎های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از...
ثبت‌نام بیش از ۱۰هزار نفر در کنکور ارشد ۹۶ فراگیر پیام نور
مشلور سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از ۱۰هزار نفر در...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری   دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96   زمان تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: