سرفصل‌ها و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایران شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان عربی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد تاریخ سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مشاوره
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – ادیان سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فلسفه سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد محیط‌زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۱)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی (۲)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان روسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حقوق سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آماد سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۲)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل (۱) سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پایه
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد شیمی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فیزیک سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد آمار سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ریاضی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ‌نانوفناوری – نانومواد
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌ صنایع سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌ابزار دقیق‌ و اتوماسیون در صنایع نفت
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی‌ و محیط‌ زیست HSE
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
 
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی زیست فناوری و منابع خاک سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیور سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

 

سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد معماری سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فرش
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی
 
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
سرفصل‌های کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد