مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد توسط رتبه های برتر کنکور 97 طورانی برق ارشد پاروت liveamoozp کیهان دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد liveamoozp

اعلام جزئیات پذیرش ارشد معماری و طراحی شهری فراگیر پیام نور 97

جزئیات پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری در دوره های فراگیر پیام نور سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

به گزارش مستر تست، بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ (اﺳﻜﻴﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی)، ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻴـﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری و (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری – ﻛﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎری دارﻧﺪ) ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ (اﺳﻜﻴﺲ ﻣﻌﻤﺎری)، ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤـﺎری، ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻴـﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری – ﻛﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎری دارﻧﺪ) ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

قابل توجه است که ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﻮق از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران (ﺑﺼﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ) ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدید. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺎ روش آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


کانال تلگرام کارشناسی ارشد اینستاگرام کارشناسی ارشد

avatar

کانال تلگرام کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 سراسری و آزاد

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:

موضوعات اصلی

مشاوره کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد بدون کنکور استعداد درخشان

 شهریه کارشناسی ارشد شبانه ، آزاد ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی

 منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

 کارشناسی ارشد پردیس

 زبان کارشناسی ارشد

خیریه بچه های آسمان