پارسه

گرایش های کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات

بر اساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد تنها دارای یک گرایش است. 

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

گرایش های کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات چیست؟

بر اساس دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد تنها دارای گرایش علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات است.

نحوه پذیرش در گرایش های مختلف رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات در مقطع ارشد

داوطلبانی که قصد پذیرش در گرایش علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات را دارند، لازم است در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه امتحانی علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات (کد ۱۱۵۸) شرکت کنند.

داوطلبان گرایش علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات لازم است همه سرفصل های کنکور ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات را مطالعه کنند.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

کدام دانشگاه ها در رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات در مقطع ارشد پذیرش دارند؟

پذیرش در گرایش ارشد رشته علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﻣﺘﻌﺎقباً ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻘﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای کسب اطلاعات دقیق درخصوص دانشگاه های دارای پذیرش ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات