ماهان مدیریت اجرایی و MBA پارسه نگاره - بینش پژوهش مدیریت دانلود سوالات کنکور ارشد کیهان موسسه اعزام به خارج راد  

پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد بدون آزمون سال 94 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

اطلاعیه پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۴-۹۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد.

به گزارش مستر تست، به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون، مطابق “دستورالعمل اجرایـی پـذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد” در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مصوب جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه انجام می پذیرد.

بنابراین در این مرحله، پذیرش واجـدین شـرایط ماده ۳ صرفا”از بین دانش آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصـیرالدین طوسـی و حـائزین شـرایط مـاده ۴ از دانـش آموختگان سایر دانشگاه های دولتی نیز انجام می پذیرد.

قابل ذکر است مطابق تبصره ۲ از ماده ۳ آیین نامه فوق الـذکر، در صورت وجود ظرفیت خالی، متعاقبا”در فراخوانی مجزا، به پذیرش از سایر دانشگاه های دولتـی اقـدام خواهـد شـد.

شرایط ثبت نام :

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) دانشگاه که واجد شرایط زیر باشند، مجاز به ارائه درخواست پذیرش به دانشگاه هستند:

 •  پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
 •  تبصره ۱: صرفا” دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
 •  حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.
 • متقاضیانی که در طول شش یا هفت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسـه بـا دانشـجویان هـم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند.
 •  دانش آموختگانی که از لحاظ میانگین کل جزو ۲۰ درصد برتر هم رشته و ورودی خود بوده و حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند، به ترتیب اولویت رتبه متقاضیان و به شرط کسب میانگین کل حداقل ۱۵ و عدم تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون توسط ده درصد برتر.
 •  دانش آموختگانی که پس از فارغ التحصیلی جزو ۱۰ درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت هشت نیمسـال دانش آموخته شوند مشروط به موافقت شورای آموزشی دانشکده
 • تبصره ۲: در صورت عدم تکمیل ظرفیت هر یک از رشته ها، دانشگاه مجاز به پذیرش دانش آموختگـان واجـد شـرایط مـاده ۱-۳ تـا ۳-۳ سایر دانشگاه های دولتی می باشد.
 • برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی برای ورود به همان رشته و به شرط آنکه از لحـاظ میـانگین کـل جزو ۲۰ درصد برتر هم رشته و ورودی دانشگاه مبداء باشند، مجاز به ارائه درخواست پذیرش، در زمان های اعـلام شـده از سـوی دانشـگاه هستند. علاوه بر این پذیرش این افراد منوط به موفقیت در مصاحبه علمی گروه و موافقت شورای آموزشی دانشکده می باشد.

دانشگاه های مورد پذیرش:

متقاضی ماده ۳( به جز تبصره ۲) می باید دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و متقاضی ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۳می باید صرفا دانش آموخته دانشگاه های دولتی باشد.

زمان مجاز پذیرش:

پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.

پذیرش نهایی کلیه افراد واجد شرایط این دستورالعمل منوط به موافقت شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

مراحل ثبت نام:

 • دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که مشمول ماده ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی دانشـگاه هسـتند( ده درصد برتر، بیست درصد برتر و برگزیدگان نهایی المپیادهای دانشجویی) کافی است که با مراجعه به سایت و دریافت فـرم مربوطـه، پس از تکمیل تقاضا به آموزش دانشکده مراجعه و با هماهنگی مسئولین دانشکده نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به رتبه و معدل و سایر اطلاعات درخواست شده، توسط دانشکده و آموزش کل دانشگاه اقدام نموده و پس از آن فرم های تکمیل شـده را بـه همـراه فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۷۴۸۹۰۰۱۰۰۶ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نزد بانک ملی شعبه اسکان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ به دفتر استعدادهای درخشان تحویل دهند. بدیهی است دانشگاه در قبال درخواست هایی که پس از تاریخ مذکور( ۱۳۹۴/۱/۱۹ ) به دفتر استعدادهای درخشان رسـیده باشـد، هـیچ گونـه مسـئولیتی نخواهد داشت.
 • دانشجویان دانشگاه های دیگر که حائز شرایط ماده ۴ دستورالعمل می باشند( برگزیدگان نهایی المپیادهای دانشجویی) نیـز می بایست فرم مربوطه را از سایت دریافت و پس از تکمیل تقاضا و تائید دانشگاه (مهر و امضاء) در قسمت های تعیین شـده ی فـرم مربوطه، حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ درخواست تکمیل شده خود را به همـراه فـیش بـانکی بـه دفتـر استعدادهای درخشــان تحویل نمایند.
 • توجه ۱: لطفا” اطلاعیه و آیین نامه های مربوطه را ابتدا دقیق مطالعه نمایید. در صورت بی دقتی مسئولیت متوجه متقاضی است.
 • توجه ۲: دانشگاه صرفاً درخواست دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که حائز شرایط ماده ۳ و ۴ مـی باشـند، و نیز متقاضیان مشمول ماده ۴ دانشگاه های دولتی(دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی،و جامع علمی کاربردی را شامل نمی شـود) را بررسی خواهد نمود. لذا خواهشمند است دانشجویان سایر دانشگاه ها از ارسال فرم درخواست و واریز وجه خودداری نمایند.
 • توجه۳: کسانی که علاوه بر رشته خود، متقاضی رشته های بین رشته ای هستند باید فرم جداگانه ای را برای رشته های جدول بـین رشته ای تکمیل و جداگانه وجه واریز نمایند.
 • توجه ۴: هر دانشجو تنها می تواند متقاضی یک رشته ی خود و یک رشته از رشته های بین رشته ای طبق جدول اعلامی باشد.
 • توجه ۵: کلیه متقاضیان ضروری است به همراه مدارک ارسالی، اصل فیش واریز شده بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال را ضمیمه نموده و کپی آن را نزد خود نگهدارند.
 • توجه۶: کلیه متقاضیان ضروری است یک نسخه کارنامه کلی و کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خود را، ضـمیمه درخواسـت نمایند.
 • توجه ۷: بدیهی است برنامه ریزی برای دفاع از پروژه و اخذ نمرات میهمانی و …، به منظور رعایت زمان دانش آموختگی طبق قوانین و تاریخ های اعلامی دانشگاه به عهده دانشجو و دانشکده و دانشگاه مربوطه می باشد و این دفتر مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 • توجه ۸: مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت عدم صحت، دانشگاه هیچ مسئولیتی نداشته و مطابق مقررات برخورد خواهد نمود. ضمناً مدارک کسانی که به هر دلیل پذیرفته نشوند نگهداری نشده و عودت داده نخواهد شد.
 • توجه ۹: دستورالعمل اجرایی پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسـی، پیوست همین اطلاعیه ارائه شده است. توجه ۱۰: درخواست و مدارک مربوطه می بایست چه به طریق حضوری و چه پسـتی حـداکثر تـا تـاریخ ۹۴/۰۱/۱۹ بـه دفتـر استعدادهای درخشان برسد. و دفتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال درخواست های رسیده پس از این تاریخ چه حضوری و چه پسـتی و … ندارد.

جدول رشته های بین رشته ای

ردیف رشته های کارشناسی ارشد دانش آموختگان رشته های مجاز مقطع کارشناسی
۱ مکاترونیک مهندسی کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار ) مهندسی مکانیک – مهندسی برق -مهندسی هوافضا
۲ مهندسی پزشکی مهندسی برق- مهندسی پزشکی- مهندسی کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار)
۳ هوش مصنوعی مهندسی برق- مهندسی کامپیوتر- مهندسی مکانیک- مهندسی هوافضا
۴ مهندسی مالی تمام رشته های فنی و مهندسی- ریاضی- فیزیک و حسابداری با دیپلم ریاضی فیزیک
۵ MBA تمام رشته های فنی و مهندسی

نشانی دفتر:

میرداماد غربی، پلاک ۴۷۰، طبقه سوم، دفتر استعدادهای درخشان . صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۱۶ خواهشمند است اطلاعیه و آئین نامه ها را به دقت مطالعه و از تماس برای پرسش مجـدد مـوارد ذکـر شـده خـودداری فرمائید.

متقاضیان گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ثبت نامی می توانند به سایت دانشگاه به آدرس www.kntu.ac.ir مراجعه نمایند.

کانال تخصصی کارشناسی ارشد

0 دیدگاه در “پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پژوهش دریافت اخبار از طریق نرم افزار تلگرام

تازه ترین خبرها

پاسخ به سؤالات متداول داوطلبان تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ دانشگاه آزاد
در این پست به سؤالات متداول داوطلبان کارشناسی ارشد...
لزوم ارائه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان...
آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد سال ۱۳۹۶
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت نیمسال دوم آزمون کارشناسی...
اعلام زمان انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ۹۶ آزاد
نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد تا نیمه...
آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد از فردا
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: تکمیل ظرفیت...
اعلام شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه 96 دانشگاه آزاد...
کاهش ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۶ ارشد آزاد
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: در تکمیل...
تعدیل دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها
وزیر علوم گفت: با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه ها در...
اعلام شرایط بورسیه کارشناسی ارشد فناوری فضایی در سال ۲۰۱۸
سازمان فضایی ایران از پذیرش بورسیه در رشته های مرتبط...
تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ علوم پزشکی
زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم...

مشاوره رایگان آزمون کارشناسی ارشد

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96   تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96 سراسری  

موضوعات

 • اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • اخبار کارشناسی ارشد سراسری
 • ارشد استعداد درخشان
 • ارشد فناوری علمی کاربردی
 • انجمن کارشناسی ارشد 96
 • بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد
 • دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد
 • سرفصل ها و ضرایب دروس آزمون
 • ظرفیت رشته ها
 • کارشناسی ارشد بدون آزمون
 • کارشناسی ارشد پردیس
 • کارشناسی ارشد پیام نور
 • کارشناسی ارشد خارج از کشور
 • کارشناسی ارشد علمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • کارشناسی ارشد مجازی
 • کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • کارنامه رتبه های برتر
 • مصاحبه با رتبه های برتر
 • منابع کنکور

عضویت خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید: