داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ با توجه به گرایش مدنظرشان لازم است به سؤالات تعدادی از ۱۱ سرفصل آزمون کارشناسی ارشد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ که در دفترچه‌ ثبت‌نام کنکور ارشد معرفی شده، پاسخ دهند.

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ براساس دفترچه ثبت نام ارشد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی (انگلیسی)

۲- دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی ۱ و ۲)

۳- مجموعه دروس تخصصی رشته پیشگیری از جرم (آیین دادرسی کیفری، مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم، اصول و مبانی پیشگیری از جرم)

۴- مجموعه دروس تخصصی رشته علوم و فنون مرزبانی (اصول و مبانی مرزبانی، امور رزمی، ژئوپلیتیک مرزهای ایران)،

۵- مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی (احزاب و گروه های سیاسی، تعارض قوانین، سازمان های اطلاعاتی)

۶- مجموعه دروس تخصصی رشته مبارزه با مواد مخدر (ژئوپلیتیک مواد مخدر، جاسازی حرفه ای مواد مخدر، کلیات و طبقه بندی مواد مخدر)

۷- مجموعه دروس تخصصی رشته علوم عملیات ویزه انتظامی (رهایی گروگان، روانشناسی اجتماعی، کنترل اجتماعات)

۸- مجموعه دروس تخصصی رشته عملیات راهور (تصادفات، مهندسی ترافیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل)

۹- مجموعه دروس تخصصی رشته کشف جرائم (مصاحبه و بازجویی، بررسی صحنه جرم، جرائم سازمان یافته)

۱۰- مجموعه دروس تخصصی رشته علوم حفاظت اطلاعات انتظامی (مدیریت دانش در نهادهای اطلاعاتی، حفاظت فناوری اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و جمع آوری)

۱۱- مجموعه دروس تخصصی رشته مهندسی امنیت فضای سایبری (پی جویی جرایم سایبری، امنیت پایگاه داده، جرایم سایبری

گرایش‌های مختلف مجموعه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ به شرح زیر است:

۱- پیشگیری از جرم

۲- علوم و فنون مرزبانی

۳- مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی

۴- مبارزه با مواد مخدر

۵- علوم عملیات ویژه انتظامی

۶- عملیات راهور

۷- کشف جرایم

۸- مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی

۹- مهندسی امنیت فضای سایبری

ﺗﻮﺟﻪ ۱: ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ۱۱۶۱ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎمی و ﻓﻘﻂ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮادران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ۲: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۶۱ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم، ﺟﻬﺖ آﮔﺎهی از ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﺑﻪ دﻓﺘﺮچه راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ۳: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓًﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

سرفصلهای کنکور کارشناسی ارشد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ

برای مشاهده منابع کنکور کارشناسی ارشد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

همچنین برای دانلود سوالات کارشناسی ارشد کلیک کنید.

مطالب مفید برای داوطلبان کنکور ارشد:

آیا منابع آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش اعلام می شود؟

خیر، سازمان سنجش تنها سرفصل های دروس امتحانی کنکور ارشد را اعلام می شود.

برای دریافت سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تخصصی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎمی اﻣﻴﻦ به کدام سایت مراجعه کنم؟

مسترتست به عنوان وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد، امکان دانلود سوالات کنکور ارشد را به صورت کاملاً رایگان فراهم کرده است.

اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد