ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ سراسری در رشته زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:
اینستاگرام کارشناسی ارشد

کانال تلگرام کارشناسی ارشد