پارسه

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت بحران

بر اساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد تنها دارای یک گرایش است. 

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت بحران چیست؟

بر اساس دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳، رشته مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد تنها دارای گرایش مدیریت بحران است.

نحوه پذیرش در گرایش های مختلف رشته مدیریت بحران در مقطع ارشد

داوطلبانی که قصد پذیرش در گرایش مدیریت بحران را دارند، لازم است در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه امتحانی مدیریت بحران (کد ۱۱۵۷) شرکت کنند.

داوطلبان گرایش مدیریت بحران لازم است همه سرفصل های کنکور ارشد مدیریت بحران را مطالعه کنند.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

کدام دانشگاه ها در رشته مدیریت بحران در مقطع ارشد پذیرش دارند؟

پذیرش در گرایش ارشد رشته مدیریت بحران، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﻮن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﻣﺘﻌﺎقباً ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻘﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ (ع) و ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺬﻳﺮش رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، از ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۴۲ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتی (ﻛﺪ ﺿﺮﻳﺐ ۲) ﺻﻮرت می ﭘﺬﻳﺮد.

برای کسب اطلاعات دقیق درخصوص دانشگاه های دارای پذیرش ارشد مدیریت بحران و ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بحران کلیک کنید.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات