مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روان گام

تأثیر 20درصدی معدل در کنکور ارشد 97 فراگیر پیام نور

میزان تاثیر معدل در آزمون ارشد فراگیر پیام نور 97 - 98

معدل مقطع کارشناسی در پذیرش داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فراگیر پیام نور تأثیر ۲۰ درصدی خواهد داشت.

به گزارش مسترتست، بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به تأثیر ۲۰ درصدی معدل دوره‌ کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ فراگیر پیام نور، اکیداً توصیه می‌گردد که داوطلبان، معدل دوره کارشناسی خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسی تراز شده و میانگین وزنی آنها تأثیر بیست درصدی در نمره کل داوطلبان خواهد داشت.

گفتنی است زمان شروع ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه ۹۷ از روز یکشنبه ۲۹ مهرماه خواهد بود و زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۳۹۷ فراگیر پیام نور نیز ۲۳ آذر ماه سال جاری است.

نحوه ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ:

  1. ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ۸۰ درﺻﺪی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دروس ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن و ﺗﺄﺛﻴﺮ ۲۰ درﺻﺪی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺪل دو ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  3. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑـﻮط در ﺗﻘﺎﺿـﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  4. ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﭘﺬﻳﺮش و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺳﺖ:

۱-۴- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن دوره داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۶ ﺗﺎ ۱۰ واﺣﺪ درﺳﻲ.
۲-۴- ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۴٫

 

مطالب مرتبط:

اعلام نتایج کنکور ارشد فراگیر ۹۷... نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه 1397 منتشر شد. به گزارش مسترتست، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام...
انتشار اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص نتایج ارشد فراگ... اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره های فراگیر تحصیلات تكمیلی (دانش پذیری كارشناسی ارشد)...
امروز؛ اعلام نتایج آزمون ارشد فراگیر ۹۷... مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج پذیرش در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در عصر امروز شنبه ۶ بهمن ۹۷ خبر داد. ...
پذیرش ۲۰هزار نفر در آزمون فراگیر ارشد ۹۷ دانشگاه پ... مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت پذیرش آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه پیام نور بیش از 20 هزار نفر است. حسین توکلی در گفت...
اعلام نتایج ارشد فراگیر ۹۷ در دهه اول بهمن ماه... نتایج آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال 1397 دهه اول بهمن‌ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آنا، آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دا...
کانال تلگرام کارشناسی ارشد
avatar
مریم پارسوماش
مریم پارسوماش

پ کی تکمیل ظرفیت دانشگاه ارشد آزاد میزارن؟؟؟؟😕😕😕

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

مطالب مهم

خیریه بچه های آسمان