پارسه
نوگام
کیهان روان
عالم زاده

اعلام جزئیات پذیرش ارشد معماری و طراحی شهری فراگیر پیام نور ۹۷

جزئیات پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری در دوره های فراگیر پیام نور سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش مستر تست، بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ (اﺳﻜﻴﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی)، ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻴـﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری و (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری – ﻛﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری دارﻧﺪ) ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ (اﺳﻜﻴﺲ ﻣﻌﻤﺎری)، ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤـﺎری، ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻴـﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری – ﻛﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎری دارﻧﺪ) ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

قابل توجه است که ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﻮق از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران (ﺑﺼﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ) ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدید. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺎ روش آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ثبت‌نام کنید
مطلعم کن

۰ نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات