رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی (کد ۱۱۵۳)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۴۴:۵۲۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی|

مجموعه مدیریت اطلاعاتی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی (کد ۱۱۳۲)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۴۱:۳۸۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد باستان شناسی|

مجموعه باستان شناسی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کد ۱۱۰۳)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۳۲:۱۳۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های جغرافیایی|

مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران (کد ۱۱۰۹)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۲۷:۵۲۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران|

مجموعه زبان های باستانی ایران یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد ۱۱۳۰)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۳۸:۳۷۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل|

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل یکی از رشته‌های [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (کد ۱۱۰۵)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۰۶:۱۵۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد علوم اقتصادی|

مجموعه علوم اقتصادی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی (کد ۱۱۵۲)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۰۸:۵۸۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی|

مجموعه مدرسی معارف اسلامی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآنی (کد ۱۱۱۱)

۱۳۹۸/۱۱/۸ ۱۲:۱۴:۴۱۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد الهیات و علوم قرآن و حدیث|

مجموعه علوم قرآن و حديث یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد فلسفه و کلام (کد ۱۱۱۳)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۰۲:۴۲۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد الهیات و فلسفه و کلام اسلامی|

مجموعه فلسفه و كلام اسلامی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی (کد ۱۱۳۹)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۱۰:۰۰:۱۹۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی|

مجموعه مددكاری اجتماعی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲) (کد ۱۱۵۰)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۹:۵۸:۴۳۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 2|

مجموعه مدیریت دفاعی (2) یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم [...]

رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی (کد ۱۱۴۴)

۱۳۹۹/۹/۱۸ ۸:۳۹:۰۵۲ فروردین, ۱۳۹۷|رتبه قبولی کنکور ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت دریایی|

مجموعه مدیریت دریایی یکی از رشته‌های زیرمجموعه گروه علوم انسانی [...]

Go to Top