مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهستان روان گام

اعلام جزئیات پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ۹۸

زمان کنکور ارشد ۹۸ - ۹۹

جزئیات فرآیند پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۹۸ اعلام شد.

زمان کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، زمان آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنی ﭘﻴﺶ بینی ﺷﺪه، در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۳۹۸/۲/۵ و ﺟﻤﻌﻪ ۱۳۹۸/۲/۶ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻟﻒ) ﺳﻄﺢ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎصی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺣﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺖ.

ب) ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎنی ﻛﻪ دارای آزﻣﻮن ﺗﺸﺮیحی و ﻳﺎ دارای آزﻣﻮن عملی ﻧﻴﺰ در ﺑﺮخی از دروس می ﺑﺎﺷﻨﺪ، آزﻣﻮن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار می ﺷﻮد.

در این گونه از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در آزﻣﻮن تستی رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه علمی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

* ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ:

وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن عملی در ﺑﺮخی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دارای آزﻣﻮن عملی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ کنکور ارشد ۹۸ (دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ۲) ﻣﺸﺨﺺ و اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ج) ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺛﺒﺖﻧﺎم میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاحی ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در آزﻣﻮن نمی ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا از آوردن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در ﺟﻠﺴﺎت آزﻣﻮن ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

بدیهی اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زمان اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ کارشناسی ارشد ۹۸

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎمی داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنی ﻣﻘﺮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎمی داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ: ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنی ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

تاریخ برگزاری کنکور ارشد ۹۸-۹۹

ﻧﺤﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎیی دانشجوی ارشد ۹۸

ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎیی در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎنی از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه علمی ﻻزم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد آزﻣﻮن اﺣﺮاز ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ انتخاب رشته ﺗﺨﺼﻴﺺ داده میﺷﻮد. اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه علمی ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎیی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ۸۰% ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن و ۲۰% ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی (ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ) اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: اﻋﻤﺎل ۲۰% ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آزﻣﻮن ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاز اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در کنکور ارشد ۹۸ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﺎت ۴ و ۵ ﻫﻤﻴﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ اﻋﻤﺎل میﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: در ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎردانی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

مطالب مرتبط:

احتمال فراهم شدن امکان تغییر رشته در فرصت مجدد ثبت... مشاور عالی سازمان سنجش از احتمال فراهم شدن امکان تغییر رشته و گرایش های انتخابی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 در مهلت مجدد ثبت نام خبر داد. حسین ...
چراغ سبز وزارت علوم برای حذف کنکور کارشناسی ارشد... معاون آموزشی وزیر علوم می گوید که این وزارتخانه موافق حذف کنکور کارشناسی ارشد در صورت فراهم آمدن شرایط آن است. مجتبی شریعتی در گفت و گو با خبرگزاری ا...
لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد... مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از لغو قانون «حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد» خبر داد. محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با ...
درمورد تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد نگران باش... تاثیر معدل در پذیرش کارشناسی ارشد همواره موضوعی است که موجب نگرانی برخی از داوطلبان این آزمون است. در این مطلب سعی داریم به ابهامات داوطلبان عزیز در ا...
حذف مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سال ۹۸... معاون آموزشی وزارت علوم از حذف تکمیل ظرفیت از سال 98 خبر داد و گفت: از سال آینده مرحله تکمیل ظرفیت حذف می شود. به گزارش مهر، مجتبی شریعتی نیاسر ص...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
sara
sara

میشه برای بهره مندی از سهمیه شاگرد اولی یه توضیحی بدین؟ فرمی چیزی باید پر کنیم؟ کی و چطوری باید تحویلش بدیم؟

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان