مشاوره تخصصی رایگان کارشناسی ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش مولفین طلایی دانلود سوالات کنکور ارشد  

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف

فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف از میان متقاضیان دانشگاه‌های سطح یک کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ منتشر شد.

به گزارش مسترتست، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ “ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ” وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ورودی ۱۳۹۲ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورﺷﺘﻪای ورودی ۱۳۹۱ <<اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﻋﺘﻒ >>، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی را ﺑﺪون آزﻣﻮن ورودی ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.   

ﺗﻮﺟﻪ: ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ ۹۵/۱۰/۴ ﺗﺎ ۹۵/۱۰/۲۲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ: 

۱- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ: ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (۹۵/۶/۳۱) ﺟﺰء ۱۰% ﻧﺨﺴﺖ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ‌‌ﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان: ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺟﺰء رﺗﺒﻪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۳ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (رﺗﺒﻪ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﭘﺮوﻧﺪه داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮ ًﻓﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﻮاﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

۳- اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۶/۶/۳۱

ﺗﺬﮐﺮ: ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﺪا از آزﻣﻮن ﻋﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺣﻞ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی آزﻣﻮن ﻋﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را دﻗﯿﻘًﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ: 

۱ـ ﻣﺪارک دورهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺮای ورودی ﺑﺪون آزﻣﻮن، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮای رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۳- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورﺷﺘﻪای ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۴ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻘﻂ از ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏداﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.) و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۵- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺪارکﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:  

۱- آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۲- ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۳ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ (ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه)

۳- ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد

۴- ارﺳﺎل اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﻣﺒﻠﻎ – /۰۰۰ر۷۰۰ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ۱۶۲۶۳۶۰۵۸۶ ﺑﺎﻧﮏﻣﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﺪاری آﻣﻮزﺷﻬﺎی آزاد.

ارﺳﺎل ﻣﺪارک  ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری وﺑﺼﻮرت ﭘﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮ:  

۱- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺﻣﺪرک، درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در اراﺋﻪ ﻣﺪارکﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮدﻗﺖ را ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

۲- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﺧﻮان درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۳- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮدﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ اداره اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه:

ﺗﻬﺮان: ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی – داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش – اداره اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن

ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻤﺎﺑﺮ: ۰۲۱- ۶۶۱۶۵۰۴۴

  ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

 
کانال تخصصی کارشناسی ارشد

19 دیدگاه در “پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف”

 1. احسان گفت:

  سلام. در بین کسایی که سه چهارم از واحد ها رو گذروندن باید اول تا سوم باشیم یا بین همه ی دانشجو ها؟

 2. فرزانه گفت:

  سلام ببخشید با مدرک معادل هم میشه تو ارشد ثبت نام کرد

 3. ashkan گفت:

  با سلام خدمت دوستان، نتایج قبول شدگان پذیرش بدون کنکور ارشد دانشگاه شریف چه زمانی اعلام میشه؟

 4. پروانه گفت:

  سلام
  من رتبه دوم دانشگاه صنعتی کرمانشاه هستم
  ولی هیچ مقاله یا قبولی در المپیادی ندارم
  چقدر شانس قبولی در ارشد استعداد درخشان رو دارم؟

 5. نگار گفت:

  سلام دوستان دانشجویان شبانه طبق قانون وزارت علوم می تونن شرکت کنن، به نظرتون ظلم نیست دانشگاه شریف محروم کرده دانشجویان شبانه رو؟؟؟؟؟؟

 6. sama گفت:

  سلام دوستان خواهش میکنم پاسخ بدین
  دفترچه بدون ازمون استعداد درخشان دانشگاه ازاد چرا هنوز منتشر نشده؟

 7. علی گفت:

  نسیم خانم در اطلاعیه گفتن که از دانشگاههای سطح یک یعنی تهران ،شریف،بهشتی،علامه،اصفهان، تبریز،شیراز،فردوسی مشهد در این سطح دانشگاهها

 8. غزل گفت:

  میشه بگید کدوم شرایطو ندارم؟چون توی دانشگاه بهم گفتن رتبه اول رشتم شدم ولی کاری ک انجام ندادن.بازم فراخوان بدون ازمون میذارن؟؟شرایطشون همین طوریه؟؟

 9. غزل گفت:

  سلام من ورودی مهر۹۱ از دانشگاه پیام نور هستم بامعدل
  ۱۶/۳۱ دانشگاه بهم گفتن رتبه اول رشتم شدم،امکان ثبت نام هست؟

 10. نسیم گفت:

  لا اقل یه اطلاعیه کامل منتشر کنید .بگید از کدوم دانشگاها پذیرش دارید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه منابع طبیعی گرگان
جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد...
آخرین مهلت پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه ساری
متقاضیان شرکت در فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون...
محدود شدن ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ظرفیت پذیرش...
فراخوان پذیرش تکمیل ظرفیت ارشد بدون آزمون ۹۷ دانشگاه تبریز
جزئیات و شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون در مرحله...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شاهد در سال ۹۷
داوطلبان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 97-98...
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان در سال ۹۷
دانشگاه گیلان از بین برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی...
انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه صنعتی ارومیه از بین متقاضیان واجد شرایط کلیه...
پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۳۹۷ مجتمع آموزش عالی بم
مجتمع آموزش عالی بم برای سال تحصیلی 97-98 از بین دانش...
کاهش استقبال دانشجویان از تحصیل در مقطع ارشد پردیس های پولی
رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به کاهش استقبال...
آگهی پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه صنعتی سیرجان
جزئیات نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97   شاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و ازاد 97  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • انجمن کارشناسی ارشد 97
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: