ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش دانلود سوالات کنکور ارشد کیهان موسسه اعزام به خارج راد  

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف از میان متقاضیان دانشگاه‌های سطح یک کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ منتشر شد.

به گزارش مسترتست، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ “ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ” وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ورودی ۱۳۹۲ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورﺷﺘﻪای ورودی ۱۳۹۱ <<اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﻋﺘﻒ >>، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی را ﺑﺪون آزﻣﻮن ورودی ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.   

ﺗﻮﺟﻪ: ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ ۹۵/۱۰/۴ ﺗﺎ ۹۵/۱۰/۲۲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ: 

۱- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ: ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (۹۵/۶/۳۱) ﺟﺰء ۱۰% ﻧﺨﺴﺖ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ‌‌ﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان: ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺟﺰء رﺗﺒﻪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۳ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (رﺗﺒﻪ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﭘﺮوﻧﺪه داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮ ًﻓﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

۳- اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۶/۶/۳۱

ﺗﺬﮐﺮ: ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﺪا از آزﻣﻮن ﻋﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺣﻞ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی آزﻣﻮن ﻋﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را دﻗﯿﻘًﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ: 

۱ـ ﻣﺪارک دورهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺮای ورودی ﺑﺪون آزﻣﻮن، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮای رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۳- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورﺷﺘﻪای ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۴ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻘﻂ از ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.) و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺪارکﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:  

۱- آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۲- ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۳ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ (ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه)

۳- ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد

۴- ارﺳﺎل اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﻣﺒﻠﻎ – /۰۰۰ر۷۰۰ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ۱۶۲۶۳۶۰۵۸۶ ﺑﺎﻧﮏﻣﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﺪاری آﻣﻮزﺷﻬﺎی آزاد.

ارﺳﺎل ﻣﺪارک  ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری وﺑﺼﻮرت ﭘﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ:  

۱- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺﻣﺪرک، درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در اراﺋﻪ ﻣﺪارکﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮدﻗﺖ را ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

۲- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﺧﻮان درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۳- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮدﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ اداره اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه:

ﺗﻬﺮان: ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی – داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش – اداره اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن

ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻤﺎﺑﺮ: ۰۲۱- ۶۶۱۶۵۰۴۴

  ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

19 دیدگاه در “پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف”

 1. احسان گفت:

  سلام. در بین کسایی که سه چهارم از واحد ها رو گذروندن باید اول تا سوم باشیم یا بین همه ی دانشجو ها؟

 2. فرزانه گفت:

  سلام ببخشید با مدرک معادل هم میشه تو ارشد ثبت نام کرد

 3. ashkan گفت:

  با سلام خدمت دوستان، نتایج قبول شدگان پذیرش بدون کنکور ارشد دانشگاه شریف چه زمانی اعلام میشه؟

 4. پروانه گفت:

  سلام
  من رتبه دوم دانشگاه صنعتی کرمانشاه هستم
  ولی هیچ مقاله یا قبولی در المپیادی ندارم
  چقدر شانس قبولی در ارشد استعداد درخشان رو دارم؟

 5. نگار گفت:

  سلام دوستان دانشجویان شبانه طبق قانون وزارت علوم می تونن شرکت کنن، به نظرتون ظلم نیست دانشگاه شریف محروم کرده دانشجویان شبانه رو؟؟؟؟؟؟

 6. sama گفت:

  سلام دوستان خواهش میکنم پاسخ بدین
  دفترچه بدون ازمون استعداد درخشان دانشگاه ازاد چرا هنوز منتشر نشده؟

 7. علی گفت:

  نسیم خانم در اطلاعیه گفتن که از دانشگاههای سطح یک یعنی تهران ،شریف،بهشتی،علامه،اصفهان، تبریز،شیراز،فردوسی مشهد در این سطح دانشگاهها

 8. غزل گفت:

  میشه بگید کدوم شرایطو ندارم؟چون توی دانشگاه بهم گفتن رتبه اول رشتم شدم ولی کاری ک انجام ندادن.بازم فراخوان بدون ازمون میذارن؟؟شرایطشون همین طوریه؟؟

 9. غزل گفت:

  سلام من ورودی مهر۹۱ از دانشگاه پیام نور هستم بامعدل
  ۱۶/۳۱ دانشگاه بهم گفتن رتبه اول رشتم شدم،امکان ثبت نام هست؟

 10. نسیم گفت:

  لا اقل یه اطلاعیه کامل منتشر کنید .بگید از کدوم دانشگاها پذیرش دارید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

انتشار اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ایلام در سال ۱۳۹۷
دانشگاه ایلام برای سال تحصیلی 97-98 از میان داوطلبان...
تمدید مهلت ثبت نام ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه بوعلی همدان
فرصت ارسال مدارک داوطلبان پذیرش کارشناسی ارشد استعداد...
اختصاص ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه های سطح یک و دو به استعدادهای درخشان
معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ آیین‌ نامه پذیرش...
پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان درنظر دارد از میان واجدین شرایط پذیرش...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه صنعتی همدان
دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه‌ های دولتی...
تمدید مهلت ثبت نام ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تربیت مدرس
مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد...
انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ دانشگاه قم
فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون...
حذف پذیرش دانشجو از دوره تکمیل ظرفیت تا دو ماه آینده
معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ مصوبه حذف پذیرش...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه صنعتی قم
اطلاعیه پذيرش بدون آزمون دانش‌ آموختگان ممتاز دوره...
پذیرش ارشد بدون آزمون پردیس کیش دانشگاه تهران در سال ۹۷
اطلاعیه پذیرش دانشجوی بین‌ المللی در مقطع کارشناسی...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: