شرایط و مقررات نظام وظیفه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

معافیت تحصیلی کنکور ارشد 97 - 98

شرایط و مقررات نظام وظیفه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، بر اساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، داوﻃﻠﺐ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه (ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﻲ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم)، ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ را از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﺖ و ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﻳﻜﻲ از ﻛﺪﻫﺎی ۱۲ ﮔﺎﻧﻪ ذﻳﻞ را در ﺑﻨﺪ ۱۵ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻛﺪ ۰۱) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﻛﺪ ۰۲) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﻳﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻛﻔﺎﻟﺖ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﻮارد ﺧﺎص).

ﻛﺪ ۰۳) ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎل ۱۳۵۲ و ﻗﺒﻞ آن، ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻦ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﺪ ۰۴) ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ)، دارای ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ، ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻋﺰام، ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه و دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻛﺪ ۰۵) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ۱ و ۲ ﻣﺎده ۳۳ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺪ ۰۶) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه و وارد ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﺪ ۰۷) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ ۰۸) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺎﻳﻮر ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ ۰۹) ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ دارﻧﺪه ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮزه.

* ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻳﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛ ﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳ ﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه، ﺑﻪ ﻣﻮازات آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮزه، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﻠﺒﻪ ای را ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ ۱۰) ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام دار ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﻳﺎ …) در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن.

ﻛﺪ ۱۱) ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ (ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ای ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﻲ و در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه، ﮔﻮاﻫﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ ۱۲) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮاﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اوﻟﻴﻪ (ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ۱ ﻣﺎده ۳۳ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ)، اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۰/۸/۲۲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺼﺮاف، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

* ﺗﺬﻛﺮات ﻣﻬﻢ:

  1. ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻗﺒﻮﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﻳﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از آﻧﺎن ﻧﻤ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
  2. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺮاﺟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت و ﻳﺎ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
  3. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  4. ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
  5. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﻴﺲ+۱۰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺒﻮده و از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۸ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
کامران
آذر ۱۷, ۱۳۹۷ ۲:۰۸ ب٫ظ

من تیر فارغ از تحصیل شدم پارسالم کنکور دادم امسال بخوام دو باره ثبت نام بکنم کدوم کد بزنم؟

پریسا
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸ ب٫ظ

سلام خسته نباشید برادر من ده ترمه کارشناسی توی تیر ماه امسال تموم میکنه میخواد برا سال بعد کنکور ارشد بده ایا امکانش هست ؟؟؟

محمد
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۸ ب٫ظ

سلام من برای کنکور کارشناسی یه سال پشت کنکور بودم.کنکور ارشد امسال هم اون چیزی که میخاستم نشد حالا میخام دوباره ارشد بدم. میخلستم ببینم میتونم دوباره کنکور بدم؟چقدر فراغت از تحصیل دارم؟

مهدی
تیر ۱۹, ۱۳۹۷ ۸:۲۱ ب٫ظ
پاسخ به  محمد

منم همین سوال رو دارم
خواهش میکنم اگه مرجعی میشناسید برای پاسخ گویی معرفی کنید
با تشکر از سایت خوبتون

رضا
آبان ۱۵, ۱۳۹۷ ۵:۲۶ ب٫ظ
پاسخ به  مهدی

اگه کسی میدونه به این مورد پاسخ بده

عرفان
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷ ۷:۰۰ ب٫ظ

سلام من امسال (۹۷) در ۸ ترم فارغ التحصیل میشم ولی احتمالا امسال کنکور اون چیزی که میخوامو نمیتونم قبول شم میخواستم بپرسم مشکلی برای کنکور سال بعدم به وجود میاد
لطفا پاسخ بدید چون اگه مشکلی پیش بیاد میتونم چن واحدو حذف کنم و ترم بعد پاسشون کنم که از فارغ التحصیلی یک سال نگذشته باشه.

ایمان
آبان ۲۲, ۱۳۹۷ ۸:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  عرفان

منم همین سوالو داشتم اگر جوابشو پیدا کردین بمنم لطفا بگین

hamid
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷ ۳:۴۸ ق٫ظ

با سلام.لطفن راهنماییم کنید.خیلی به راهنماییتون نیاز دارم.من ورودی ۹۲هستم.ده ترمه تموم میکنم و ۳۱. شهریور ۹۷فارغ التحصیل میشم.۲۳ سالم تموم شده.و سقف مجاز ترم رو هم رعایت کردم.خیلی دوست دارم ارشد رو تو یه دانشگاه خوب یعنی شریف بخونم.براش برنامه ریزی و هزینه کردم.کل فکرم و زندگیم دنبالش.الآن من میتونم سال ۹۸کنکور بدم و اگه قبول بشم میتونم برم دانشگاه؟ یعنی به دلیل پسر بودن از آرزوی. تحصیل محروم میشم؟ پدر ۲۴ماه جبهه داره و نمیکنم کسری بدن یا نه؟چکار کنم تا بتونم برم دانشگاه؟؟دفترچه رو بفرستم یعنی؟نفرستم؟
لطفا راهنمایی کنید.

Mostafa
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷ ۸:۲۹ ق٫ظ

با سلام دانشجوی کارشناسی پیوسته ترم آخر هستم اگه کنکور ارشد امسال انتخاب رشته نکنم سال دیگه میتونم شرکت کنم یا نه که مشکل خدمت پیش نیاد؟

مهسا
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴ ب٫ظ
پاسخ به  Mostafa

سلام
شما تا یک سال بعد از تحصیل وقت دارید که برای اعزام اقدام کنید. برای سال اینده اگه تا اون موقع مشمول حساب نشید که میتونید راحت شرکت کنید. اگه اعزام شید هم میتونید کنکور بدید و رد صورت قبولی ترخیص بشید و ادامه سربازی بعد از تحصیلتون.

هموطن
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶ ۷:۰۱ ب٫ظ

سلام. من تا تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ خدمت سربازیم رو تموم میکنم کدوم قسمت رو بزنم ؟
-کارکنان وظیفه که خدمت سربازیشون نهایتا تا تاریخ ۹۷/۰۶/۳۰ تموم میشه
-کارکنان وظیفه که خدمت سربازیشون نهایتا تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ تموم میشه
-سربازان در حال وظیفه
با توجه به این که من خدمت سربازی رو تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ تموم کرده و بلافاصله طرح نیروی انسانی رو شرع خواهم کرد ، در مورد طرح نیروی انسانی هم شروع نکردم کدوم گزینه رو بزنم ؟
-تا کنون دوره رو شروع نکردم
– دوره رو متعابا شروع خواهم کرد

محسن
بهمن ۵, ۱۳۹۶ ۹:۴۲ ب٫ظ

سلام
من خرداد سال دیگه ۱۸ سالم میشه ک الان هم در دوره پیش دانشگاهی ام باید کد چند رو وارد کنم؟؟؟؟

شایان
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۱:۳۶ ب٫ظ

سلام.
من یک ترم سنوات ارفاقی گرفتم و آخرین نمرم هفته پیش ثبت شد.
الان کد نظام وظیفه رو چند باید بزنم؟ ۰۵ یا ۰۶ ؟؟
سال و ماه اخذ مدرک کارشناسی رو چطور؟

مهسا
آذر ۲۵, ۱۳۹۶ ۷:۲۴ ب٫ظ
پاسخ به  شایان

سلام
شما در سقف سنوات مجاز فارغ التخصیل شدین و الان دیگه دانشجو نیستین، پس کد ۰۶ رو باید بزنید.
زمان اخذ مدرک کارشناسی عموما زمان ثبت اخرین نمره هست که با معدل از همون دانشگاهتون باید سؤال کنید.

رضا ت
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۴۹ ب٫ظ

سلام من اللن دانشجو ارشدم دوباره میخوام بنویسم..سربازی هم نرفتم کدوم یکی رو بزنم؟

علی
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶ ق٫ظ

سلام
ببخشید من خرداد امسال فارغ التحصیل شدم
میخواستم بدونم که کد نظام وظیفه رو باید چی بزنم؟

مهسا
آذر ۲۱, ۱۳۹۶ ۷:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  علی

سلام
شما کد ۰۶ هستین. یعنی فارغ التحصیلی که از زمان فارغ التحصلیش یک سال نگذشته و وارد غیبت نشدید