پارسه

تاثیر سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور ارشد ۱۴۰۳

سهمیه ایثارگران و رزمندگان کنکور ارشد 98 - 99

جزئیات نحوه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مسترتست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻫﺮ ﻳک از داوﻃﻠﺒﺎن متقاضی ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» و «ب» ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻘﺎضی اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ ﺷﻮﻧﺪ.

این داوطلبان لازم است مطابق آن‌چه در ادامه گفته می‌شود، جهت استفاده از سهمیه در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ اقدام نمایند.

شرایط و نحوه استفاده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزمون کارشناسی ارشد

سهمیه ایثارگران و رزمندگان کنکور ارشد 98 - 99رزﻣﻨﺪﮔﺎنی ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (۶) ﻣﺎه ﻣﺘﻮالی ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ (ﻧﻮاحی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻳﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎئی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺑﺪیهی اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎیی ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ میﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎضی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ و درج ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﻫﺮ آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت می ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎلی دﻓﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۴: ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮظفی ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران وﻇﻴﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺧﺪمتی ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎمی در ﺟﺒﻬﻪ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ۶ ﻣﺎﻫﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ تلقی نمیﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۵: ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل بسیجی و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻋﺎدی ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن نمیﺷﻮﻧﺪ.

۲- آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎنی و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮظفی، ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﺗﺎ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ۹ ﻣﺎه ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮﻳک از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی، ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان «آﺟﺎ»، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ «ودﺟﺎ»، ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎمی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان «ﻧﺎﺟﺎ») می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎیی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎیی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎیی ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ میﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎضی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن «آﺟﺎ» ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی اﻳﻨﺘﺮنتی: www.aja.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ۲ ﻣﺎده ۱۰ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ بسیجی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻣﺼﻮب ۱۳۶۸/۲/۱۸ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱/۹/۱۱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼمی، داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳک ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۲ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻮق می ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳: آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﺒﺎر در دوره ﻛﺎردانی و ﻳک ﺑﺎر ﻫﻢ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ۱۸ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

* ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ:

داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

سهمیه ایثارگران در کنکور ارشد

«ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»، «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ» و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ» ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎیستی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎمی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

سهمیه ۵ درصد و ۲۵ درصد ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد چیست؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و ﻓﺮهنگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی، ﻣﺎده ۹۰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎده ۷۰ «ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎنی ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان» و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪی آن در ﻣﺎده ۴۷ «ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮخی ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ  بخشی از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎلی دوﻟﺖ (۲)» در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺟﺮا و ﮔﺰﻳﻨﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت می ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻮق:

۱- ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ:

  • «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ»
  • «آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»
  • «ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»

اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۲۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

۲- ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵%) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ:

  • «ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن»
  • «ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ»

اﺧﺘﺼﺎص دارد. (ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ۵% ﻇﺮﻓﻴﺖ)

ﺗﺬﻛﺮ: ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و ﻓﺮهنگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۲۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻓﻮق ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺧﺎلی ﻣﺎﻧﺪه آن، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ۵ درﺻﺪی اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎلی ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد اﺧﺘﺼﺎص میﻳﺎﺑﺪ.

بنابراین، سهمیه ایثارگران شامل افراد زیر است:

سهمیه ۲۵ درصدیهمسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران
جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندانشان
آزادگان و همسر و فرزندانشان
سهمیه ۵ درصدجانبازان زیر ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندانشان
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

نحوه اعمال سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور ارشد

۱- ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان (اﻋﻢ از اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۵ درﺻﺪی و ﻳﺎ ۵ درﺻﺪی) ۷۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ۸۰% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ می ﺑﺎﺷﺪ.

۲- ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎیی ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﻴﺺ می ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮد ﻛﺮدن رﻳﺎﺿﻲ (ﺑﻴﺶ از ۰/۵) ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳- ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻤﺎلی اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻳک ﺑﺎر در دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۵- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎیی تحصیلی دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮدولتی و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻳک ﺑﺎر دﻳﮕﺮ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

۶- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎضی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی از واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام و آن را در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در محلی ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮنتی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۷- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎضی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن (ﺷﺨﺺ رزﻣﻨﺪه داوﻃﻠﺐ بسیجی) و اﻳﺜﺎرﮔﺮان (ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ رزﻣﻨﺪه داوﻃﻠﺐ بسیجی) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺒﻬﻪ (ﻧﻮاحی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر) و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی و درج آن در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘرنتی آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪیهی اﺳﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﭙﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎنی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ارﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮای اﻋﻤﺎل در اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

۸- ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵% و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ۲۵% و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ۱۲ رقمی ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط، در اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﮔﺰﻳﻨﺶ می ﮔﺮدﻧﺪ.

تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد

به طور خلاصه:

نحوه اعمال سهمیه ۵ درصد و ۲۵ درصد در کنکور ارشد بدین صورت است که ظرفیت هر رشته محل برای سهمیه ۵ درصدی در ۰.۰۵ و برای سهمیه ۲۵ درصدی در ۰.۲۵ ضرب می‌شود.

اگه عدد حاصله بالاتر از نیم باشد، به همان میزان ظرفیت سهمیه در نظر گرفته می‌شود.

سپس داوطلبانی که دارای سهمیه هستند برای پذیرش در آن ظرفیت با هم رقابت می‌کنند.

کسانی که بالاترین نمره کل را در بین رقبای سهمیه‌دار دارند، در صورتی که نمره‌شان ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول‌شده با سهمیه عادی در آن رشته محل باشد، به عنوان پذیرفته‌شده در سهمیه اعلام می‌شوند.

اما اگر رشته محلی ظرفیت سهمیه نداشته باشد، داوطلبان دارای سهمیه هم در سهمیه عادی و با سهمیه آزاد خواهند بود. همچنین، یا اگر داوطلبان ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی را کسب نکنند، در سهمیه پذیرش نخواهند شد.

گفتنی است در صورتی که در سهمیه ۲۵ درصد فردی حائز شرایط نباشد، ظرفیت به سهمیه ۵ درصد اختصاص می‌یابد و اگر در این سهمیه نیز فردی حائز شرایط نبود، ظرفیت به سهمیه عادی تعلق می‌گیرد.

مهم: جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (همسر و فرزندان آنان)، جانبازان زیر ۲۵ درصد ( همسر و فرزندان آنان)، آزادگان (همسر و فرزندان آنان) و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر نیازی به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی نداشته اند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می‌شوند.

استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران در کنکور ارشد

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مشمولین برخورداری از سهمیه ایثارگران صرفاً برای یک مرتبه امکان استفاده از این سهمیه در هر مقطع تحصیلی جهت ورود به دانشگاه را دارند.

مشمولین برخورداری از سهمیه ایثارگران صرفاً برای یک مرتبه قادر به استفاده از این سهمیه در هر مقطع تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستند، چه اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشند تحت هیچ عنوان حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در تمامی دوره‌ها اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون همان مقطع را ندارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران در کنکور ارشد کلیک کنید.

استفاده از سهمیه ایثاگران در پذیرش ارشد دانشگاه آزاد

شرایط استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران برای رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، همانند ضوابط مربوط به دوره‌های غیر روزانه در آزمون سراسری است.

سهمیه بسیج فعال در کنکور ارشد

این سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد لحاظ نمی‌شود. بنابراین، افراد دارای کارت بسیج فعال در سهمیه آزاد پذیرش خواهند شد.

سهمیه مناطق در کنکور کارشناسی ارشد چگونه اعمال می شود؟

در مقطع کارشناسی ارشد سهمیه مناطق لحاظ نمی شود.

سهمیه آزاد در کنکور ارشد چیست؟

داوطلبانی که هیچ گونه سهمیه ای (سهمیه ایثارگران یا رزمندگان) جهت پذیرش در مقطع ارشد ندارند، سهمیه آزاد محسوب می شوند.

سهمیه معلولین در کنکور ارشد چگونه است؟

چنین سهمیه ای برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدنظر قرار نگرفته است.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۱۹ نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
Lalh
تیر ۲, ۱۴۰۱ ۲:۳۸ ب٫ظ

با سلام
من سهمیه ۵درصد رزمندگی دارم ولی برام تاثیر ندادن آیا می تونم الان درخواست بدم برای نتیجه فایده داره

محدثه
خرداد ۲۹, ۱۴۰۱ ۶:۵۸ ب٫ظ

سلام من درکنکور ارشد کارت ایثار پدرم صادرنشده بود الان برای انتخاب رشته میتونم ازش استفاده کنم؟

سمانه بابایی
آذر ۲۲, ۱۴۰۰ ۸:۰۲ ق٫ظ

سلام من پدرم هم بازنشسته سپاه هست هم جانباز زیر ۲۵٪ به نظر شما کدام گزینه رو بزنم برای استفاده از سهمیه؟

سبا خلیلی
آذر ۲۰, ۱۴۰۰ ۵:۴۱ ب٫ظ

سلام
من میخوام کنکور ارشد مهندسی معدن ۱۴۰۱ را شرکت کنم و سهمیه ۵درصد هم دارم.به نظرتون سهمیه خودم را اعمال کنم یا کنکور با سهمیه آزاد بدم؟

AMER
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱ ب٫ظ

سلام من با سهمیه ایثارگران کارشناسی ارشد روزانه قبول شدم . امکانش هست دوباره ارشد وزارت بهداشت ثبت نام کنم و از سهمیه استفاده کنم؟؟

رضا
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰ ۰:۴۴ ق٫ظ

در رشته فلسفه و کلام اسلامی در سهمیه ۵ درصد رتبه ۱۵ و در آزاد رتبه ۵۲۷ آوردم آیا دانشگاه‌های تهران شانس قبولی دارم

داود
خرداد ۳۱, ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ب٫ظ

با سلام
من یکبار با سهمیه ایثارگران در آزمون ارشد وزارت علوم قبول شدم، ایا امکان استفاده از این سهمیه در آزمون ارشد وزارت بهداشت را دارم ؟

مهسا
تیر ۵, ۱۴۰۰ ۱:۵۲ ق٫ظ
پاسخ به  داود

سلام
قاعدتا مشکلی نداره ولی بازم بهتره از مرکز سنجش اموزش پزشکی این مورد رو سوال کنید.

زینب
شهریور ۱۸, ۱۳۹۹ ۱:۲۹ ب٫ظ

سلام وقت بخیر. فرزند جانباز سی درصد هستم. میخواستم بدونم سهمیه توی نتایج اولیه تاثیر داره یاتو انتخاب رشته و نتایج نهایی؟؟؟

سینا
شهریور ۱۸, ۱۳۹۹ ۰:۳۸ ق٫ظ

سلام من فرزند جانباز ۲۵درصد به بالا هستم در صورتی که در دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنم و پذیرفته شوم ولی بعد منصرف بشم برای سال بعد حق استفاده از سهمیه در کنکورارشد ۱۴۰۰محفوظ خواهد ماند یا نه؟

Sara
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۴:۱۷ ق٫ظ

سلام کد سهمیه ۵درصدی رزمندگان برای هر آزمون متفاوته؟مثلا دوره کارشناسی یه کد و دوره ارشد یه کد دیگه میدن یا یکی برا همشون میشه استفاده کرد؟
ممنون میشم جواب بدین

علی
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۱:۲۶ ب٫ظ

سلام وقت بخیر من پارسال یه کد گرفتم ولی انتخاب رشته نکردم الانم رفتم همون کدو دادن نباید کد جدید میدادن؟

پوریا
آذر ۲۱, ۱۳۹۸ ۵:۳۱ ب٫ظ

سلام…ببخشید من پدرم ۱۲ماه سابقه ایثارگری داره…توی خدمتمم از کسریش استفاده کردم…الان رفتم برای دریافت کد ایثارگریش گفتن باید درخواست بدیم و ببریش تهران….
خواستم ببینم اگه ببرم تهران همون روز کد رو میدن یا طول میکشه؟
ممنونم

مهسا علوی فرید
آذر ۲۱, ۱۳۹۸ ۳:۲۶ ق٫ظ

سلام. ببخشید من یک سوال دارم اگر سهمیه ایثارگران رو انتخاب کنیم این بالا نوشته “در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط، در اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﮔﺰﻳﻨﺶ می ﮔﺮدﻧﺪ” این تایید به چه صورت و کجا صورت می گیره آیا باید فرم خاصی رو بگیریم؟ و اینکه اگر مورد تایید قرار نگیرد در این صورت با سهمیه آزاد گزینش صورت خواهد گرفت یا خیر؟

سیاوش
آذر ۱۹, ۱۳۹۸ ۶:۴۶ ب٫ظ

با سلام و درود. اگر لطف کنید سؤالم رو بررسی کنید ممنون میشم.
پدر بنده در ارتش از ابتدای جنگ تا تقریبا انتهاش خدمت کرده به مدت ۹۴ ماه (یعنی ارتشی بوده ). در ثبتنام هم فیلدی وجود داره برای فرزندان رزمندگان نیروهای مسلح …توی وبسایت آجا اطلاعاتش رو که وارد کردم بهم کد رهگیری هم داد که ۱۲ رقم بود و همینطور مدت جبهه رو هم داد . اما مورد ۱۲ توی فرم ثبتنام ذکر کرده که “مدت حضور داوطلبانه در جبهه (ماه)” . مشکل و سؤال بنده راجع به این کلمه ی داوطلبانه هست ، خب الان من گیج شدم که این عدد ۹۴ رو وارد کنم یا نه !
از طرفی توی دفترچه گفته شده که مدت حضور اعلام بشه یعنی راجع به داوطلبانه یا غیر داوطلبانه بودنش چیزی ذکر نشده!
+++ و اما سوال آخر اینکه آیا اگر سازمان سنجش استعلام کرد و به هر دلیلی این سهمیه اعمال نشد آیا من محروم میشم یا فقط سهمیه م به “آزاد” تبدیل میشه ؟؟؟

من
آذر ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  سیاوش

چی شد سهمیت اعمال شد؟؟

ناجی
آذر ۱۶, ۱۳۹۸ ۵:۴۰ ق٫ظ

سلام خسته نباشید
سوال داشتم، برادر بنده سهمیه جانبازی دارن آیا من میتونم از سهمیه ایشون در ثبت نام ارشد استفاده کنم ؟

کوروش
مهر ۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳ ب٫ظ

با سلام
من یک سوال دریاره سهمیه ایثارگری در کنکور داشتم، ممنون میشم اگه بتونید راهنمایی کنید.
پدر من در دوران جنگ به مدت ۲۴ ماه در منطقه عملیاتی مریوان به عنوان سرباز وظیفه خدمت کرده (ولی توی جبهه نبوده)؛ حالا میخواستم بدونم که من میتونم از سهمیه ایثاگری استفاده کنم ؟
با سپاس

ف
مهر ۱۹, ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴ ب٫ظ
پاسخ به  کوروش

بله
باید ب واحد ذیربط مراجعه کنید و درخواست کد رهگیری ایثارگری بدهند فکر میکنم به واحد ایثارگری مرزبانی ناجا باید مراجعه کنید و سهمیه فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح محسوب میشوید