سرفصل‌ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد

سرفصل‌ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایران شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیاییسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان عربیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد تاریخسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایرانسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیثسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوقسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلامسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مشاوره
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – ادیانسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فلسفهسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد محیط‌زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسهسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان روسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حقوقسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آمادسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۲)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحرانسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۱)سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پایه
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم زمینسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد شیمیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فیزیکسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فوتونیکسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آمارسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ریاضیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برقسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ‌نانوفناوری – نانومواد
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفتسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌ صنایعسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداریسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمرانسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌ابزار دقیق‌ و اتوماسیون در صنایع نفت
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدنسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی‌ و محیط‌ زیست HSE
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
 
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتاتسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگلسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی زیست فناوری و منابع خاکسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیورسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلاتسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهریسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهریسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد معماریسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فرش
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینماسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی
 
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکیسرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی
ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات