رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۳۷:۲۵۱۰ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مهندسی نساجی / تکنولوژی نساجی|

مجموعه مهندسی نساجی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه فنی و [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه (کد ۱۱۲۰)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۳۴:۵۹۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان فرانسه|

مجموعه زبان فرانسه یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (کد ۱۱۲۱)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۳۳:۱۸۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان انگلیسی|

مجموعه زبان انگلیسی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حقوق (کد ۱۱۲۶)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۲۷:۱۱۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد حقوق|

مجموعه حقوق یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی در [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (کد ۱۱۰۸)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۱۸:۰۳۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی|

مجموعه علوم اجتماعی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱) (کد ۱۱۴۹)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۰۸:۴۹۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 1|

مجموعه مدیریت دفاعی (1) یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست (کد ۱۱۴۶)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۰۷:۰۹۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد محیط زیست|

مجموعه محیط زیست یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد تاریخ (کد ۱۱۰۷)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۱:۰۴:۰۸۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد تاریخ|

مجموعه تاریخ یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی در [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان آلمانی (کد ۱۱۲۴)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۵۹:۰۱۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان آلمانی|

مجموعه زبان آلمانی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک (کد ۱۱۵۴)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۵۱:۴۰۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی، استراتژیک|

مجموعه مطالعات دفاعی استراتژیك یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان (کد ۱۱۳۷)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۵۰:۱۷۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مطالعات زنان|

مجموعه مطالعات زنان یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان روسی (کد ۱۱۲۲)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۴۷:۳۳۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان روسی|

مجموعه زبان روسی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

Go to Top